Stortinget - Møte tirsdag den 10. mars 2020

Dato: 10.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 176 L (2019–2020), jf. Prop. 30 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 3 [11:27:24]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (opplæring) (Innst. 176 L (2019–2020), jf. Prop. 30 L (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten ordne debatten slik:

3 minutter til hvert parti og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til replikkordskifte med inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) [] (ordførar for saka): Samferdselsdepartementet føreslår i denne proposisjonen fleire endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4, vegtrafikklova. Forslaga gjeld endringar i reglane om førarkortretta opplæring, yrkessjåføropplæring og opplæring av utrykkingsførarar. Føremålet med endringane er bl.a. å sikre tydelegare lovheimlar for dagens forskriftsreguleringar knytte til godkjenning og tilsyn. Behovet for ei tydeleggjering av heimelsføresegnene på området er bl.a. påpeika av Sivilombodsmannen.

Vidare blir det føreslått å etablere heimel for enkelte nye forskriftsreguleringar. Desse skal bidra til å sikre at føraropplæringa har god kvalitet, og at tilsynsmyndigheitene har dei rette verkemidla for å reagere mot brot på regelverket, òg mot ulovleg trafikkopplæringsverksemd. Det overordna føremålet med desse endringane er å styrkje trafikksikkerheita.

Det blir føreslått enkelte endringar i føresegnene om øvingskøyring, bl.a. ein heimel for å kunne stille krav til elevar og rettleiarar. Krav til rettleiarar om f.eks. registrering vil kunne bidra til ei bevisstgjering om kva rolle og ansvar vedkomande har, og til å forhindre at ulovleg opplæringsverksemd mot vederlag blir kamuflert som privat øvingskøyring.

Endringane opnar for å stille krav om etterutdanning og regodkjenning av utdanningspersonell og faglege leiarar. Innanfor trafikkskulebransjen er det i dag stor forskjell på kompetansen både blant dei faglege leiarane og blant trafikklærarane. Forslaget sikrar ein klar heimel til å fastsetje nye forskriftsreguleringar om periodisk etterutdanning av trafikklærarar og faglege leiarar.

Heimelen for dagens tilsynsreaksjonar blir gjord tydelegare med denne lovendringa. I tillegg blir det føreslått ein heimel for å innføre tilsynsreaksjonen tvangsmulkt. Det blir òg føreslått ein heimel for å innføre godkjennings- og tilsynsgebyr, slik det er gjort på liknande område i vegtrafikklova. Tilsvarande endringar blir føreslått for yrkessjåføropplæring og opplæring av utrykkingsførarar så langt det passar.

Komiteen er oppteken av at føraropplæringa skal vere førebyggjande og bidra til å nå nullvisjonen for hardt skadde og drepne i trafikken. Komiteen meiner difor det er rett å sikre tydelegare lovheimlar for dagens forskriftsreguleringar knytte til godkjenning og tilsyn.

Komiteen vil til slutt uttrykkje bekymring for at ei innføring av krav til registrering for rettleiarar vil kunne bli byråkratisk, men fleirtalet i komiteen vil påpeike at kravet til registrering må gjerast så enkelt som mogleg, f.eks. gjennom ein brukarvenleg mobilapplikasjon, og stolar på at dette blir godt vareteke av departementet.

Morten Wold hadde her overtatt presidentplassen.

Kirsti Leirtrø (A) []: Samferdselsdepartementet foreslår i proposisjonen flere endringer i veitrafikkloven som gjelder reglene for førerkortrettet opplæring.

Vi må sikre at føreropplæringen har god kvalitet. Den må være forebyggende og bidra til at nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken nås. Vi mener derfor at det er riktig å sikre tydeligere lovhjemler for dagens forskriftsreguleringer knyttet til godkjenning og tilsyn.

Vi er derimot skeptiske til å innføre krav til registrering, kurs eller veiledning for ledsagere utover de kravene som stilles i dag. Dette mener vi vil gå ut over nødvendig mengdetrening, bli mer byråkratisk og dyrt og ikke virke etter hensikten. Sverige og Tyskland har et regelverk som krever registrering av ledsagere og kurs for ledsagere før man kan øvelseskjøre. Dette hevder de gjør at enkelte før oppkjøring har betydelig mindre mengdetrening enn man hadde tidligere.

Argumentet i saken er å forhindre at ulovlig opplæringsvirksomhet mot vederlag kamufleres som privat øvelseskjøring. Vi mener den eneste måten å forhindre dette på er økt kontroll gjennom skattemyndigheter og økt kontroll på vei. En ulovlig opplæringsvirksomhet vil ikke registrere seg i systemet, slik at myndighetene kan sitte på et kontor og plukke ut dem som er ledsagere for mange. Vi må ut på veien. Vi kan ikke pålegge foreldre og familie i hele landet å registrere seg for å løse en utfordring som bare finnes i andre deler av landet, og da spesielt her i Oslo. Vi mener en heller bør informere elevene om hvorfor en ikke skal bruke useriøse, ikke godkjente kjøreskoler.

Arbeiderpartiet vil derfor i saken om endringer i veitrafikkloven stemme imot § 26 femte ledd første punktum, som lyder:

«Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om øvingskjøring, fastsette tilleggskrav for øvingskjøring med visse motorvogner og stille krav til elev og ledsager.»

Da er vår avvikende stemmegiving beskrevet.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen flere endringer i veitrafikkloven. Forslagene gjelder endringer i reglene om førerkortopplæring, yrkessjåføropplæring og opplæring av utrykningsførere. Det overordnede målet med disse endringene er å styrke trafikksikkerheten.

