Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2019

Dato: 12.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [15:08:25]

Referat

 • 1. (49) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Solveig Skaugvoll Foss, Karin Andersen og Audun Lysbakken om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død (Dokument 8:11 L (2019–2020))

  Samr.: Vert sendt arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (50) Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.) (Prop. 12 L (2019–2020))

  Samr.: Vert send familie- og kulturkomiteen.

 • 3. (51) Prop. 1 S Tillegg 1–2 (2019–2020) Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020

  Samr.: Vert send finanskomiteen. Budsjettkapitla i Prop. 1 S Tillegg 1–2 (2019–2020) vert fordelte på rammeområde og sende dei respektive komiteane i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteane i Innst. 1 S (2019–2020). Nye romertall i Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020), som ikkje vart fordelte i Innst. 1 S (2019–2020), vert fordelte til komiteane slik: (51) Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020) Romertallene II, III, IV og V

  Samr.: Vert send transport- og kommunikasjonskomiteen.

 1. 4. (52) Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) (Prop. 11 LS (2019–2020))

  Samr.: Vert send justiskomiteen, unnateke B, som vert send justiskomiteen, som legg fram sitt utkast til tilråding for utanriks- og forsvarskomiteen til utsegn før tilråding vert lagd fram.

 2. (53) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 (2019–2020))

  Samr.: Vert send utdannings- og forskingskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart behandla ferdig. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.