Stortinget - Møte tirsdag den 24. november 2020

Dato: 24.11.2020
President: Nils T. Bjørke
Dokumenter: (Lovvedtak 19 (2020–2021), jf. Innst. 74 L (2020–2021) og Prop. 63 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 4 [10:03:47]

Stortingets vedtak til lov om endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata) (Lovvedtak 19 (2020–2021), jf. Innst. 74 L (2020–2021) og Prop. 63 L (2019–2020))