Endringene åpner for å stille krav om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere og faglige ledere. Den enkelte har per nå i stor grad selv sørget for å oppdatere egen kompetanse. Dagens forskrifter stiller krav om faglig utvikling og krav om etterutdanning for å undervise i enkelte klasser, men det er ikke et generelt krav om etterutdanning for alle trafikklærere, og det er svært viktig.

Proposisjonen sikrer en klar hjemmel for å fastsette nye forskriftsreguleringer om periodisk etterutdanning av trafikklærere og faglige ledere og strengere kompetansekrav for dem som skal utføre særlig krevende oppgaver, f.eks. ledere som bidrar i utdanningen av nye trafikklærere. Det stilles også krav til kursarrangørene.

I proposisjonen foreslås det å stille krav om at ledsagere registrerer seg. Det vil etter departementets oppfatning bidra til å bevisstgjøre ledsagernes ansvar og forhindre at ulovlig opplæringsvirksomhet mot vederlag kamufleres som privat øvingskjøring. En slik registreringsplikt vil ikke alene forhindre at aktører driver ulovlig opplæringsvirksomhet. Senterpartiet setter, slik som Arbeiderpartiet, spørsmålstegn ved om en slik registrering som er beskrevet i § 26 femte ledd første punktum, vil ha en slik effekt. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om øvelseskjøring, fastsette tilleggskrav for øvelseskjøring med visse motorvogner og stille krav til elever og ledsagere.

Senterpartiet vil varsle om at vi vil stemme imot lovens § 26 femte ledd første punktum.

Hjemmelen for dagens tilsynsreaksjoner gjøres tydeligere med denne lovendringen. I tillegg foreslås det en ny hjemmel for å innføre godkjennings- og tilsynsgebyr samt mulighet til å gi tvangsmulkt – altså et bredere spekter for å reagere på uregelmessigheter. Det synes vi er bra. Tilsvarende endringer foreslås for yrkessjåføropplæring og opplæring av utrykningsførere så langt det passer.

Med dagens krevende trafikkbilde er det avgjørende at føreropplæringen har god kvalitet, og at tilsynsmyndighetene har de rette virkemidlene for å reagere mot brudd på regelverket og forhindre ulovlig trafikkopplæringsvirksomhet.

Senterpartiet mener trafikksikkerhetsarbeidet er en viktig del av samferdselspolitikken. En nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken er en av hovedprioriteringene.

Bård Hoksrud (FrP) []: Fremskrittspartiet er opptatt av at vi skal ha minst mulig byråkrati, og derfor kan man stille spørsmål ved det ene forslaget noen nå ønsker å stemme imot. Jeg mener faktisk det er viktig at man er opptatt av trafikksikkerhet og luker ut de ulovlige, som ikke skal drive med dette. Dette er sikkert ikke fullkomment, men det er i hvert fall et forsøk på å prøve å luke ut de useriøse som driver med privat øvelseskjøring mot vederlag, noe som altså betyr at elever kan oppfatte at de faktisk har gode folk som kjører rundt.

Dette er noe vi i Fremskrittspartiet er opptatt av og vil til livs, men vi er opptatt av at det skal skje på en effektiv og rasjonell måte som gjør at det blir lite byråkrati for vanlige folk, for vi ser at det er noen utfordringer ved at alle nå må registrere seg. Men jeg mener det er så viktig i trafikksikkerhetsarbeidet at vi faktisk gjør det.

Jeg er litt overrasket over at et av de partiene som alltid sier de er opptatt av ryddighet i arbeidslivet og av å ta dem som driver useriøst, her ikke vil være med på et lite tiltak som kanskje kan gjøre at man kan luke ut noen av dem man i dag ikke klarer å luke ut. Det er litt spesielt. Men Fremskrittspartiet er opptatt av dette. Vi ønsker ryddighet, og vi ønsker at de som skal ha opplæring, faktisk skal ha det på en skikkelig og ordentlig måte. Derfor støtter vi merknaden fra flertallet.

Det litt rare er at man er imot det og skriver i merknadsform at man må ha andre virkemidler, mens det ikke kommer forslag om et eneste annet virkemiddel. Jeg synes det er rart. Men jeg synes det er bra at SV er enig i det flertallet nå går for, og sørger for at man skal kunne fikse dette på en enkel måte, og at det skal være enkelt å få til.

Jeg regner med at statsråden etterpå kommer til å si at det er fullt mulig å få det til på en måte som er lite inngripende, at man gjør det én gang. Det kan sikkert hende at dette tiltaket alene ikke vil sørge for at man luker ut de useriøse, men hvis man kan luke ut noen useriøse og hindre at noen får øvelseskjøring av folk som ikke burde gi øvelseskjøring, og som til og med tar betalt for det, tror jeg det er et greit forslag som ligger her fra regjeringen.

Jeg er som sagt enig. Vi bør kontrollere, vi bør sørge for å luke ut disse og ha flere kontroller, men jeg synes det er en litt rar tilnærming fra et parti som sier at de er opptatt av ryddighet og orden i arbeidslivet. Dette er jo for å luke ut useriøse og se til at det er de seriøse som sørger for at vi fortsatt skal være et av landene i verden som er best på trafikkopplæring.

Arne Nævra (SV) []: Jeg vil også kommentere dette lovforslagets § 26 femte ledd om muligheter til å gi forskrifter i forbindelse med øvelseskjøring.

