Stortinget - Møte torsdag den 28. november 2019

Dato: 28.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:54]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap (Innst. 54 S (2019–2020))

 • Sak nr. 2 [10:02:07]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon (Innst. 64 S (2019–2020))

 • Sak nr. 3 [10:04:19]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Innst. 55 S (2019–2020), jf. Meld. St. 26 (2018–2019))

 • Sak nr. 4 [11:13:24]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC) (Innst. 56 S (2019–2020), jf. Prop. 111 S (2018–2019))

 • Sak nr. 5 [11:23:16]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke (Innst. 57 S (2019–2020), jf. Dokument 8:182 S (2018–2019))

 • Sak nr. 6 [12:21:41]

  Interpellasjon fra representanten Ingvild Kjerkol til helseministeren: «Sepsis, eller «blodforgiftning», er en av de vanligste dødsårsakene på norske sykehus og utgjør 4 prosent av alle sykehusopphold. Konsekvensene kan være fatale om man ikke får behandling raskt. På verdensbasis dør seks til ti millioner mennesker hvert år, én million er nyfødte. Senskader fra sepsis er nedsatt kognitiv funksjon, forverring av kroniske sykdommer, nedsatt fysisk funksjon og smerter. Det går ut over livskvalitet og arbeidsevne. Verdens helseorganisasjon, WHO, vedtok en resolusjon mot sepsis i 2017 som ber medlemslandene etablere nasjonale strategier for å forebygge, diagnostisere og behandle sepsis, og for å gi tilgang til nødvendig helsehjelp for sepsisoverlevere. Samfunnet vil kunne spare store kostnader ved å øke innsatsen gjennom hele sykdomsforløpet til pasienter med sepsis. Vil statsråden sørge for å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 14.05.