Stortinget - Møte lørdag den 19. desember 2020 *

Dato: 19.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Stortinget er klar til å gå til votering.

Med oppmerksomhet nå skal denne voteringen gå så raskt vi bare kan klare.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Sak nr. 1 er andre gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 62.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overenstemmelse med Grunnloven.

Votering i sak nr. 2, debattert 19. desember 2020

Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) (Innst. 8 S (2020–2021), jf. Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021))

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 32 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–22, fra Geir Pollestad på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 23 og 24, fra Geir Pollestad på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 • forslag nr. 25, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 26 og 27, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 28, fra Bengt Rune Strifeldt på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 29–31, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 32, fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet

Det voteres over forslag nr. 32, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget viser til vedtak nr. 203 av 7. desember d.å. og brev fra statsråden datert 15. desember d.å., og ber regjeringen umiddelbart oppheve den midlertidige utvidelsen av ulvesonen og iverksette lisensjakt.»

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 77 mot 10 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.12.18)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 29–31, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle ubundne midler under Innovasjon Norges ordninger i 2019 vris fra petroleum og over til andre næringer.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre omsetningskrav om avansert biodrivstoff for skipsfarten.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om en ny modell for tildeling av konsesjoner i havbruket hvor pris fjernes eller reduseres, og hvor det i stedet konkurreres på bærekraft. Det skal i den forbindelse stilles krav om utslippsfrie anlegg og elektrifisering.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 79 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.12.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 28, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta inn igjen kriteriet om at organisasjoner som får statsstøtte over Landbruks- og matdepartementets budsjett skal formidle positive holdninger til landbruks- og matsektoren.»

Senterpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 63 mot 24 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.12.51)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til endringer i Skattefunn-ordningen for å frigjøre midler til skaleringsprogram for større investeringer.»

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 61 mot 26 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 26, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen, innenfor rammen til Sjøfartsdirektoratet, sette av midler til en nasjonal kampanje for bedre sjøsikkerhet der frivilligheten mobiliseres langs hele kysten.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 59 mot 28 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.22)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 25, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stoppe arronderingssalget av Statskog.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 54 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.39)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 24, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere ordningen med CO2-kompensasjon for fiskeflåten og i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2022 legge fram en vurdering og en konsekvensutredning av hvordan en eventuell avvikling av ordningen vil påvirke klimamål og fiskeripolitiske saker.»

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 52 mot 35 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.54)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 23, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide GIEKs kraftgarantiordning til å omfatte batteriproduksjon og annen kraftkrevende industri.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 51 mot 36 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.14.11)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 8 og 10, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen raskt ta initiativ til dialog mellom partene for å finne gode løsninger som kan forsere ombyggingen av offshoreflåten. Det skal særlig vurderes strengere krav til bruk av lav- og nullutslippsteknologi.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi Enova i oppgave å lage en plan for anvendelse av batteripakker på flest mulig offshoreskip innen utløpet av 2022.»

Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 46 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.14.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–7, 9 og 11–22, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen raskt, og senest i løpet av våren 2021, vurdere innføring av krav til forenklet kunngjøringsplikt for offentlige anskaffelser, såkalt «Mini Doffin».»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med informasjon som viser hvilke konsekvenser flyttingen av Altinn fra Brønnøysundregistrene til Digitaliseringsdirektoratet har hatt for Brønnøysundregistrene og for arbeidsmarkedet i Brønnøysund.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i NIS-loven § 4, slik at det ikke blir anledning til gjennom forskrifter å fravike prinsippet om at skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister ikke tillates å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller å gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem konkret innretning på eksportfremmebidrag i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2021.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å sikre at arbeidet med virkemiddelgjennomgang gjenopptas slik at forslag til endringer kan behandles senest høsten 2021. Gjennomgangen må ha som hovedmål at endrede virkemidler skal sikre nye, bærekraftige eksportinntekter basert på produksjon av varer og tjenester i Norge.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om statlig garanti for Reisegarantifondet eventuelt kan stilles gjennom å utvide garantirammene i GIEK.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med tiltak for å øke produksjonen av avansert biodrivstoff i Norge.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen raskt fremme nødvendige forslag for å sikre at ombygging av skip og fartøyer, innenfor rammene av EØS-avtalen, får maksimal tillatt støtte til lav- og nullutslippsteknologi.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at fylkeskommunene kompenseres i inntektssystemet for merkostnaden ved å ta i bruk nullutslippsteknologi innen samferdselssektoren.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i oppdragsbrevet gi Enova mandat til å sikre at utviklingsprosjekter for bruk av hydrogen i ferger og hurtigbåter kan søke om støtte.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at midler bevilget som støtte til maritim sektor i størst mulig grad tilfaller prosjekter i Norge, ved å stille strenge HMS-krav, krav om lærlinger m.m.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til bransjespesifikk tilskuddsordning til spillutviklingsbransjen.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en utvidelse av GIEK/Eksportkreditts mandat for å åpne for finansiering av innenlandske omstillingsprosjekter, herunder klimaomstillingsprosjekter, som kan gi økte eksportmuligheter.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge fram en helhetlig sak om framtidens fiskerikontroll.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en modell for et klimafond for landbruket, og snarest mulig komme tilbake til Stortinget med et slikt forslag.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å evaluere omleggingen av Veterinærinstituttets regionale tilstedeværelse.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om den eksterne granskningen av Mattilsynet og regjeringens oppfølging av denne.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om hvordan driftsbygninger for melkeproduksjon skal fornyes, slik at melkeproduksjon kan videreføres på mindre og mellomstore bruk i hele landet.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for Stortinget som viser hvordan Statskog SF kan investere i videreforedlende skogindustri i Norge og bidra til mer industribygging og næringsutvikling også lokalt i områdene der Statskog SF har eiendommer.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som sikrer at eventuelle arronderingssalg kommer mange lokale skogeiere til gode, og ikke ender opp som spekulasjonskjøp og konsentrasjon av eierskap på selskaper eller interessenter som bor andre steder enn der skogen ligger.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.14.48)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 9
(Næring)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

