Stortinget - Møte torsdag den 19. desember 2019

Dato: 19.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 133 S (2019–2020), jf. Prop. 28 S (2019–2020))

Sak nr. 2 [10:11:15]

Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2019 (Innst. 133 S (2019–2020), jf. Prop. 28 S (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Henrik Asheim (H) [] (komiteens leder og ordfører for saken): I nysaldert budsjett for 2019 anslås bruken av oljeinntekter til 234,6 mrd. kr. Det tilsvarer 2,8 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet i 2019 er dermed 4,4 mrd. kr lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet for 2020. Budsjettimpulsen anslås til 0,4 pst. i 2019. I nasjonalbudsjettet for 2020 blir budsjettimpulsen for 2019-budsjettet anslått til 0,5 pst., altså en nedgang også her. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet anslås til 254,5 mrd. kr. Det er en reduksjon på 31,3 mrd. kr fra saldert budsjett, og det begrunnes bl.a. med en lavere oljepris.

Det er fremmet et løst forslag i dag – rett og slett fordi vi har oppdaget en tallfeil. I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å utvide veibruksavgiften til ikke bare å gjelde biodrivstoff som omfattes av omsetningskravet, men til å omfatte alt flytende biodrivstoff. I forslaget ble avgiftssatsen på bioetanol satt ned til 2,37 kr per liter. Dette reflekterer det lavere energiinnholdet i bioetanol og er reelt om lag på nivå med avgiften på biodiesel.

Flertallet påpekte at omsetningen av biodrivstoff i 2019 lå an til å overstige gjeldende omsetningskrav, og at utvidelsen av veibruksavgiften derfor kunne føre til en redusert omsetning av biodrivstoff i 2020. På denne bakgrunn vedtok Stortinget å utsette utvidelsen av veibruksavgiften til 1. juli 2020, og regjeringen ble bedt om å øke omsetningskravet på det samme tidspunktet.

I den tekniske gjennomføringen av utsettelsen er det ikke tatt høyde for den reduserte avgiften på bioetanol som lå inne i regjeringens opprinnelige forslag. For å realisere flertallets forutsetning om at utsettelsen ikke skal ha noen virkning på provenyet eller pumpeprisene sammenliknet med regjeringens forslag, måtte satsene på bioetanol derfor reduseres i tråd med regjeringens opprinnelige forslag.

Med det vil jeg gjerne ta opp det forslaget og – siden det kanskje er siste gang på talerstolen i år – ønske både komiteen, finansministeren og presidenten en riktig god jul.

Presidenten: Da har representanten Henrik Asheim tatt opp det forslaget han refererte til.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) []: Vi har de siste ukene vært vitne til en beredskapsmessig krise i deler av landet vårt. Spesielt i de tre nordligste fylkene har man vært veldig bekymret og har hatt en stor uro rundt det som har skjedd rundt ambulansefly. Det har vært mange dager da beredskapen ikke har vært til stede, og folk har følt utrygghet i store deler av landsdelen.

Så ser vi også, hvis vi tar Finnmark spesielt, at man på Kirkenes sykehus på grunn av budsjettsituasjonen ikke klarer å ha oppe nødvendig beredskap eller å få ferdigstilt det sykehuset som er påbegynt og under sluttførelse. Derfor mener vi i Senterpartiet at vi nå i nysalderingen bør gi den nødvendige trygghet og ro, at man i den delen av landet som nå har opplevd den største beredskapsmessige utfordringen, får en ekstrabevilgning, altså til Helse Nord, slik at man kan ferdigstille Finnmarkssykehuset i Kirkenes, så de får en operativ og god intensivavdeling, og at man også kan avhjelpe den situasjonen som Helse Nord har kommet i takket være den feilslåtte prioriteringen når det gjelder ambulanseflyene. Statsråd Bent Høie sa i går at han ikke kunne gi noe klart svar på hvor dyrt dette kom til å bli, men at en del av de kostnadene måtte belastes helseforetakenes budsjett. Derfor mener vi at vi bør bevilge ekstra midler dit, for det er en klassisk nysalderingssak.

Så ser vi at det har vært nesten sjokkartede økninger i ferjeprisene rundt omkring i Norge. Regjeringen har hatt som mål sammen med Stortinget at man skal klare å få inn ny teknologi når det gjelder ferjer, som gjør at en får ned CO2-utslippene – en skal fase inn elferjer og andre typer løsninger. Det har blitt veldig dyrt, veldig kostbart. For eksempel i Møre og Romsdal skal gjennomsnittlig økning for personbiler bli 35 pst. per billett, altså et voldsomt hopp i løpet av et år, for Nordland er tallet 32 pst. En ser det samme på Vestlandet og de samme utfordringene i Finnmark – ferjefylkene har store utfordringer. Det er et prishopp som er helt urimelig, for noe av utfordringen i mange av ferjefylkene er at folk ikke har noe alternativ. Mange steder i landet kan vi velge om vi skal ta bilen, ta toget, bruke en annen type transportmiddel, mens på mange av de stedene som her blir berørt, har man ikke noe alternativ til ferja. Den er helt avgjørende både for næringstransporten og persontransporten. Det er en helt ekstraordinær situasjon når ferjeprisene øker mellom 30 og 40 pst. flere plasser og tilbudet blir dårligere på mange av de stedene som er helt avhengige av det tilbudet i det daglige.

