Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2021 *

Dato: 11.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Sak nr. 25 [15:42:09]

Referat

 • 1. (588) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing) (Lovvedtak 83 (2020–2021))

  2. lov om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (Lovvedtak 99 (2020–2021))

  3. lov om endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.) (Lovvedtak 94 (2020–2021))

  4. lov om endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.) (Lovvedtak 102 (2020–2021))

  5. lov om endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.) (Lovvedtak 77 (2020–2021))

  6. lov om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (Lovvedtak 88 (2020–2021))

  7. lov om endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk) (Lovvedtak 96 (2020–2021))

  - er sanksjonert under 7. mai 2021

 • 2. (589) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak) (Lovvedtak 101 (2020–2021))

  2. lov om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.) (Lovvedtak 93 (2020–2021))

  - er sanksjonert under 11. mai 2021

 • 3. (590) Meddelelse om forskrift fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 10. mai 2021

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (591) Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet (Prop. 199 LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt B, som sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (592) Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 188 L (2020–2021))

 • 6. (593) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 (Prop. 195 S (2020–2021))

 • 7. (594) Revidert nasjonalbudsjett 2021 (Meld. St. 2 (2020–2021))

 • 8. (595) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. (Prop. 194 LS (2020–2021))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes finanskomiteen.

 • 9. (596) Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger) (Prop. 190 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10. (597) Kommuneproposisjonen 2022 (Prop. 192 S (2020–2021))

 • 11. (598) Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III) (Prop. 196 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 12. (599) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022) (Prop. 189 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 13. (600) Opphevelse av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett (Prop. 191 L (2020–2021))

 • 14. (601) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane (Prop. 193 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 15. (602) Tillegg til Prop. 172 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 197 S (2020–2021))

 • 16. (603) Tillegg til Prop.175 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 198 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 17. (604) Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2017

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Stortinget går da tilbake til behandling av dagens kart.