444 921 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

72 741 000

22

Nukleære utredninger og prosjektledelse, kan overføres

10 290 000

25

Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv.

50 000 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

412 800 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

45 550 000

71

Miljøtiltak Raufoss

2 100 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

4 000 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap Norge

31 600 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

6 150 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

20 300 000

76

Tilskudd til Standard Norge

37 450 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

13 100 000

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

480 000 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

9 200 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer

350 000 000

83

Tilskudd til Senter for hav og Arktis

5 300 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning

5 960 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

123 741 000

21

Spesielle driftsutgifter

100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 400 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

54 069 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

396 567 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 323 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

178 800 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

189 876 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 781 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 000 000

80

Geoparker

3 000 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

60 150 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

8 700 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

9 250 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering

1

Driftsutgifter

44 695 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

247 023 000

30

Opprydding Søve

22 200 000

908

Institutt for energiteknikk

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, kan nyttes under kap. 907, post 1

314 300 000

71

Tilskudd til sikring av atomanlegg

35 000 000

72

Lån til flytting av laboratorier og infrastruktur

40 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 386 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

441 316 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

121 129 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter

34 756 000

913

Dagligvaretilsynet

1

Driftsutgifter

6 500 000

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter

11 123 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

89 728 000

51

Egenkapital til Andøya Space Center, kan overføres

31 500 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

262 000 000

71

Internasjonal romvirksomhet

510 200 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

22 200 000

73

EUs romprogrammer

594 000 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

85 000 000

76

Tilskudd til Andøya Space Center, kan overføres

11 000 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

24 800 000

930

Design og arkitektur Norge

70

Tilskudd

67 000 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

279 458 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

8 121 000

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 739 000

70

Eksportfremmetiltak

75 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

21 300 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

22 677 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

245 000 000

54

Risikokapital, Investinor AS

50 000 000

70

Forvaltningskostnader for særskilte oppdrag

8 000 000

71

Tilskudd til drift av Gruve 7, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

40 000 000

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, Mantena AS

79 900 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd

36 010 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

852 500 000

70

Basiskostnader

172 131 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

119 400 000

72

Innovasjonskontrakter, kan overføres

325 500 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

473 700 000

75

Grønn plattform, kan nyttes under post 50, 71, 72 og 76

102 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

577 800 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 500 000

79

Tilskudd til kondemneringsordning for skip

146 500 000

80

Næringstiltak på Svalbard

2 050 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd

38 163 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

138 500 000

2429

Eksportkredittordningen

70

Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS

121 182 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-211 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

211 000 000

0

51

Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning

for re-forsikring av kredittforsikring

6 500 000

Totale utgifter

18 481 060 000

Inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

200 000

2

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

7 805 000

86

Tvangsmulkt

10 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

26 224 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

25 275 000

4

Oppdragsinntekter

100 000

86

Overtredelsesgebyr

50 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

49 750 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

520 992 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

32 169 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter

72 829 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

799 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

1 000 000

3907

Norsk nukleær dekommisjonering

1

Innbetaling fra Institutt for energiteknikk

8 500 000

3909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

1

Tilbakeføring av tilskudd

5 150 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

223 432 000

2

Maritime personellsertifikater

29 085 000

3

Diverse inntekter

450 000

4

Gebyrer for skip i NIS

56 045 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

3911

Konkurransetilsynet

3

Refusjoner og andre inntekter

200 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

3912

Klagenemndssekretariatet

1

Klagegebyr

899 000

2

Refusjoner og andre inntekter

200 000

87

Overtredelsesgebyr

100 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

4 495 000

2

Inntekter knyttet til NPI

5 095 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

106 904 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

749 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

70 000 000

5326

Siva SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

5329

Eksportkredittordningen

70

Gebyrer m.m.

