Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2019

Dato: 12.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Presidenten: Då er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Den innkalte vararepresentanten for Akershus, Mani Hussaini, tek no sete.

Votering i sak nr. 1, debattert 12. november 2019

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget (Innst. 33 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 1

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Som medlemmer av Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2019–30. november 2025 velges:

 1. Hans Frode Kielland Asmyhr, Frogner

 2. Kristin Krohn Devold, Oslo

 3. Kirsti Kolle Grøndahl, Drammen

 4. Eirik Moen, Oslo

 5. Marit Nybakk, Oslo

 6. Rune J. Skjælaaen, Bergen

Som stedfortredere til Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2019–30. november 2025 velges:

 1. Kjell Engebretsen, Drøbak

 2. Finn Martin Vallersnes, Haugesund

 3. Kristin Halvorsen, Oslo

 4. Siv Aida Rui, Trondheim

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 2, debattert 12. november 2019

Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget (Innst. 27 L (2019–2020), jf. Prop. 131 L (2018–2019))

Debatt i sak nr. 2

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande vedtak til

lov

om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

§ 1 Formålet med loven

Formålet med loven er å gi utvalg oppnevnt av Kongen i statsråd 12. oktober 2018, som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, tilgang til opplysninger som er nødvendige for å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene.

§ 2 Utvalgets arbeidsområde

Utvalget skal innhente opplysninger om et utvalg av saksforløp knyttet til drap, jf. straffeloven § 275 og Almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10 § 233, eller andre forbrytelser med dødsfølge, jf. straffeloven §§ 272 og 274 og Almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10 §§ 229 og 231. Arbeidet omfatter tilfeller der forbrytelsen er begått i Norge eller på norsk skip i internasjonalt farvann.

§ 3 Formidling av opplysninger

Enhver kan uhindret av lovbestemt taushetsplikt gi de opplysningene som er nødvendige for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver.

Det er ikke adgang til å gi opplysninger som er omfattet av sikkerhetsloven § 5-3 første ledd eller beskyttelsesinstruksen § 4 annet ledd.

§ 4 Taushetsplikt

Bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f om taushetsplikt gjelder for enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget, med følgende særregler:

 • 1. Taushetsplikten bortfaller etter 100 år.

 • 2. Forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 6 gjelder ikke.

 • 3. Hvis personer omfattet av denne paragrafen mottar opplysninger som er undergitt strengere taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, skal de strengere reglene gjelde.

§ 5 Behandling av personopplysninger mv.

Utvalget kan behandle personopplysninger som er nødvendige for formålet med utvalgets arbeid etter § 1 uten samtykke fra dem opplysningene gjelder, også personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og artikkel 10.

Retten til innsyn etter personvernforordningen artikkel 15 gjelder ikke så langt det vil kreve en uforholdsmessig stor innsats å gi innsyn.

§ 6 Forholdet til arkivregelverket

Arkivmateriale som ikke skal avleveres til Arkivverket skal kasseres når utvalget har avsluttet sitt arbeid.

§ 7 Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak

Opplysninger som er mottatt i medhold av § 3, kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak.

§ 8 Ikrafttredelse mv.

Loven trer i kraft straks. §§ 2, 3 og 5 oppheves når utvalget har levert sin utredning.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Presidenten: Det vert votert over overskrifta til lova og lova i det heile.

Votering:

Overskrifta til lova og lova i det heile vart samrøystes vedtekne.

Presidenten: Lovvedtaket vert ført opp til andre gongs handsaming i eit seinare møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 3, debattert 12. november 2019

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn (Innst. 31 S (2019–2020), jf. Dokument 8:146 S (2018–2019))

Debatt i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt ti forslag. Det er

 • forlag nr. 1, frå Marit Arnstad på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 2 og 3, frå Marit Arnstad på vegner av Arbeidarpartiet og Senterpartiet

 • forslag nr. 4, frå Marit Arnstad på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 5–7, frå Marit Arnstad på vegner av Senterpartiet

 • forslag nr. 8, frå Mona Fagerås på vegner av Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 9 og 10, frå Bjørnar Moxnes på vegner av Raudt

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 10, frå Raudt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og gjenopprette utdanningstilbudene på Helgeland gjennom å gi ansvaret til et annet universitet.»

Votering:

Forslaget frå Raudt vart med 102 røyster mot 1 røyst ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.03.32)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 9, frå Raudt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse nedbyggingsprosessen ved campus Nesna, og sørge for at studenter som er tatt opp på Nesna får fortsette sin utdanning på Nesna uten avbrudd.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Raudt vart med 83 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.03.53)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 8, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 94 mot 9 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.04.12)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 7, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre finansieringssystemet og innføre incentiver for desentraliserte studietilbud som er etterspurt av regionalt arbeids- og næringsliv.»

Sosialistisk Venstreparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 85 mot 17 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.04.30)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 5 og 6, frå Senterpartiet.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber om at styrevedtak om avvikling av studiesteder ved de enkelte institusjonene i UH-sektoren skal fremlegges for Stortinget for endelig behandling.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen jevnlig, og minst én gang i hver stortingsperiode, legge fram for Stortinget en analyse av finansieringssystemets innvirkning på strukturen i sektoren når det gjelder både studiesteder og fagtilbud.»

Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Senterpartiet vart med 84 mot 19 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 15.04.50)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 4, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å stoppe den vedtatte endringen av studiestedsstruktur, ved campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ved Nord universitet.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 83 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.05.08)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 2 og 3, frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av styringsprinsipper for høyere utdanning om å sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes, og følges opp av utdanningsinstitusjonene.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Sosialistisk Venstreparti har varsla subsidiær støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet vart med 52 mot 50 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 15.05.29)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 53 mot 50 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.05.49)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:146 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn – vedtas ikke.

Presidenten: Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 54 mot 48 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.06.23)

Votering i sak nr. 4, debattert 12. november 2019

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever (Innst. 32 S (2019–2020), jf. Dokument 8:153 S (2018–2019))

Debatt i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det sett fram to forslag. Det er

 • forslag nr. 1, frå Mona Fagerås på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 2, frå Mona Fagerås på vegner av Sosialistisk Venstreparti

Det vert votert over forslag nr. 2, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag med regler og rammer for å innføre streikerett for skoleelever, slik at elevråd og elevorganisasjoner kan arrangere og oppfordre til politisk streik.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 93 mot 10 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.07.14)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre fraværsreglene i skolen slik at dokumentert deltagelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som politisk fravær.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 83 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 15.07.33)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:153 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever – vedtas ikke.

Presidenten: Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 78 mot 21 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 15.08.01)

Presidenten: Sakene nr. 5–7 er andre gongs behandling av lovsaker og gjeld lovvedtaka 2 til og med 4.

Det ligg ikkje føre nokon forslag til merknad. Stortingets lovvedtak er dermed godtekne ved andre gongs behandling og vert å senda Kongen i samsvar med Grunnlova.