Stortinget - Møte torsdag den 19. mars 2020

Dato: 19.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 14 [16:41:42]

Referat

 • 1. (202) Den særskilte komité for å behandle saker vedrørende korona-krisen i henhold til Stortingets forretningsorden § 20 første ledd har trådt sammen og foretatt følgende valg: Leder: Tone Wilhelmsen Trøen Første nestleder: Jonas Gahr Støre Andre nestleder: Siv Jensen

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (203) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Stein Erik Lauvås til andre nestleder

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 3. (204) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 9 (2019–2020))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 4. (205) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) (Prop. 56 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen.

 • 5. (206) Årsrapport for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 14 (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.