30 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

21 000 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

2 000 000

73

Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

118 000 000

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

80

Renter

3 600 000

5613

Renter fra Siva SF

80

Renter

15 550 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 300 000 000

Totale inntekter

2 755 657 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 900 post 1

  kap. 3900 post 1

  kap. 900 post 21

  kap. 3900 post 2

  kap. 902 post 1

  kap. 3902 postene 1 og 3 og kap. 5574 post 75

  kap. 902 post 21

  kap. 3902 post 4

  kap. 903 post 1

  kap. 3903 post 1

  kap. 904 post 1

  kap. 3904 post 2

  kap. 904 post 21

  kap. 3904 post 2

  kap. 905 post 21

  kap. 3905 post 3

  kap. 910 post 1

  kap. 3910 post 3

  kap. 912 post 1

  kap. 3912 post 1

  kap. 935 post 1

  kap. 3935 post 4

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss, for miljøtiltak innenfor gitt garantiramme på 168 mill. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 • 3. overskride bevilgningen under kap. 905 Norges geologiske undersøkelse, post 21 Spesielle driftsutgifter, kap. 923 Havforskningsinstituttet, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 21 Spesielle driftsutgifter i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene under henholdsvis kap. 3905 Norges geologiske undersøkelse, post 3 Oppdragsinntekter og andre inntekter, kap. 3923 Havforskningsinstituttet, post 1 Oppdragsinntekter og kap. 3926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 1 Oppdragsinntekter. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2022 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

 • 4. overskride bevilgningen under kap. 922 Romvirksomhet, post 51 Egenkapital til Andøya Space Center innenfor en ramme tilsvarende betinget tilsagn om egenkapital på 282,6 mill. kroner.

 • 5. overskride bevilgningen under kap. 922 Romvirksomhet, post 76 Tilskudd til Andøya Space Center innenfor en ramme tilsvarende betinget tilsagn om tilskudd på 83 mill. kroner.

IV
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

 • 2. gi Norsk nukleær dekommisjonering fullmakt til å foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger med inntil 188 mill. kroner under kap. 907 Norsk nukleær dekommisjonering, post 21 Spesielle driftsutgifter.

V
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  920

  Norges forskningsråd

  50

  Tilskudd til næringsrettet forskning

  42 mill. kroner

  2421

  Innovasjon Norge

  72

  Innovasjonskontrakter

  400 mill. kroner

  76

  Miljøteknologi

  750 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 164,8 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning, for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 209,8 mill. euro.

VI
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 160 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 475 mill. kroner.

 • 2. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt en midlertidig utvidelse av rammen for utestående garantier innenfor Alminnelig garantiordning med 20 mrd. kroner knyttet til markedssituasjon som oppsto våren 2020 og særlige konsekvenser av valutasvingninger og økt fordringsmasse. Dette innebærer en samlet ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 165 mrd. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning inkludert Gammel alminnelig ordning.

 • 3. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, samt innenfor en øvre rammebegrensning på syv ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond.

 • 4. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 7 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

 • 5. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri.

 • 6. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 10 000 mill. kroner ved kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge.

VII
Garantifullmakter
 • 1. Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) fullmakt til å gi tilsagn om garantier for re-forsikring av kredittforsikringer frem til 30. juni 2021, hvor garantiene samlet kan dekke risiko for tap innenfor ordningens ramme på 20 mrd. kroner.

 • 2. Stortinget samtykker i at det kan gis tilsagn om garantier frem til 30. juni 2021 for lån innenfor rammen på 6 000 mill. kroner til flyselskaper med norsk driftstillatelse (AOC), og innenfor vilkår som settes av Nærings- og fiskeridepartementet. Garantiene skal ha maksimal løpetid på tre år.

VIII
Garantifullmakt og fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan inngå standardavtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard med garantier overfor långiver som har pant i bygg som står på statens grunn. Garantiansvar kan kun utløses dersom staten sier opp avtalen eller nekter overføring av leierett. Samlet garantiramme for avtalene begrenses oppad til 25 mill. kroner. Det kan utgiftsføres utbetalinger knyttet til garantiene uten bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 80 Lånesikringsordning, bolig- og næringsformål på Svalbard, innenfor en ramme på 10 mill. kroner.