Det er rett og slett en underlig situasjon her i salen. Der Fremskrittspartiet argumenterer mot mulig svart arbeid, mener altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de ikke vil være med på det fordi det ikke er virkningsfullt nok. Det er helt riktig at det ikke er virkningsfullt nok. Vi er også med på en fellesmerknad opposisjonen har om at det må andre virkemidler til. Men det er jo en unnlatelsessynd, som det også er blitt sagt av Fremskrittspartiet her, at vi i opposisjonen ikke har klart å komme med noen konkrete forslag om det. Det må jeg bare erkjenne. Det er en unnlatelsessynd, for det skulle vi sikkert ha gjort, men det ligger ofte til statsråden og hans hoff å komme med sånne forslag. Vi får se hvordan det går etter 2021.

Jeg har en unnlatelsessynd til. Det er mye jeg skal bekjenne i denne saken. Jeg kunne godt tenkt meg å ha vært med på regjeringspartienes merknad der det sies veldig tydelig at det burde være en enkel mobilapp – eller at en i hvert fall må gjøre det veldig enkelt å registrere seg på en eller annen måte. Dette er et lite stykke på veien for å få vekk de useriøse – de som kjører privatbil og kanskje tar på seg oppdrag, tar betalt og får inntekt for jobben uten å registrere seg.

Dette tror jeg er første gang i min periode på Stortinget at jeg har hørt en representant fra Fremskrittspartiet nevne arbeidsfolk. Det er det ikke ofte en hører her i salen. De to statsrådene vi hadde før statsråd Hareide, har i hvert fall aldri tatt det ordet i sin munn. Det kan være et par unntak, det må jeg innrømme, men jeg kan altså ikke huske det.

Det jeg vil annonsere, er at jeg vil følge flertallets innstilling og stemme for forslaget. Men det har svakheter, og jeg vil minne statsråden på at forskriftene og tiltakene i så fall må være så enkle at vanlige folk lett kan gå inn på dem. Det må være veldig lav terskel for å gå inn i registreringsprosedyren.

Jon Gunnes (V) []: Øvelseskjøring i Norge i det hele tatt gjøres på en god måte, unntatt i enkelte tilfeller. Man utvidet føreropplæringen med seks måneder – dvs. perioden før oppnådd alder for å kunne ta førerkort – slik at f.eks. de som skal kjøre opp til klasse B med 18-årsgrense, kan kjøre fra de er 16 år. Det ble innført for mange år siden, og jeg er nesten helt sikker på at omleggingen vi gjorde den gangen, har vært med på å bidra til at vi har fått bedre sjåfører når man 18 år gammel kjører opp til førerprøven.

Men så er det denne registreringen som har blitt punktet man er uenig om i salen. Det forundrer også Venstre og meg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er på den linjen de er nå. Her har man altså avdekket at det er en del useriøse aktører i bransjen, og man prøver å legge fram tiltak, slik at man får flere opplysninger om hvem som driver denne øvelseskjøringen. Hvis man kobler det mot eleven, er jeg helt sikker på at det kan være et brukbart verktøy for å kunne kontrollere om det er samme opplærer på flere punkter. Dette er svart arbeid. Dette er piratkjøring, piratopplæring, som vi må få bukt med. Det er helt klart at vi må ha det i bakhodet når vi vedtar en lov, som man slett ikke vet om skal brukes slik at det kan oppfattes som negativt byråkrati. Vi påpeker at dette må gjøres på en god måte.

Vi har fått tilbakemeldinger om at det kan gjøres på en digital måte, at det her er løsninger som ligger i dagen for å få en god ordning. Venstre slutter seg veldig til flertallsforslaget i dag, og det forundrer meg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke er med på det samme.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Nullvisjonen, altså visjonen om at ingen skal døy eller bli hardt skadd i trafikken, har høg prioritet for regjeringa, og slik eg opplever debatten i Stortinget, har han òg høg prioritet for Stortinget. Eg vil takke Stortinget for samarbeidet, og eg er glad for at fleirtalet tilrår Stortinget å vedta denne lovendringa, som bl.a. skal bidra til nettopp betre trafikksikkerheit og eit betre arbeidsliv.

Høg kvalitet på føraropplæringa er avgjerande for å sikre at nye førarar har den nødvendige kompetansen for å kunne ferdast trygt på vegane våre. Lovendringane skal bidra til å heve kvaliteten på føraropplæringa, gjennom bl.a. krav om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærarar, tiltak for å hindre ulovleg trafikkopplæring og nye verkemiddel for tilsynsmyndigheitene der det blir avdekt regelverksbrot. Me veit at det finst tilbod om øvingskøyring mot vederlag utanfor godkjende trafikkskular i dag. I tillegg til at dette er uheldig av omsyn til konkurransen med dei som driv lovleg, utgjer det ein stor risiko for trafikksikkerheita for oss alle. Slike aktørar har verken godkjenning eller nødvendig utdanning og kompetanse for å vere trafikklærarar. Men slik ulovleg føraropplæring er vanskeleg å avdekkje, særleg fordi det ofte blir kamuflert som privat øvingskøyring, noko politiet bekreftar i høyringsutsegnene sine.

I proposisjonen blir det derfor føreslått ein heimel for å kunne stille nærare krav til elevar og rettleiarar, for å forenkle kontrollen med øvingskøyring og bevisstgjere rettleiarane. Eksempelvis vil eit krav om å registrere seg før ein startar øvingskøyringa, gjere det enklare å kontrollere på staden om køyringa er alminneleg privat øvingskøyring eller ulovleg opplæring mot vederlag. Eit krav om å påleggje rettleiaren å setje seg inn i ansvaret som følgjer med øvingskøyring, vil kunne gi auka innsikt i viktigheita av ei slik rolle og dei pliktene som følgjer med.

