Stortinget - Møte fredag den 9. oktober 2020

Dato: 09.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:24:29]

Referat

 • 1. (22) Nasjonalbudsjettet 2021 (Meld. St. 1 (2020–2021))

 • 2. (23) Skatter, avgifter og toll 2021 (Prop. 1 LS (2020–2021))

 • 3. (24) Statsbudsjettet 2021 (Prop. 1 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 1–3 vert sende finanskomiteen.

 • 4. (25) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om oppfølging og kontroll av regjeringens arbeid med kartlegging av pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester (Dokument 8:11 S (2020–2021))

 • 5. (26) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe og Åslaug Sem-Jacobsen om bedre merking av matvarer (Dokument 8:14 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 4 og 5 vert sende næringskomiteen som legg fram utkastet sitt til tilråding for familie- og kulturkomiteen til uttale før tilråding vert gjeven.

 • 6. (27) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen (Dokument 8:15 S (2020–2021))

  Enst.: Vert sendt næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla. Forlangar nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.