Stortinget - Møte torsdag den 25. mars 2021

Dato: 25.03.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 328 L (2020–2021), jf. Prop. 89 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 5 [14:25:43]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) (Innst. 328 L (2020–2021), jf. Prop. 89 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ynske frå kontroll- og konstitusjonskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 5 minutt til saksordføraren, 3 minutt til kvar av partigruppene og 3 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve høve til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

Svein Harberg (H) [] (ordfører for saken): Denne lovproposisjonen er en sak vi har behandlet effektivt og hurtig i komiteen. Jeg har lyst til å takke komiteen for godt samarbeid og stor fleksibilitet. Hvorfor var det viktig? Jo, det var viktig for å få klargjort så fort som mulig hva kommunene skal forholde seg til når de forbereder høstens valg. I en usikker tid er det viktig.

Det er fra departementets side gjort et grundig forarbeid. Dette skjer for å sikre at stortings- og sametingsvalget i 2021 kan gjennomføres selv om covid-19 fortsatt krever ekstra smitteverntiltak i kommunene, noe som det er vanskelig å forutse om det gjør eller ikke.

Forslagene skal være midlertidige og gjelde for valgene i 2021. Det har vært viktig for komiteen å ha det helt klart. Hvis vi vil endre ting permanent i valgloven, får vi god anledning til det når valglovutvalgets forslag skal behandles, altså NOU 2020:6. Den kommer vi tilbake til senere.

Regjeringen har hatt en arbeidsgruppe som har sett på hvordan pandemien vil kunne påvirke gjennomføringen av valget, og har altså laget noen forslag som ble sendt på høring den 15. desember. Det er noen ting som er lagt til grunn:

  • Friske velgere skal stemme som normalt, men holde avstand og følge smittevernreglene.

  • Velgere i karantene bør vente til karantenetiden er over, og hvis ikke det er mulig, må de få en tilpasset måte å stemme på.

  • Velgere i isolasjon bør vente, men hvis det også kolliderer med selve valget, må de få anledning til å stemme hjemmefra.

  • Risikogrupper skal hjelpes til å stemme som normalt.

  • Det må være god dialog med institusjoner, slik at alle får være med og stemme.

Komiteen er tilfreds med at det grunnleggende prinsippet for dette arbeidet har vært at alle skal få mulighet til å stemme. Det er derfor vi har denne saken her i dag, og pandemien skal på ingen måte kunne begrense den retten folk har til å stemme.

De har også sett på, bare for å si det, om det var mulig å utsette valget fordi det var usikkert, men dette er ikke en slik situasjon.

Jeg vil nevne noen av endringene. Det foreslås nå en mulighet for å gjøre endringer når det gjelder valglokale. For eksempel kan det være naturlig å flytte valget til et valglokale som ligger utenfor stemmekretsen, noe som vanligvis er et prinsipp. Kanskje er det et større og bedre egnet lokale rett utenfor stemmekretsen, slik at man kan følge smittevernreglene. Da er det viktig å ta det i bruk. Av samme grunn kan det være naturlig å ta i bruk flere rom for å få gjort det på en skikkelig måte, eller opprette ekstra stemmelokaler. Dette er for at alle skal få lov til å stemme, men komiteen understreker at egnethet og tilgjengelighet må ivaretas for velgerne.

Så er det en viktig ting som gjelder personell for å gjennomføre valget. Det er nok slik at det bør etableres reservepersonell denne gangen, og det kan være aktuelt å gjøre det i samarbeid mellom flere mindre kommuner. Derfor åpnes det for at medlemmer av stemmestyre og funksjonærer ikke nødvendigvis trenger å være folkeregistrert i den kommunen der de skal hjelpe til med valget – igjen for at det skal kunne gjennomføres.

Videre er det påpekt at det må være løsninger for dem som har planlagt å stemme på stemmedagen, men ikke får gjennomført det fordi de kommer i karantene eller isolasjon. De må få anledning til å gjennomføre ambulerende stemming, og at det kan gjøres hele helgen fram til valgtidspunktet.

Det er ett punkt som nok var litt krevende, og det var å si at man ikke nødvendigvis trenger å være to stemmemottakere. For å få gjennomført at alle får stemme åpner man også for at det kan være mulig. Her er det en liten dissens i komiteen, og det vil nok de som står bak den, framføre.

Tone Wilhelmsen Trøen hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Solveig Horne (FrP) []: Vi skulle vel alle ønske at vi slapp å debattere og vedta denne midlertidige loven i dag. Vi er snart kommet til 1. april, og vi hadde jo håpet at en i hvert fall skulle være kvitt dette til september. Men det er viktig å være føre var, og det er veldig bra at regjeringen fremmer denne midlertidige loven. Jeg er også veldig glad for at Stortinget raskt får behandlet denne saken, slik at kommunene får kommet i gang med sin planlegging av valget.

Saksordføreren gikk grundig gjennom selve saken, så jeg skal ikke dra ut debatten, men jeg har lyst til å peke på det som går på antall stemmemottakere ved ambulerende stemmegivning. Selv om alle håper en skal kunne klare å få til at det skal være to stemmemottakere, er allikevel Fremskrittspartiet prinsipielt skeptisk, ikke bare på grunn av at det er vanlig praksis med to, men også fordi det reduserer mulighetene for valgfusk og gir en trygghet, ikke minst for valgmedarbeideren, i en situasjon som kan oppstå.

På den bakgrunn ønsker Fremskrittspartiet at denne endringen ikke blir gjort, men at gjeldende rett med to stemmemottakere fortsatt skal være vanlig praksis.

Statsråd Nikolai Astrup []: Jeg lover å holde færre innlegg enn forrige statsråd som sto på talerstolen.

La meg begynne med å si at saksordføreren på en utmerket måte har redegjort for hvorfor det er nødvendig å fremme disse endringene, og innholdet i dem. Så jeg skal ikke gå inn på det, men jeg vil si at dette fundamentalt sett handler om at alle velgere i Norge skal være trygge på at de vil få mulighet til å avlegge stemme, helt uavhengig av hvordan situasjonen er smittemessig når vi kommer til valget i september. Vår vurdering er at det ikke er mulig å utsette valget i Norge. Det skal gjennomføres i september, som forutsatt i Grunnloven, men da må vi altså sørge for at vi har rammer som gjør at valget kan gjøres på en trygg og sikker måte, samtidig som folk skal kunne ha tillit til valgresultatet, og Stortingets og Sametingets legitimitet skal ivaretas.

Så har jeg forståelse for den problemstillingen Fremskrittspartiet reiser. Vi har også notert oss at det har kommet flere innspill fra kommuner som har signalisert at de så langt som mulig vil unngå å ta i bruk den muligheten vi nå gir dem til å fravike kravet om to stemmemottakere. Det er en tilnærming som jeg er glad for, og deler. Men vurderingen er likevel at det er nødvendig at kommunene har anledning til å ta imot stemmer med bare én stemmemottaker, dersom det skulle oppstå et stort smitteutbrudd. Dette er ikke en invitasjon til kommuner om at de skal ha én stemmemottaker på ordinært vis i dette valget. Dette er en anledning, hvis det butter, til å kunne ta imot stemmer med én stemmemottaker – og selvfølgelig med andre gode rutiner på plass, slik som forseglede urner, for å sikre at integriteten i valget blir ivaretatt.

Som sagt har saksordføreren redegjort godt for innholdet i endringene, og jeg er glad for at Stortinget i all hovedsak slutter seg til disse.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering, se voteringskapittel