Eg er einig med medlemene i komiteen i at det må leggjast opp til eit enkelt registreringssystem for elevar og rettleiarar viss det skal innførast eit slikt krav. Det er viktig at dette ikkje blir opplevd som ei byrde og dermed reduserer omfanget av privat øvingskøyring. Ei enkel registreringsordning er òg Vegvesenets intensjon, og korleis dette kan gjennomførast, vil bli greidd ut nærare i det komande forskriftsarbeidet.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Kirsti Leirtrø (A) []: I grunnlaget for proposisjonen er det henvist til en rekke utredninger, rapporter og uttalelser. De er fra 1998, 2001, 2009, 2013 og 2015. Da Vegdirektoratet sendte dette forslaget ut på høring, var det 3. juli 2016, med svar i oktober 2016. Først nå kommer saken til Stortinget, og mye kan ha endret seg på fire år. Mener statsråden at disse utredningene er grunnlag nok for at informasjonen vi får, er tidsriktig med tanke på det tidsperspektivet som nå er blitt nevnt?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg opplever at det grunnlaget som ligg for denne saka i Stortinget, er veldig godt. Dette er kjente problemstillingar. Me veit at det har vore bl.a. ulovleg køyring, som me ikkje ønskjer. Som eg òg nemnde i innlegget mitt, har politiet vore veldig tydeleg på at det er ei reell utfordring med kontrollar. Me er no i 2020, og dette med ei enkel registrering er enklare i 2020 enn det var i 2005 eller i 1998, som representanten Leirtrø nemnde i starten av sitt innlegg.

Så ja, eg opplever at denne problemstillinga er grundig utgreidd. Dette har det vore jobba med over lengre tid, både frå Vegvesenets side og gjennom høyringa som har vore i saka. Det gjer meg trygg på det grunnlaget som Stortinget har i dag.

Kirsti Leirtrø (A) []: Når en innfører nye ordninger og pålegger folk kostnader, må en være sikker på at det virker slik formålet er. Det står også i saken at en forskriftsendring eventuelt vil sendes på høring. Vil statsråden sørge for det, slik at vi får oppdatert kunnskap? Ser statsråden andre tiltak en kan iverksette for å få bort de useriøse, ulovlige kjøreskolene?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det kan innførast ei slik forskrift. Og ja, me vil ha ei eiga høyring. Statens vegvesen vil ha det viss me går i gang med det arbeidet. Det meiner eg er naturleg, òg for å sikre det Stortinget no er oppteke av, at om me innfører dette, skal det vere enkelt og lite byråkratisk. Det er eit fleirtal i komiteen for dette, og Sosialistisk Venstreparti har òg slutta seg til det i løpet av debatten.

Det blir opna for fleire verkemiddel i dette forslaget. Det er eit forslag om å føre tilsyn med godkjenningspliktig opplæring. Ein går òg inn med eit mulktsystem som eg meiner er eit godt tiltak. Det er mogleg med tvangsmulkt. Det ligg fleire verkemiddel som me vil sjå på, men me vil òg sjå på det som Stortinget no opnar for: eit registreringssystem.

Bård Hoksrud (FrP) []: Jeg er veldig fornøyd med at statsråden bekrefter at man skal finne en enkel og effektiv løsning hvis man skal gjøre dette, og bruke den muligheten. Men det har kommet fram at noen er bekymret for at de endringene som foreslås, kan bety at man får mindre mengdetrening, og at det blir mer trøblete for folk. Jeg vil gjerne at statsråden bekrefter at dette ikke betyr at man mellom foreldre og barn – eller andre som øvelseskjører – vil oppleve mindre mengdetrening enn man gjør i dag, og at det ikke blir vanskeligere å gjennomføre mengdetrening, for det er ikke tvil om at mengdetrening er veldig viktig og veldig bra.

Statsråd Knut Arild Hareide []: No blir det opna ei moglegheit for at me kan gjere dette – det er det lova i dag slår fast. Eg har lyst til å vere veldig tydeleg: Viss me gjer dette, er det nettopp for at me skal unngå at mengdetreninga går ned. Me har ein god tradisjon for god øvingskøyring i Noreg. Det er noko som gjer at trafikksikkerheita blir varetatt. Me må vareta det på ein god måte. Men det er, som representanten Hoksrud sa veldig godt i sitt førre innlegg, nokre utfordringar med bl.a. kontroll. Det vil me sjå på, og eg lovar at om me kjem med dette, skal me gjere det på ein enkel og ubyråkratisk måte som ikkje har konsekvensar for mengdetreninga i øvingskøyringa.

Arne Nævra (SV) []: Ut fra de signalene vi får fra statsråden, tyder alt på at de forskriftene som blir utarbeidet, tar opp i seg de signalene som kommer fra salen, og som selvfølgelig kommer fra flertallet i innstillingen. Da venter vi at det skal bli enkelt, og at det skal være lett for folk å registrere seg.

