Stortinget - Møte tirsdag den 15. oktober 2019

Dato: 15.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 1 S (2019–2020))

Sak nr. 1 [10:02:05]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020 (Innst. 1 S (2019–2020))

Presidenten: Saken som her ligger til behandling, har ikke ligget ute i den reglementsbestemte tid, dvs. 48 timer. Med hjemmel i forretningsordenen § 46 vil presidenten foreslå at Stortinget likevel behandler denne saken nå.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag. – Det anses da som vedtatt.

Ingen har heller bedt om ordet til saken.

Votering, se voteringskapittel