Stortinget - Møte mandag den 18. januar 2021

Dato: 18.01.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 5 [15:58:37]

Referat

 • 1. (209) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i eigedomsskattelova (Lovvedtak 49 (2020–2021))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven (Lovvedtak 50 (2020–2021))

  • 3. lov om endringer i skatteloven (Lovvedtak 51 (2020–2021))

  • 4. lov om endring i betalingssystemloven (Lovvedtak 52 (2020–2021))

  • 5. lov om endringer i skattebetalingsloven (Lovvedtak 53 (2020–2021))

  • 6. lov om endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon (Lovvedtak 54 (2020–2021))

  • 7. lov om endringer i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 55 (2020–2021))

  • 8. lov om endringer i a-opplysningsloven (Lovvedtak 56 (2020–2021))

  • 9. lov om endring i lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) (Lovvedtak 57 (2020–2021))

  • 10. lov om endringer i skatteforvaltningsloven (Lovvedtak 58 (2020–2021))

  • 11. lov om endring i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 (Lovvedtak 61 (2020–2021))

  • 12. lov om endringer i domstolloven (Lovvedtak 33 (2020–2021))

  • 13. lov om endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer) (Lovvedtak 48 (2020–2021))

  • 14. lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet (Lovvedtak 62 (2020–2021))

  – er sanksjonert under 21. desember 2020

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (210) Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere) (Prop. 72 LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (211) Klimaplan for 2021–2030 (Meld. St. 13 (2020–2021))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (212) Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen (Prop. 71 LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.