Jeg hadde lyst til å spørre statsråden om følgende: Hele opposisjonen i komiteen peker på at dette ikke er tilstrekkelig. Det kan absolutt være andre grep som skulle vært tatt for å komme i hvert fall svart arbeid til livs. Har statsråden noen tanker om andre grep som kan få ned den useriøse øvingskjøringen eller kamuflerte opplæringskjøringen som politiet har avdekket?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg høyrde representanten Nævra ta opp dette i sitt innlegg, og eg opplevde at han gav meg tid nesten til etter 2021 med å kome med den typen forslag. Det kan godt vere eg gjer det tidlegare, for dette er noko me absolutt bør følgje nøye med på. Det ligg fleire verkemiddel i det som Stortinget vedtar i dag. Eg har lyst til å peike på nokre av dei: Etter forslaget skal det kunne førast tilsyn med godkjenningspliktig opplæring òg hos aktørar som ikkje har fått godkjenning og dermed driv ulovleg. Lovendringa opnar opp for at ein kan gi tvangsmulkt til den typen aktørar. Vidare vil den typen drift òg kunne meldast til politiet.

Så her ligg det moglegheiter for eit betre tilsyn og ei betre godkjenningsordning. Samla sett fattar Stortinget veldig kloke vedtak i dag.

Arne Nævra (SV) []: Jeg takker for svaret. Jeg synes det kommer litt interessante signaler fra den nye statsråden om samferdsel. Vi har gjennom ganske mange år hatt to statsråder som ikke har vært spesielt opptatt av kontroller av uregulert arbeidsliv, f.eks. Vi har tatt det opp mange ganger i salen. Jeg er veldig spent på hva statsråd Hareide vil ta tak i videre framover på områder som grenser opp mot dette saksområdet, som går på kabotasjekjøring eller lønns- og arbeidsforhold innen samferdsel, som er ganske alvorlig.

Dette er vel nesten mer en kommentar enn et spørsmål fra meg, men skal det avrundes med et spørsmål, må det være: Ser statsråden på den delen som en alvorlig og viktig del av norsk samferdselspolitikk framover?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg har lyst til å leggje til at det var tidlegare statsråd Jon Georg Dale som la fram denne saka. Det synest eg han fortener ros for. Det er ei sak som er godt utarbeidd, og som det er eit godt grunnlag for.

Når det gjeld kabotasjeutfordringa i denne sektoren, har eg opplevd – òg då eg ikkje var statsråd – at det er eit sterkt engasjement i Stortinget. Dette er saker me bør jobbe breiare med. Me bør jobbe opp mot EU med denne typen problemstillingar. Det er vårt ansvar – me som jobbar med denne sektoren – å gjere det, og eg er glad for dei signala som òg Stortinget kjem med knytt til desse problemstillingane.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talere som heretter får ordet, har også en taletid på inntil 3 minutter.

Morten Stordalen (FrP) []: Det er ikke noen tvil om at Fremskrittspartiet både i og utenfor regjering har vært opptatt av trafikksikkerhet og kontroller. Det tror jeg Nævra og SV kan merke seg, og kanskje også har fått med seg, men det er fort gjort å glemme. Hver gang vi diskuterer samferdselspolitikk i denne salen, er vi opptatt av trafikksikkerhet – det sier i hvert fall alle partier. Derfor sier Fremskrittspartiet at det er helt greit, så lenge det er en enkel mobilapplikasjon som kan bidra til å hjelpe på for å unngå useriøs og rett og slett trafikkfarlig opplæring.

Arbeiderpartiet snakker om et anstendig, seriøst og trygt arbeidsliv. Det er også Fremskrittspartiet for. Derfor synes vi det er lite byråkratisk med en enkel mobilapplikasjon, noe jeg er ganske sikker på at statsråden og regjeringen tar med seg i det videre arbeidet.

Senterpartiet snakker om trafikksikkerhet og at nullvisjonen er hovedprioriteringen. Det er det for samtlige partier her på Stortinget, tror jeg. Da er det også litt merkelig at Senterpartiet ikke synes det er greit med en liten, enkel mobilapplikasjon, at det kanskje kan hindre useriøs trafikkopplæring.

Hvis det er noe vi kan gjøre for å sørge for en god trafikkopplæring, er det at de som skal lære folk å kjøre bil ute i trafikken, har god kompetanse. Det er første bud. Fremskrittspartiet er faktisk for at det skal være trygt og godt. Det handler også i stor grad om, jeg ser det mange steder, at elever blir sendt til oppkjøring på trafikkstasjonen med for dårlig kompetanse og stryker, og således påfører store køer og lange ventetider for dem som har fått en trygg og god opplæring.

Så for Fremskrittspartiet er ikke dette et problem. En enkel mobilapplikasjon tar noen sekunder å legge inn, og så er det helt i orden. Det er det minste vi kan gjøre av hensyn til trafikksikkerhetsarbeidet og et trygt, godt, anstendig og seriøst arbeidsliv.

Sverre Myrli (A) []: Da jeg hørte innleggene til Hoksrud og Stordalen, kom jeg til å tenke på den legendariske stortingsrepresentanten Olav Oksvik, som vel var den som skulle holde innlegg, og i margen i manuskriptet sitt skrev følgende: svakt argument, hev stemmen!

Det var da voldsomt som det gikk an å svinge seg om en liten uenighet i komiteen. Jeg vil understreke at Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter alle lovendringene, med ett unntak, og det gjelder altså muligheten for regjeringen til i forskriftsform å bestemme at det skal være en registreringsplikt av ledsager ved øvelseskjøring, altså den som har førerkort og øvelseskjører. Jeg vil bare understreke at det i lovteksten står:

«Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om øvingskjøring, fastsette tilleggskrav for øvingskjøring med visse motorvogner og stille krav til elev og ledsager.»