IX
Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

X
Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 2 600 mill. kroner, herav 600 mill. kroner til skip i nærskipsfart og fiskefartøy.

 • 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 • 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme.

XI
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

 • 2. pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for inntil 1 171 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak i Lunckefjell og Svea. Av dette knytter 116 mill. kroner seg til oppryddingen i fase 2A og 1 055 mill. kroner til oppryddingen i fase 2B.

XII
Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XIII
Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt anledning til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker. Eierskapet skal være midlertidig.

XIV
Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021:

 • 1. kan avvikle eierskapet i Aker Kværner Holding AS ved at statens aksjer i Aker Kværner Holding AS (30 pst.) overføres til Aker Kværner Holding AS i bytte mot 30 pst. av Aker Kværner Holding AS' aksjer i hvert av porteføljeselskapene Aker Solutions ASA/Kværner ASA, Akastor ASA, Aker Carbon Capture AS og Aker Offshore Wind Holding AS. Alle aksjer skal overføres fri for heftelser og ellers «som de er». Staten vil ved avviklingen også motta et kontantvederlag tilsvarende 30 pst. av netto kontanter i Aker Kværner Holding.

 • 2. gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

  • a. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.

  • b. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

  • c. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.

  • d. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

  • e. redusere eierskapet i Aker Solutions ASA/Kværner ASA helt eller delvis.

  • f. redusere eierskapet i Akastor ASA helt eller delvis.

  • g. redusere eierskapet i Aker Carbon Capture AS helt eller delvis.

  • h. redusere eierskapet i Aker Offshore Wind Holding AS helt eller delvis.

XV
Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan avhende ikke-aktive gruveeiendommer. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 30 Inntekter fra salg av gruveeiendom.

B.
Rammeområde 10
(Fiskeri)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

458 002 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 589 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

113 310 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 100 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

1 000 000 000

71

Tilskudd til velferdsstasjoner

2 500 000

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift

255 000 000

74

Erstatninger, kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

15 000 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

6 493 000

Totale utgifter

1 878 894 000

Inntekter

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

6 000 000

5

Saksbehandlingsgebyr

27 982 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og utvikling

4 815 000

86

Forvaltningssanksjoner

1 000 000

Totale inntekter

39 797 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 917 post 1

  kap. 3917 post 1

  kap. 917 post 21

  kap. 3917 post 22

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 917 post 22, kap. 919 post 76 og kap. 923 post 22, slik at summen av overskridelser tilsvarer merinntekter under kap. 5574 post 74.

C.
Rammeområde 11
(Landbruk)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

163 978 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 859 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

287 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

103 049 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 375 767 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 251 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

239 472 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner

39 302 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

1 298 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk

7 927 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

30 205 000

1140

Høstbare viltressurser - forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.

1

Driftsutgifter

14 904 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 868 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

35 278 000

1141

Høstbare viltressurser - jegerprøve, tilskudd til organisasjoner m.m.

23

Jegerprøve m.m., kan overføres

3 625 000

75

Organisasjoner - høstbare viltressurser

6 889 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

240 662 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 051 000

50

Arealressurskart

7 630 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

174 945 000

70

Tilskudd til fjellstuer

816 000

71

Tiltak for bærekraftig reindrift, kan overføres

4 500 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

492 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

76

Tilskudd til oppkjøp av melkekvoter

188 500 000

77

Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

350 000 000

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

20 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade - erstatninger, overslagsbevilgning

159 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

4 968 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

71 174 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

44 690 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 400 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 295 553 000

70

Markedstiltak, kan overføres

273 145 000

71

Tilskudd ved avviklingssvikt, overslagsbevilgning

46 500 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 896 050 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 566 800 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

291 309 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 553 145 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

42 400 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

7 300 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

95 800 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

4 000 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 038 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 030 000

Totale utgifter

20 531 887 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

129 000

30

Husleie

999 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

199 223 000

2

Driftsinntekter og refusjoner m.m.

6 074 000

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi

19 052 000

4141

Høstbare viltressurser

1

Jegerprøve, gebyr m.m.

3 625 000

4142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

45 510 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

50 000

Totale inntekter

274 662 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2021 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1115 post 1

  kap. 4115 post 2

  kap. 1141 post 23

  kap. 4141 post 1

  kap. 1142 post 1

  kap. 4142 post 1

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom, avgrenset oppad til 25 mill. kroner. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

III
Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2021 kan overskride bevilgningen under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

IV
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

87,0 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

126,3 mill. kroner

V
Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2021 kan selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 90 mill. kroner. Departementet kan trekke utgifter ved salget fra salgsinntektene før disse inntektsføres.

