Stortinget - Møte mandag den 22. mars 2021

Dato: 22.03.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [12:07:58]

Referat

 • 1. (310) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i vallova (assistanse ved stemming) (Lovvedtak 67 (2020–2021))

  • 2. lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II) (Lovvedtak 75 (2020–2021))

  • 3. lov om endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) (Lovvedtak 74 (2020–2021))

  • 4. lov om endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak) (Lovvedtak 65 (2020–2021))

  • – er sanksjonert under 12. mars 2021

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (311) Endringer i folketrygdloven (ny ordning med forskutteringsplikt for arbeidsgiver ved kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner og opprettelse av ordning for forhåndsgodkjenning av lokaler for karanteneinnkvartering i regi av arbeidsgiver eller oppdragsgiver) (Prop. 93 LS (2020–2021))

 • 3. (312) Endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger) (Prop. 104 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (313) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar og Bengt Rune Strifeldt om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021 (Dokument 8:148 S (2020–2021))

 • 5. (314) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Sigbjørn Gjelsvik om stans i videre tilpasning til EUs energibyrå ACER (Dokument 8:149 S (2020–2021))

 • 6. (315) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig nettleie (Dokument 8:152 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7. (316) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge (Meld. St. 18 (2020–2021))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (317) Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) (Prop. 100 L (2020–2021))

 • 9. (318) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak) (Prop. 102 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10. (319) Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg) (Prop. 105 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (320) Opphevelse av eksportkredittloven (Prop. 103 L (2020–2021))

 • 12. (321) Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å innføre kvotetrekk for eksport av ubearbeidet fisk for å sikre at norsk fisk skaper norske arbeidsplasser (Dokument 8:146 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes næringskomiteen.

 • 13. (322) Nasjonal transportplan 2022–2033 (Meld. St. 20 (2020–2021))

 • 14. (323) Bygging av Stad skipstunnel (Prop. 97 S (2020–2021))

 • 15. (324) Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark (Prop. 99 S (2020–2021))

 • 16. (325) Gjennomføring av E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering (Prop. 101 S (2020–2021))

 • 17. (326) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt, Terje Halleland, Bård Hoksrud, Morten Ørsal Johansen, Kjell-Børge Freiberg og Gisle Meininger Saudland om full internettdekning til hele landet i løpet av 2025 (Dokument 8:151 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 13–17 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 18. (327) Tillegg til Prop. 90 S (2020-2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport (Prop. 106 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19. (328) Utdanning for omstilling. Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (Meld. St. 16 (2020–2021))

 • 20. (329) Styring av statlige universiteter og høyskoler (Meld. St. 19 (2020–2021))

 • 21. (330) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen, Hanne Dyveke Søttar og Roy Steffensen om å endre gradsforskriften slik at flere studiesteder kan tilby utdanninger arbeidslivet har behov for (Dokument 8:147 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 19–21 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 22. (331) Samarbeid for sikkerhet. Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar (Meld. St. 17 (2020–2021))

 • 23. (332) Endringer i Svalbardloven m.m. (endret navn på Sysselmannen) (Prop. 98 L (2020–2021))

 • 24. (333) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap og kontroll over strategisk viktige naturressurser, bedrifter, infrastruktur og teknologier (Dokument 8:153 S (2020–2021))

 • 25. (334) Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2020 (Dokument 17 (2020–2021))

  Enst.: Nr. 22–25 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.