Det er jo nærmest en blankofullmakt til regjeringen. Det står ikke noe sted i lovteksten eller i proposisjonen, som Stordalen nå sier, at dette er gjort på noen sekunder i en mobilapplikasjon. Det er ingen modell for dette. Hadde det ikke da vært mer fornuftig å utarbeide en modell? Vi er ikke avvisende til det å utarbeide en modell, og så eventuelt komme med lovendringer, hvis det er nødvendig. Dette synes jeg det blir voldsomt mye støy ut av.

Når det gjelder problemet med dem som tar seg betalt for å øvelseskjøre, for det er et problem, vil jeg bare si til Jon Gunnes, som brukte begrepet «useriøse aktører i bransjen»: Nei, det er ikke det det dreier seg om. Dette er ikke aktører i bransjen. Dette er folk som driver ulovlig, som også samferdselsministeren sa. Og hvis det er sånn at Vegvesenet og politiet ikke i dag har mulighet til å gripe inn mot de personene som driver med ulovlig øvelseskjøring mot betaling, får vi vel gjøre noe med det, da.

Jeg har ikke oppfattet at dette er et problem rundt omkring i landet. Er det et problem i Sveio? Er det et problem i Sørreisa? Nei, jeg har registrert at dette først og fremst er et Oslo-problem. Tar jeg feil, blir jeg gjerne korrigert på det, men spørsmålet er da om vi skal innføre et system for hele landet der alle som skal være ledsagere ved øvelseskjøring, må registrere seg.

Nå er jeg i hvert fall sikker på at samferdselsministeren og hans folk i departementet og i direktoratet har merket seg engasjementet i Stortinget, og at hvis det blir en ordning, blir det en enkel og praktikabel ordning.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Ordningen med å ha med seg noen på øvingskjøring har fungert særdeles godt rundt omkring i hele landet i mange, mange herrens år. Det er nesten litt som når folk skal gå på jakt første gang og har med seg en bestefar, far eller noen man er trygg på. De skal vise hvordan det skal gjøres, hvordan man kan beherske bilen og beherske trafikken. Dette har vært et tillitsforhold mellom den som er ledsager, og den som kjører.

Jeg har skjønt – og jeg var faktisk ikke klar over at det var et stort problem, slik representanten Myrli sa – at det er noen som skor seg på det og prøver å skjule en virksomhet de ikke har hjemmel for å drive, ved at de tar betalt fra enkelte. Er det virkelig slik, når det i 95 pst. av tilfellene fungerer aldeles greit, at man skal lage en regel med store fullmakter, som også representanten Myrli beskrev, og si at bare vi registrerer det på en app er det greit? Statsråden sa selv at det er massevis av virkemidler i denne loven utenom denne paragrafen som gjør at man kan gå inn og kontrollere om disse virksomhetene driver ulovlig eller ikke. Å lage et byråkrati som skal gjelde for alle, bare fordi noen få bryter regelen, og å lage det til en stor sak om at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke er opptatt av arbeidsfolk, er med all respekt bare tull. Det er bare tullprat det der. Det er ikke slik at vi skal lage regler for alle for å kunne ta de få. Det må da kunne gå an å finne ut på andre måter om folk driver med ulovlig virksomhet i dette landet.

Ellers synes jeg at resten av det som foreslås i loven, er særdeles bra. Det som kanskje er mest bekymringsfullt, er at det ikke har vært lover og regler som gjør at folk følger opp den utdanningen de kanskje tok for 30 år siden, med et helt annet trafikkbilde. Det er klart mulighet for at det er folk som kanskje ikke har fulgt helt med i svingene, og her har man mulighet til å gi dem et bedre tilbud, og til at de faglige lederne klarer å følge opp de ansatte de har på sin kjøreskole. Det er svært positivt og mye viktigere enn akkurat denne ledsagerregistreringen på en enkel mobilapp.

Presidenten: Presidenten vil gjøre oppmerksom på at «tull» og «tullprat» ikke er å anse som god parlamentarisk språkbruk.

Morten Stordalen (FrP) []: Representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke hørt at dette er et problem. Nei vel, men hvis man har samtalt med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og lest litt fra høringene og fra møtet med dem, har man kanskje hørt at det rett og slett har vært et stort problem, for de er bekymret for at det er for mange useriøse aktører. Det er krevende, og man konkurrerer bl.a. ikke på like vilkår. Og når trafikkskolene selv etterlyser det, mener jeg det kanskje er grunn til å lytte litt. Så skal man finne balansen, og det er det flertallet her gjør.

Det er mulig det var et problem før Fremskrittspartiet, som brukte digitale løsninger og tenkte digitalt, kom i regjering sammen med de andre borgerlige partiene, fordi vi ser framover og bruker teknologien. Hvis man skulle forholdt seg til tidligere regjeringers politikk og fortsatt sitte med planarbeid, skjer det i hvert fall ingenting med hensyn til trafikkskolenes forhold og de elevene som skal kjøre opp, eller med hensyn til å fuske på prøver. Man ville kanskje også hatt enda lengre køer framover, fordi man stadig skal utrede og legge nye planer for å finne ut hva man skal, istedenfor å handle.

Dette er ikke noen blankofullmakt, som det blir påstått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg er ganske sikker på at statsråden har fått med seg signalene fra komiteen. Det står heller ikke at dette er noe man skal, men noe man kan, i forskrift – som også statsråden selv har redegjort for her.