VI
Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2021 kan gi Landbruksdirektoratet fullmakt til regnskapsføring av a konto forskudd til slakteri og meieri, og til forskningsavgift, omsetningsavgift og overproduksjonsavgift, mot mellomværendet med statskassen.

Presidenten: Bak innstillingen står regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 45 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.15.19)

Videre var innstilt:

D.

Stortinget ber regjeringen vurdere om Norge kan delta i IPCEI Hydrogen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3, debattert 19. desember 2020

Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland (Innst. 5 S (2020–2021), jf. Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Prop. 1 LS (2020–2021))

Debatt i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt fem forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Svein Roald Hansen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt

 • forslagene nr. 2–4, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 5, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

Det voteres over forslag nr. 5, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget samtykker i at godtgjørelser til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reduseres med 20 pst. med virkning fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021, i påvente av at Godtgjørelsesutvalgets rapport kommer til behandling.»

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 85 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.16.13)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2 og 4, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvor mye som må investeres i norsk økonomi for at Norge skal nå sine forpliktelser i 2030 i henhold til Parisavtalen, inkludert hvor stort merbehovet er sammenlignet med dagens nivå på offentlige og private grønne investeringer, og komme tilbake til dette senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå en endring i mandatet for Statens obligasjonsfond med sikte på å fremme kapital til grønne investeringer, og komme tilbake med dette til Stortinget i løpet av 1. kvartal 2021.»

Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 81 mot 6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.16.27)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede ulike sammensetninger av lånetransaksjoner og overføring fra SPU i statsbudsjettet med henblikk på konsekvenser for statens formue, kronekursen, pengepolitikken, et velfungerende marked for statsobligasjoner og finansiell stabilitet.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.16.43)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen rapportere om hvor mange og hvilken type bedrifter som har fått lån på bakgrunn av lånegarantiordningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021. Rapporten skal inneholde en evaluering av bankenes fortjenestemargin på de statsgaranterte lånene.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.17.02)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 19
Tilfeldige utgifter og inntekter
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 643 232 000

Totale utgifter

4 643 232 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

700 000 000

Totale inntekter

700 000 000

II
Inntekter ved tildeling av tillatelser (kap. 5309 post 29)

§ 1 For 2021 kan Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet innhente inntekter ved tildeling av tillatelser. Beløpet betales til statskassen.

§ 2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet kan gi forskrift om beregning og betaling av beløpet.

B.
Rammeområde 20
Stortinget, finansadministrasjon mv.
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

990 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

139 900 000

50

Sannhets- og forsoningskommisjonen

10 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

200 300 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

16 500 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 500 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

417 686 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

111 795 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

13 500 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

425 378 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 800 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter

842 306 000

22

Opplæringskontoret OK stat

7 394 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

17 100 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 593 275 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

136 200 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

7 045 422 000

21

Spesielle driftsutgifter

199 300 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

346 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

96 706 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

91 200 000

70

Tilskudd

5 700 000

1619

Skatteklagenemnda

1

Driftsutgifter

71 213 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

611 820 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

253 640 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 400 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

28 950 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 250 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

8 392 600 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

21

Spesielle driftsutgifter

130 000 000

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning

300 000 000

1645

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

3 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 160 900 000

Totale utgifter

63 870 135 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

6 000 000

3

Leieinntekter

1 100 000

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

400 000

4602

Finanstilsynet

3

Saksbehandlingsgebyr

12 588 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Økonomitjenester

144 000 000

2

Opplæringskontoret OK stat

11 300 000

4610

Tolletaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

5 493 000

2

Andre inntekter

1 698 000

4

Diverse refusjoner

1 099 000

5

Refusjon fra Avinor AS

25 875 000

85

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

17 200 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

58 000 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

123 500 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

3 500 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

3 596 000

85

Inngått på tapsførte lån mv.

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 630 000 000

87

Trafikantsanksjoner

60 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

230 000 000

89

Overtredelsesgebyr

5 500 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

260 634 000

85

Tvangsmulkt

15 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

18 600 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

1 606 000 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

697 200 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

787 900 000

83

Av alminnelige fordringer

125 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

223 500 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

89

Garantiprovisjon

64 000 000

Totale inntekter

24 960 883 000

Finansdepartementet
II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 41 post 1

  kap. 3041 post 1

  kap. 51 post 1

  kap. 3051 post 2

  kap. 1600 postene 1 og 21

  kap. 4600 post 2

  kap. 1605 post 1

  kap. 4605 post 1

  kap. 1605 postene 1 og 22

  kap. 4605 post 2

  kap. 1610 post 1

  kap. 4610 postene 1, 4 og 5

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter.

  Ubrukte merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med ved utregning av overførbart beløp på posten.

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1.

