Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2019

Dato: 12.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 4 (2019–2020), jf. Innst. 22 L (2019–2020) og Prop. 118 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 7 [13:23:00]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning) (Lovvedtak 4 (2019–2020), jf. Innst. 22 L (2019–2020) og Prop. 118 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Dermed er kartet for i dag ferdigdebattert. Stortinget tek no pause, og i samsvar med den annonserte dagsordenen vert det votering kl. 15.

Stortinget tok pause i forhandlingane kl. 13.23.

-----

Stortinget tok opp att forhandlingane kl. 15.

President: Nils T. Bjørke