Stortinget - Møte torsdag den 12. mars 2020

Dato: 12.03.2020
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Innst. 148 L (2019–2020), jf. Prop. 32 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 4 [13:06:16]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr (Innst. 148 L (2019–2020), jf. Prop. 32 L (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se voteringskapittel

Presidenten: Sak nr. 5 er utsett.

Dermed er kartet for i dag ferdigdebattert. Stortinget tek no pause, og i samsvar med den annonserte dagsordenen vert det votering kl. 14.

Stortinget tok pause i forhandlingane kl. 13.07.

-----

Stortinget gjenopptok forhandlingene kl. 14.

President: Tone Wilhelmsen Trøen