Stortinget - Møte fredag den 9. oktober 2020

Dato: 09.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 23 L (2020–2021), jf. Prop. 145 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 3 [12:00:01]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-1 (Innst. 23 L (2020–2021), jf. Prop. 145 L (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Votering, se voteringskapittel

Det vert ringt til votering.