Når vi ser den reduserte oljepengebruken, det handlingsrommet vi har, hvor dramatisk dette er for beredskapen i Finnmark, hvordan det kan ramme hele Helse Nord, og også hvordan ferjeprisene gjør hverdagen til folk mye mer krevende, mener vi at vi må gjøre en ekstrabevilgning nå i nysalderingen. Jeg tar derfor opp Senterpartiets forslag.

Presidenten: Representanten Trygve Slagsvold Vedum har tatt opp det forslaget han refererte til.

Kari Elisabeth Kaski (SV) []: Jeg skal egentlig bare gi en kort stemmeforklaring. SV kommer til å gå imot de løse forslagene som foreligger i denne saken, også det fra Senterpartiet. Vi har ekstrabevilgninger til ferger og til sykehus i vårt alternative budsjett som vi presenterte tidligere i høst og fremmet forslag om her i Stortinget.

Så er det ingen tvil om at situasjonen nordpå med beredskapskrisen er dramatisk, og også vi har etterlyst klare svar fra regjeringen og helseministeren på hvordan kostnadene skal dekkes og ikke minst fordeles mellom helseforetaket og Babcock som sådan. Vi mener at regjeringen og helseministeren må være helt tydelig på at det er Babcock som må ta kostnadene som følge av manglende beredskap.

Svein Roald Hansen (A) []: En kort stemmeforklaring også fra vår side: Vi kommer også til å stemme mot de løse forslagene, og begrunnelsen er i hovedsak den samme som representanten Kaski framførte, at vi også har midler til disse områdene i vårt alternative budsjett.

Statsråd Siv Jensen []: Jeg vil bare benytte anledningen til å ønske finanskomiteen, Stortinget og presidenten riktig god jul og takke for et godt samarbeid i 2019.

Presidenten: Takk, og i like måte.

Det blir replikkordskifte.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) []: Det er ikke jul helt ennå. Mange går inn i julen med usikkerhet rundt den lokale beredskapen i sitt fylke og i sitt område, og i går kunne vi høre statsråd Høie uttrykke stor usikkerhet rundt kostnader knyttet til den beredskapskrisen vi ser i de tre nordligste fylkene. Det er jo egentlig en tjeneste for hele landet, men det er spesielt de tre nordligste fylkene som blir rammet. Statsråden sa også at for at dette kunne gå, måtte helseforetakene bevilge selv. Synes finansminister Siv Jensen det er urimelig at Stortinget nå gir en ekstrabevilgning til Helse Nord for å avhjelpe den akutte krisen vi har sett de siste månedene?

Statsråd Siv Jensen []: Finansministeren synes det er naturlig at den type spørsmål tas opp med ansvarlig statsråd. Finansministeren vil også minne om at vi har et bevilgningsreglement som tilsier at penger som bevilges, skal kunne brukes i inneværende år.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) []: Vi ser jo nå, f.eks. i et fylke der Fremskrittspartiet har hatt ganske god oppslutning, Møre og Romsdal, at ferjeprisene øker. Gjennomsnittet øker med 35 pst. for personbiler. En ser det i Nordland med 32 pst., en ser det i Vestland, en ser det i alle ferjefylkene, at de har en voldsom økning i prisene.

Synes statsråd Siv Jensen, som har vært veldig, veldig bekymret i andre debatter når det gjelder kostnader for enkeltpersoner, at det er rimelig at folk som bor i ferjefylker, nå skal få en så voldsom økning i prisene? Eller vil Fremskrittspartiet være med og støtte Senterpartiets forslag, som gjør at vi kan få ned prisene for dem som er avhengig av ferje hver dag?

Statsråd Siv Jensen []: Finansministeren mener at spørsmål som gjelder fergetransport, må tas opp med ansvarlig statsråd, nemlig samferdselsministeren. Men også her vil finansministeren minne om at vi har et bevilgningsreglement som Stortinget må forholde seg til.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) []: Ettersom statsråd Siv Jensen avsluttet innlegget sitt med å ønske god jul – og de to svarene til nå bar jo også litt preg av at det var julestemning – får også jeg avslutte med å ønske god jul. Og så håper jeg statsråden ser at det er behov for økte bevilgninger til ferjefylkene og til beredskapen i Nord-Norge.

Statsråd Siv Jensen []: Jeg håper representanten Slagsvold Vedum får en riktig god og avslappende jul og bruker tiden sin på å være sammen med venner og familie – og ikke på løse forslag i stortingssalen.

Når det er sagt, vil finansministeren også understreke at vi har et godt og ansvarlig budsjett både for 2019 og for 2020. Vi har rekordstore bevilgninger til samferdselsområdet, og det er vekst i helseforetakenes budsjetter. Norsk økonomi går bra, ledigheten er på sitt laveste på ti år, sysselsettingen går opp, og veksten kommer i hele landet. Det er en god julehilsen fra en regjering som styrer landet trygt og godt.

Presidenten: Da er årets siste replikkveksling foretatt i denne stortingssalen.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2, og dagens kart er ferdigbehandlet.

Votering, se voteringskapittel