Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2019

Dato: 22.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:00]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Innst. 20 S (2019–2020))

 • Sak nr. 2 [10:25:20]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (Innst. 23 S (2019–2020))

 • Sak nr. 3 [10:25:36]

  Interpellasjon fra representanten Ingrid Heggø til olje- og energiministeren: «I bygdelag og øysamfunn rundt om i Noreg er utbygginga av vindkraft i ferd med å skape ei mistru og eit tap av tillit til sentrale styresmakter som er veldig alvorleg. Tusenvis av norske borgarar føler avmakt, raseri og djup fortviling over det dei opplever som statleg godkjende overgrep mot natur og menneske, at grunnleggande lovverk som skal verne menneske, dyr og natur, blir tilsidesett og oversett. Utbyggingar skjer i strid med kommuneplanar, med store avvik og endra føresetnader, og blir iverksett før ankehandsaming er ferdig. Dette gjeld både nye prosjekt og endring av opphavlege konsesjonssøknader. Folkeopprøret på Haramsøy, Frøya, Bremanger og i mange andre bygdelag og øysamfunn gjer sterkt inntrykk, og ikkje minst korleis dei føler seg behandla av NVE og Olje- og energidepartementet. Kva er statsråden sitt svar til tusenvis av norske borgarar som opplever at statlege vedtak går sterkt ut over helse, livskvalitet, bulyst og tillit?»

 • Sak nr. 4 [11:08:06]

  Interpellasjon fra representanten Marianne Synnes Emblemsvåg til helseministeren: «Antall kliniske studier er kraftig redusert i Norge, delvis pga. for lite pasientgrunnlag. Norden har et stort nok pasientgrunnlag til å være attraktivt for kliniske studier. Et samlet Nordisk råd støttet vårt forslag om en felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier. Målet er at dette skal gjøre det lettere å initiere kliniske studier mellom de nordiske landene. De nordiske landene har god infrastruktur for forskning og tilgang på et høyt antall helseregistre og biobanker. En økning i antall kliniske studier, sammen med bedre tilgjengelighet til helseregistrene, kan bidra til en signifikant kvalitetsheving i behandlingstilbudet. Hvordan vil statsråden følge opp vedtaket fra Nordisk råd om en felles nordisk etisk komité og stimulere til flere internasjonale kliniske studier i Norge og Norden, og vil statsråden sørge for henvisning av studiepasienter mellom nordiske land?»

 • Sak nr. 5 [11:34:17]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.) (Lovvedtak 1 (2019–2020), jf. Innst. 21 L (2019–2020) og Prop. 142 L (2018–2019))

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.04.