Stortinget - Møte torsdag den 19. mars 2020

Dato: 19.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 197 S (2019–2020), jf. Prop. 52 S (2019–2020), unntatt kap. 2541 post 70 og Prop. 53 LS (2019–2020) bokstav B)

Sak nr. 12 [10:40:24]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) og endring i flypassasjeravgiften (Innst. 197 S (2019–2020), jf. Prop. 52 S (2019–2020), unntatt kap. 2541 post 70 og Prop. 53 LS (2019–2020) bokstav B)