III
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 mill. kroner

IV
Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan inngå avtaler om gjennomføring av de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2020–2021) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammene som der er angitt.

V
Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan gi garanti for grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 1 617 872 455 euro.

VI
Fullmakt til å dekke utgifter til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser ut over gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 23,6 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningen under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VII
Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

VIII
Nettoposteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Tolletaten, post 2 Andre inntekter.

IX
Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan gi Skatteetaten fullmakt til å:

 • 1. inntektsføre statens andel av skatteinngangen i statsregnskapet i samme periode som dette blir rapportert fra skatteregnskapet, og mot skatteregnskapets mellomværende med statskassen. Mellomværendet utlignes i påfølgende periode når oppgjøret blir overført fra skatteregnskapet.

 • 2. føre uplasserte innbetalinger i merverdiavgiftsregnskapet mot mellomværende med statskassen. Etter at kravene er fastsatt, blir innbetalingene resultatført i statsregnskapet og mellomværendet utlignet.

X
Fullmakter til å inngå avtaler med Det internasjonale valutafondet (IMF)

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge slutter seg til en ny avtale om Det internasjonale valutafondets multilaterale innlånsordning New Arrangements to Borrow (NAB) innenfor en ramme for lån fra Norge på 3,933 mrd. SDR.

 • 2. Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet om å stille lånemidler tilsvarende 6 mrd. SDR til disposisjon for IMFs generelle låneordninger. Når ny NAB-avtale trer i kraft, reduseres lånerammen til 2,585 mrd. SDR.

C.
Rammeområde 22
Utbytte mv.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

588 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

95 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

21 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

66 100 000

86

Utbytte

2 000

5652

Statskog SF - renter og utbytte

85

Utbytte

9 000 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

17 341 200 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

908 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

7 500 000 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

800 000

Totale inntekter

26 629 102 000

D.
Øvrige vedtak
a.
Statens pensjonsfond utland

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

98 501 000 000

Totale utgifter

98 501 000 000

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

396 599 811 000

Totale inntekter

396 599 811 000

b.
Lånetransaksjoner mv.
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 239 864 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

5 100 000 000

922

Romvirksomhet

95

Egenkapital Space Norway AS

344 058 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

455 000 000

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS

92 000 000

1351

Spordrift AS

96

Aksjekapital

200 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

88 000 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

32 351 302 000

2412

Husbanken

90

Nye lån, overslagsbevilgning

18 050 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

66 700 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

155 000 000

2429

Eksportkredittordningen

90

Utlån

5 000 000 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt - alminnelig garantiordning

5 000 000 000

Totale utgifter

222 687 584 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

10 300 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 200 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

2 700 000

96

Salg av aksjer

25 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

54 000 000

4356

Bane NOR SF

96

Tingsuttak

200 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

12 365 062 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

5 973 912 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

12 740 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

65 700 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

155 000 000

5329

Eksportkredittordningen

90

Avdrag på utestående fordringer

10 300 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

700 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

6 000 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

90

Avdrag på utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt

1 000 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

97 793 292 000

Totale inntekter

222 687 584 000

Utenriksdepartementet
II
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2021 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
III
Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 • 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2022 til kommuner.

 • 2. inntil 150 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2022 til fylkeskommuner.

IV
Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2021 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2021 og senere år.

Nærings- og fiskeridepartementet
V
Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under Alminnelig garantiordning overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 16 000 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning.

 • 2. foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

 • 3. foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under Garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (skipsgarantiordningen) overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 150 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 92 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – skipsgarantiordning.

VI
Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkredittordningen, post 90 Utlån, men slik at utlån i 2021 ikke overstiger 35 mrd. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 922 Romvirksomhet, post 95 Egenkapital Space Norway AS innenfor en totalramme på 101 mill. USD.

Samferdselsdepartementet
VII
Fullmakt til å utgiftsføre og inntektsføre i statsregnskapet

Stortinget samtykker i at Kongen i statsråd gis fullmakt til å utgiftsføre og inntektsføre i statsregnskapet for 2021 endelig beløp på kap. 1351 Spordrift AS, post 96 Aksjekapital og kap. 4356 Bane NOR SF, post 96 Tingsuttak, knyttet til overføringen av Spordrift AS fra Bane NOR SF til staten.

Olje- og energidepartementet
VIII
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2021 kan utgiftsføre uten bevilgning under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS, inntil 25 mill. kroner til utlån til Norpipe Oil AS.