Flertallet er klare på én ting: Dette er enkle løsninger og tilnærminger som også bransjen selv ber om. Flertallet er også opptatt av trafikksikkerheten, ikke minst for de unge sjåførene som skal ut i arbeid. Jeg er helt sikker på at det å kunne bruke noen sekunder på å registrere seg kanskje også vil øke fokuset, slik at foreldre og elever er fokusert på å få en trygg og god opplæring hos seriøse aktører i et anstendig arbeidsliv.

Bård Hoksrud (FrP) []: Jeg kan jo starte med sitatet fra Olav Oksvik, e.l. – jeg er ikke helt sikker på om jeg fikk det med meg, det gikk litt fort i svingen! Jeg tror verken representanten Myrli eller representanten Hoksrud helt har det i seg at vi er lavmælte når vi står på Stortingets talerstol, men det kan være fordi vi er glad i å sørge for at alle hører hva vi faktisk sier.

Så til det vanskelige med denne appen: Det er litt morsomt å gå inn og se på et par av forsikringsselskapene – de har en app hvis du skal øvelseskjøre. Blant annet If og Gjensidige har en app hvor du kan gå inn. Så det er nok ikke så veldig vanskelig å fikse dette – jeg tror det går veldig bra. Den unge generasjonen er veldig god på apper, de fikser sånne ting. I løpet av noen korte sekunder er dette på stell.

Så registrerer jeg at representanten Myrli sier at dette er et Oslo-problem. Jeg er ikke sikker på om Telemark er å definere som Oslo, men vi har i hvert fall hatt et stort problem der nettopp med dette, at man kommer til trafikkstasjonene og skal ha oppkjøring, og så har man altså ikke kompetansen og har fått opplæring av noen som ikke skal drive med det. Det er det useriøse arbeidslivet, som jeg faktisk mener at det er viktig å prøve å gjøre noe med.

Så er jeg enig i at det er ikke sikkert at dette er den komplette løsningen, at man løser alt, men det er i hvert fall et forsøk på å gjøre noe. Representanten Myrli sier at dette ikke er noe stort problem. Det er i hvert fall sånn at både Statens vegvesen og politiet sier at det er et problem, og da er det i hvert fall rart at man ikke har noen egne forslag, men bare tenker å stemme imot.

Jeg synes dette er en god middelløsning for et parti som egentlig ikke er glad i byråkrati og den type ting. Vi er tilfreds med at man nå finner en løsning som skal være effektiv og enkel å håndtere. Det blir lite byråkrati, og ungdom og voksne i dag fikser dette utrolig enkelt. Som sagt, det finnes apper der i dag. Jeg er sikker på, og statsråden har også garantert, at det kommer en god løsning hvis det blir innført, og det er jeg helt sikker på at det kommer til å bli. Det handler om trafikksikkerhet, som representanten Stordalen var opptatt av. Vi skal fortsette å være et av de beste landene i verden på opplæring, vi skal sørge for at man jobber mot nullvisjonen, og så har vi litt forskjellige virkemidler av og til når det gjelder hva som skal til for at vi skal nå den visjonen.

Jon Gunnes (V) []: Representanten Bengt Fasteraune prøver å si at vi ikke snakker helt troverdig når det gjelder vår situasjonsbeskrivelse av det vi opplever som Senterpartiets holdning til dette spørsmålet. Bengt Fasteraune snakker om at det bare er noen få vi skal ta med denne registreringen. Da forundrer det meg litt at man i § 27 snakker mye om tilsyn av de opplæringsinstitusjonene som vi har i dag. Man må faktisk passe på, for det er ikke alle som har et lovlig opplegg rundt sin opplæring. Derfor forundrer det meg at man går på privat øvelseskjøring. Det er veldig viktig, synes jeg, at man nå også har høyere tilsynsgrad når det gjelder kjøreskolene. De fleste er helt klart seriøse, men vi må ta unntakene. Vi må ta dem med tanke på lovligheten av deres opplæring – og ikke minst svart arbeid, som er arbeidskriminalitet, noe som jeg ser meget alvorlig på.

Sverre Myrli (A) []: Jeg er helt enig med representanten Hoksrud i at det er helt greit å bruke stemmen og vise engasjement fra talerstolen, men det må jo også være noe innhold i det vi framfører fra talerstolen. Jeg må si at jeg er overrasket over at dette ble en så stor debatt. Hvis det at folk driver såkalt øvelseskjøring og tar betalt for det, er et kjempestort problem i Oslo, i Telemark og andre steder, er det for meg uforståelig at det ikke er slått hardt ned på. Fremskrittspartiet har hatt samferdselsministeren i seks og et halvt år – hvis dette er et stort problem, hvorfor er ikke de folkene tatt? De driver åpenbart helt ulovlig og i strid med alle lover og regler. Det er det som er mitt og Arbeiderpartiets poeng. Det er entydig forskning på at det er svært viktig med mengdetrening når en skal ta førerkort og bli en god fører. Vår bekymring er at det lages et system som gjør det vanskeligere med øvelseskjøring, og at det dermed blir mindre mengdetrening, mindre øvelseskjøring.

Vi er usikre på om det er et poeng å gi en slik vid fullmakt til regjeringen når det åpenbart ikke er en modell. Det er ingen app der ute som nå kan tas i bruk til dette, og det er åpenbart ikke noe problem for foreldre som skal øvelseskjøre med sønnen eller datteren, og som skal gjøre det mange ganger, for de vil åpenbart registrere seg. Men vil alle andre som skal øvelseskjøre av noe kortere varighet, gidde å registrere seg for å øvelseskjøre en gang eller to med en naboungdom eller noen i familien som er interessert i å øvelseskjøre?

