Stortinget - Møte tirsdag den 15. oktober 2019

Dato: 15.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 5 [10:04:09]

Referat

 • 1. (11) Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2019 er tildelt Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali.

 • 2. (12) Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2018–2019 (Dokument 11 (2018–2019))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (13) Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold (Meld. St. 4 (2019–2020))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (14) Endringer i passloven (passgebyr) (Prop. 3 L (2019–2020))

 • 5. (15) Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.) (Prop. 4 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes justiskomiteen.

 • 6. (16) Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver (Prop. 2 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7. (17) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018 (Dokument 1 (2019–2020))

 • 8. (18) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2019–2020))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Stortinget er da klare til å gå videre på dagsordenen.