Presidenten: Bak innstillingen står regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 46 mot 41 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.17.35)

Votering i sak nr. 4, debattert 19. desember 2020

Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2020 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Nicholas Wilkinson om et julebidrag til arbeidsløse (Innst. 180 S (2020–2021), jf. Prop. 56 S (2020–2021) og Dokument 8:76 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 14 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1 og 2, fra Svein Roald Hansen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

 • forslag nr. 3, fra Svein Roald Hansen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

 • forslagene nr. 4–8, fra Svein Roald Hansen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 9, fra Svein Roald Hansen på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 10, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 11, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 12 og 14, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 13, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

Det voteres over forslag nr. 13, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Kap. Post Formål Kroner 5800 50 Overføring fra fondet, forhøyes med… 179 922 987 000 fra kr 241 084 213 000 til 421 007 200 000»

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 86 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.18.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 14, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring: Kap. 1330, Post 66 Formål, Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder, kan overføres, forhøyes med 598 000 000 fra kr 2 114 500 000 til kr 2 712 500 000»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.18.49)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

177 456 171 000

fra kr 241 084 213 000 til kr 418 540 384 000

»

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 82 mot 5 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.19.03)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

179 578 742 000

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

179 578 742 000

fra kr 241 084 213 000 til 420 662 955 000»

»

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 77 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.19.16)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

70

Strakstiltak for å avhjelpe likviditetssituasjonen, bevilges med

750 000 000

»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 72 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.19.32)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

178 828 742 000

fra kr 241 084 213 000 til 419 912 955 000

»

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 61 mot 26 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.19.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 6 og 8, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 6 lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

900

Nærings- og fiskeridepartementet

79

Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter, kan overføres, forhøyes med

119 500 000

fra kr 20 500 000 til kr 140 000 000

»

Forslag nr. 8 lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

73

Tilskuddsordning for pakkereisearrangører, forhøyes med

205 000 000

fra kr 195 000 000 til kr 400 000 000

»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 46 mot 40 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.20.03)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4, 5 og 7, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at løpende alderspensjoner i 2020 økes med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst for 2020 fra 1. mai 2020 etter tilsvarende ordning som i budsjettforliket mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene for 2021. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med hvordan dette implementeres og etterbetales. Utbetalingen er en engangsutbetaling, eventuell videreføring av økningen i pensjonene må vedtas i 2021.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at enslige minstepensjonister også mottar en økt ytelse i 2020 i form av et skattefritt engangsbeløp på 4 000 kroner, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med dette. Eventuell videreføring av denne bevilgningen som et permanent tillegg i minstepensjon må vedtas i 2021.»

Forslag nr. 7 lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med

1 534 816 000

fra kr 2 271 406 000 til kr 3 806 222

»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.20.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 21, 72, 73, 74 og 75forhøyes med

388 119 000

fra kr 8 917 603 000 til kr 9 305 722 000

»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.20.49)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Forslag nr. 1 lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

350 000 000

fra kr 143 332 846 000 til kr 143 682 846 000

»

Forslag nr. 2 lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

180 000 000

fra kr 41 280 000 000 til kr 41 460 000 000

»

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.21.06)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 400 000

fra kr 207 800 000 til kr 204 400 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 300 000

fra kr 965 300 000 til kr 963 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

300 000

fra kr 3 600 000 til kr 3 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

45 800 000

fra kr 139 600 000 til kr 93 800 000

74

Reisetilskudd til skoler, nedsettes med

2 700 000

fra kr 5 300 000 til kr 2 600 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

250 000 000

fra kr 143 332 846 000 til kr 143 582 846 000

1320

Statens vegvesen

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, kan overføres, forhøyes med

277 000 000

fra kr 2 144 255 000 til kr 2 421 255 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 100 000

fra kr 403 006 000 til kr 401 906 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 200 000

fra kr 425 512 000 til kr 426 712 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 053 000

fra kr 785 755 000 til kr 791 808 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

70 000 000

fra kr 27 730 000 000 til kr 27 800 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med

650 000 000

fra kr 1 500 000 000 til kr 2 150 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 7 600 000 000 til kr 8 100 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

591 900 000

fra kr 10 517 700 000 til kr 9 925 800 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98 (NY)

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, bevilges med

8 520 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 055 000 000

fra kr 3 155 000 000 til kr 100 000 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

69 815 000

fra kr 69 815 000 til kr 0

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet, nedsettes med

137 250 000 000

fra kr 244 951 000 000 til kr 107 701 000 000

96 (NY)

Finansposter overført til fondet, bevilges med

9 100 000 000

Inntekter

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 6 300 000 til kr 4 300 000

3430

Kriminalomsorgen:

4

Tilskudd, forhøyes med

13 286 700

fra kr 2 467 300 til kr 15 754 000

4600

Finansdepartementet:

2

Diverse refusjoner, forhøyes med

550 000

fra kr 400 000 til kr 950 000

4602

Finanstilsynet:

