Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2019

Dato: 22.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 6 [15:04:14]

Referat

 • 1. (31) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 3 (2019–2020))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (32) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft (Dokument 8:5 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3. (33) Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen (Meld. St. 5 (2019–2020))

 • 4. (34) Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister) (Prop. 6 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 33 og 34 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5. (35) Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene (Dokument 3:3 (2019–2020))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6. (36) Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet) (Prop. 5 LS (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Ber noen om ordet før møtet heves? – Det gjør ingen, og møtet er dermed hevet.