Jeg er for det første overrasket over at Fremskrittspartiet har gjort et så stort nummer av dette, og så er jeg overrasket over at de ikke har satt inn flere virkemidler for å ta de kjeltringene som holder på med denne organiserte øvelseskjøringen for betaling. Og så vil jeg understreke én gang til at Arbeiderpartiet langt ifra er motstandere av å finne virkemidler for å ta dem som holder på, om det er i Telemark eller andre steder. Vi frykter altså at det skal lages et system, og at resultatet av det blir at det blir mindre øvelseskjøring, mindre mengdetrening. Det er i hvert fall ikke bra for trafikksikkerheten og kjørekunnskapen til ungdommene som skal ta førerkort.

Kirsti Leirtrø (A) []: Først og fremst blir vi i Arbeiderpartiet kritisert for at vi ikke kommer med egne forslag. Vi har på Stortinget kommet med en rekke egne forslag i kampen mot svart arbeid, bl.a. når det gjelder skattemyndighetene og større kontroller på veien. Når vi skal innføre en ordning, må vi være sikre på at den virker. Hvis det hadde vært sånn at om alle foreldre og ledsagere registrerte seg, så hadde alt svart arbeid blitt borte, da hadde det vært greit. Men erfaringene fra Sverige tilsier at det ikke er noe mindre svart arbeid der. Der registrerer de seg, og vi har fått tilbakemeldinger fra foreldre og de som skal kjøre opp, om at dette er tungvint og vil gjøre at de får mindre mengdetrening. Derfor er vi skeptiske til denne innføringen.

Så er vi beroliget av at statsråden sier «viss det skal innførast eit slikt krav», og av at det blir en høring på de forskriftsendringene som eventuelt kommer.

Presidenten: Representanten Morten Stordalen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Morten Stordalen (FrP) []: Representanten Sverre Myrli står her og spør om hvorfor Fremskrittspartiet – med samferdselsminister – ikke har gjort noe med dette før. Det er jo nettopp derfor denne saken ligger her i dag, den er fremmet av nettopp Jon Georg Dale, som var samferdselsminister for Fremskrittspartiet i regjeringen. Og det er nettopp derfor dette er ett av mange tiltak som er gjort de siste årene etter 2013 for å bekjempe kriminalitet langs norske veier.

Når det blir framhevet og bedyret her at dette går ut over mengdetreningen, har Arbeiderpartiet svært liten tillit til norske innbyggere og norske foreldre, som i hovedsak kjører med barna sine. Det å kunne registrere den enkelte på mobilapp har Fremskrittspartiet tillit til at foreldre vil gjøre for å øvelseskjøre med barna sine, som er de som i all hovedsak gjør dette. Dette er ett av tiltakene som også kjøreskolene er for, for å sørge for at det er et nytt verktøy i verktøykassa for å kunne bekjempe og bli kvitt useriøse aktører som bedriver ulovlig opplæring mot vederlag.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg skal ikkje dra ut debatten, men når nokon spør kvifor me ikkje har hatt fleire kontrollar, kvifor ikkje fleire er tatt, er det noko av problemet, og det seier politiet sjølv. Dei veit ikkje om dette er privat øvingskøyring eller om det er ulovleg opplæring mot vederlag. Det er bakgrunnen for at me ønskjer dette.

Så har eg òg lyst til å seie at denne sektoren har no vist ei evne til nettopp – og eg har lyst til å vise til eksempel som Entur og førarkort på app – å få til gode løysingar. Eg trur det er veldig få 16–17-åringar som ikkje er villige til å hjelpe foreldra sine med å laste ned ein app for å få lov til å drive føreropplæring ved hjelp av foreldra på ein god måte.

Så har eg lyst til å understreke, som eg har sagt tidlegare: Me har no fått ei moglegheit gjennom det vedtaket Stortinget gjer i dag. Da sender me det ut på høyring og tar med oss innspela, og eg lover eit veldig enkelt system dersom me innfører dette.

Presidenten: Representanten Bengt Fasteraune har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Bengt Fasteraune (Sp) []: President, jeg beklager at jeg sier at folk driver med «tullprat» – det skal jeg ikke gjøre mer, for det gjør ikke folk i denne komiteen. Det er helt sikkert.

Jeg vil bare kommentere litt det som representanten Gunnes var inne på. Når det gjelder det han beskriver, at § 27 sier noe om ulovlig virksomhet av folk som driver med kjøreopplæring, les: såkalte seriøse aktører, som kanskje folk oppfatter som seriøse aktører også, er vi helt enig i alt det representanten sa i sitt innlegg. Det er ikke det som er vårt poeng. Vårt poeng er denne registreringsplikten for den allmenne borger som skal være med datter eller sønn og ha noen kjøretimer for at de skal bli bedre til å kjøre bil. Alt det som går på ulovlig virksomhet, er selvfølgelig også vi helt enig i, på samme måte som representanten Gunnes forklarte i sitt innlegg.

Presidenten: Representanten Bård Hoksrud har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Bård Hoksrud (FrP) []: Jeg kunne ikke dy meg da jeg hørte representanten Myrli, for han var overrasket over at man ikke hadde gjort noe. Som representanten Stordalen sa, er det nettopp det vi gjorde – det er derfor saken ligger i Stortinget i dag.

Så tenker jeg sånn at gjennom den debatten som har vært, har man fått noen klare avklaringer fra statsråden, og jeg håper at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tenker seg om en gang til og snur, for det er aldri for sent å snu før vedtak er fattet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

Votering, se voteringskapittel