3

Saksbehandlingsgebyr, nedsettes med

800 000

fra kr 12 300 000 til kr 11 500 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv., forhøyes med

3 500 000

fra kr 500 000 til kr 4 000 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med

19 500 000

fra kr 89 500 000 til kr 70 000 000

3

Andre inntekter, forhøyes med

2 200 000

fra kr 40 900 000 til kr 43 100 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser, forhøyes med

700 000

fra kr 3 500 000 til kr 4 200 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, nedsettes med

700 000

fra kr 3 500 000 til kr 2 800 000

85

Inngått på tapsførte lån mv., nedsettes med

35 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 215 000 000

86

Bøter, inndragninger mv., forhøyes med

130 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 530 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, nedsettes med

45 000 000

fra kr 220 000 000 til kr 175 000 000

89

Overtredelsesgebyr, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 6 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå:

85

Tvangsmulkt, nedsettes med

10 500 000

fra kr 15 000 000 til kr 4 500 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

700 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 1 000 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, nedsettes med

2 777 000 000

fra kr 80 207 000 000 til kr 77 430 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, nedsettes med

1 321 000 000

fra kr 118 801 000 000 til kr 117 480 000 000

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum, forhøyes med

2 130 000 000

fra kr 86 350 000 000 til kr 88 480 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn, forhøyes med

275 000 000

fra kr 2 075 000 000 til kr 1 800 000 000

71

Skatt på overskudd, forhøyes med

10 000 000

fra kr 2 450 000 000 til kr 2 460 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

70 (NY)

Avgift, bevilges med

55 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med

21 000 000 000

fra kr 39 800 000 000 til kr 18 800 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med

45 100 000 000

fra kr 54 600 000 000 til kr 9 500 000 000

74

Arealavgift mv., nedsettes med

200 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 400 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, nedsettes med

300 000 000

fra kr 5 900 000 000 til kr 5 600 000 000

5511

Tollinntekter:

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter, nedsettes med

9 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 291 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, nedsettes med

27 805 000 000

fra kr 323 455 000 000 til kr 295 650 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

2 911 000 000

fra kr 14 489 000 000 til kr 17 400 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

2 100 000 000

fra kr 6 700 000 000 til kr 8 800 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, nedsettes med

2 579 000 000

fra kr 11 979 000 000 til kr 9 400 000 000

72

Trafikkforsikringsavgift, forhøyes med

100 000 000

fra kr 9 100 000 000 til kr 9 200 000 000

75

Omregistreringsavgift, forhøyes med

100 000 000

fra kr 1 250 000 000 til kr 1 350 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin, nedsettes med

496 000 000

fra kr 4 896 000 000 til kr 4 400 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

493 000 000

fra kr 10 093 000 000 til kr 9 600 000 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG, nedsettes med

10 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med

690 000 000

fra kr 11 290 000 000 til kr 10 600 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv., nedsettes med

199 000 000

fra kr 1 899 000 000 til kr 1 700 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift, nedsettes med

354 000 000

fra kr 8 654 000 000 til kr 8 300 000 000

71

Svovelavgift, forhøyes med

1 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 2 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), nedsettes med

95 000 000

fra kr 390 000 000 til kr 295 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum, forhøyes med

400 000

fra kr 1 000 000 til kr 1 400 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler, nedsettes med

600 000

fra kr 6 000 000 til kr 5 400 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., nedsettes med

15 000 000

fra kr 1 490 000 000 til kr 1 475 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., forhøyes med

267 000 000

fra kr 2 833 000 000 til kr 3 100 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med

201 000 000

fra kr 2 099 000 000 til kr 2 300 000 000

74

Miljøavgift på glass, nedsettes med

10 000 000

fra kr 95 000 000 til kr 85 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift, nedsettes med

80 000 000

fra kr 255 000 000 til kr 175 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift, forhøyes med

100 000 000

fra kr 10 800 000 000 til kr 10 900 000 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

4 300 000

fra kr 445 700 000 til kr 450 000 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv., nedsettes med

3 100 000

fra kr 342 900 000 til kr 339 800 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, nedsettes med

895 800 000

fra kr 1 565 700 000 til kr 669 900 000

82

Av innenlandske verdipapirer, forhøyes med

26 500 000

fra kr 915 300 000 til kr 941 800 000

83

Av alminnelige fordringer, nedsettes med

55 800 000

fra kr 92 000 000 til kr 36 200 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, nedsettes med

85 500 000

fra kr 293 700 000 til kr 208 200 000

89 (NY)

Garantiprovisjon, bevilges med

68 000 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

1 527 000 000

fra kr 156 327 000 000 til kr 154 800 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

11 343 000 000

fra kr 193 983 000 000 til kr 182 640 000 000