Stortinget - Møte tirsdag den 24. november 2020

Dato: 24.11.2020
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 9 [15:08:31]

Referat

 • 1. (132) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om revisjon og revisorer (revisorloven) (Lovvedtak 14 (2020–2021))

  • 2. lov om endringer i lov om Folketrygdfondet (avvikling av varaordningen mv.) (Lovvedtak 15 (2020–2021))

  • – er sanksjonert under 20. november 2020

 • 2. (133) Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7–12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 23. november 2020

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (134) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet (Prop. 41 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (135) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet (Prop. 49 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt kap. 1429, som sendes familie- og kulturkomiteen, og kap. 1473, som sendes næringskomiteen.

 • 5. (136) Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet (Prop. 50 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (137) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet (Prop. 40 S (2020–2021))

 • 7. (138) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet (Prop. 51 S (2020–2021))

 • 8. (139) Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. (Prop. 53 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 9. (140) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 42 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10. (141) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 43 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 480, som sendes utenriks- og forsvarskomiteen, og kap. 490, 491 og 3490 samt romertall II kap. 490, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (142) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Prop. 48 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 541, 542 og 5570, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12. (143) Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) (Prop. 52 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13. (144) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 39 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 1137, som sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 14. (145) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet (Prop. 45 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 923, 926 og 3926 samt romertall III, som sendes utdannings- og forskningskomiteen, og kap. 2540, som sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 15. (146) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet (Prop. 47 S (2020–2021))

 • 16. (147) Auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv. 13 Ryfast i Rogaland (Prop. 54 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 17. (148) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 44 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen, unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18. (149) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet (Prop. 38 S (2020–2021))

 • 19. (150) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet (Prop. 46 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av