Stortinget - Møte torsdag den 28. oktober 2021 *

Dato: 28.10.2021
President: Nils T. Bjørke

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Stortinget er klar til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1, debattert 28. oktober 2021

Tilbaketrekning av Prop. 243 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger) (Meld. St. 5 (2021–2022))

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Meld. St. 5 for 2021–2022, tilbaketrekking av Prop. 243 S for 2020–2021, foreslås vedlagt protokollen. – Det er enstemmig vedtatt.

Votering i sak nr. 2, debattert 28. oktober 2021

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger) (Prop. 7 LS (2021–2022), S-delen)

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram to forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Henrik Asheim på vegne av Høyre og Venstre

 • forslag nr. 2, fra Mímir Kristjánsson på vegne av Rødt

Forslag nr. 2 er under debatten omgjort til et oversendelsesforslag og lyder i endret form:

«Det henstilles til regjeringen å sørge for at også mottakere av arbeidsavklaringspenger som falt ut av AAP-ordningen før 30.06.2021 blir tatt inn i den nye søknadsordningen regjeringen har foreslått. Disse mottakerne skal i likhet med mottakere som har falt ut av ordningen 30.09 få rett på etterbetaling av tapt stønad.»

Presidenten foreslår at dette forslaget oversendes regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Forslag nr. 1, fra Høyre og Venstre, lyder:

«I

I statsbudsjettet for 2021 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med …

450 000 000

fra kr 25 480 000 000 til kr 25 930 000 000

Retten til dagpenger for permitterte og ledige gis ut oktober med kompensasjonsgrad på 80 pst. for dagpengegrunnlag opp til tre ganger grunnbeløpet, og at det tillates arbeid opp til 60 pst. av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller.»

Regjeringen har foreslått for Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
B

Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

I
I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med

fra kr 25 480 000 000 til kr 27 180 000 000

1 700 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, økes med

fra kr 1 040 000 000 til kr 1 190 000 000

150 000 000

2650

Sykepenger

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, økes med

fra kr 1 866 000 000 til kr 1 889 000 000

23 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, økes med

fra kr 33 640 000 000 til kr 33 840 000 000

200 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, reduseres med

fra kr 104 570 000 000 til kr 104 540 000 000

30 000 000

Presidenten: Det voteres først alternativt mellom forslaget i proposisjonen, kap. 2541, post 70, og forslaget fra Høyre og Venstre.

Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til proposisjonen.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget i proposisjonen og forslaget fra Høyre og Venstre ble forslaget i proposisjonen bifalt med 69 mot 28 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 14.06.25)

Presidenten: Det voteres så over resten av B.

Votering:

Proposisjonen ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3, debattert 28. oktober 2021

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger) (Prop. 7 LS (2021–2022), L-delen)

Debatt i sak nr. 3

Regjeringen har foreslått for Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A midlertidig lov

om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

I

§ 1 Virkeområde

Loven gir bestemmelser om rett til kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet personinntekt som følge av utbrudd av covid-19.

Inntektstap som utløser rett til andre ytelser til livsopphold, gir ikke rett til kompensasjonsytelse. Kompensasjonsytelsen kan gis til næringsdrivende og frilansere som har hatt en nærings- eller frilansvirksomhet i Norge som var startet opp og aktiv før 1. mars 2020.

Loven får også anvendelse for personer på Svalbard som er medlemmer av folketrygden i henhold til folketrygdloven § 2-3.

§ 2 Vilkår for ytelse

Selvstendig næringsdrivende og frilansere med personinntekt fra næring eller oppdrag på over 0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), i aldersgruppen 18–67 år, som etter 12. mars 2020 har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av covid-19, kan søke om kompensasjonsytelse etter denne loven.

Kompensasjonsytelsen ytes ikke til selvstendig næringsdrivende og frilansere som i den måneden det søkes ytelse for, har arbeidsinntekt, inkludert rett til trygdeytelser som erstatter bortfalt arbeidsinntekt, på til sammen 6 G eller høyere.

§ 3 Grunnlag for beregning og ytelsens størrelse

Grunnlaget er den inntekten kompensasjonsytelsen regnes ut etter. Grunnlaget beregnes som et årlig beløp.

Grunnlaget for selvstendig næringsdrivende fastsettes med utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra 2019. For selskaper som har startet opp etter 1. januar 2020 inngår inntekter fra næring fra januar og februar 2020 i grunnlaget.

Grunnlaget for frilansere fastsettes med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For frilansere som startet virksomheten mellom 1. mars 2019 og 1. mars 2020, legges hele driftsperioden til grunn.

Maksimalt grunnlag er 6 G. Arbeidsinntekt, inkludert inntekt som ligger til grunn for trygdeytelser som erstatter bortfalt arbeidsinntekt, trekkes fra grensen på 6 G. Det samme gjelder for frilans- eller næringsinntekt det ikke er søkt kompensasjonsytelse for. Det gis ikke kompensasjon på et grunnlag større enn differansen mellom 6 G og summen av de nevnte inntektene.

Kompensasjonsytelsen gis med 60 prosent av grunnlaget begrenset oppad til 6 G. Ytelsen gis for fem dager per uke, og dagsatsen er den årlige ytelsen delt på 260.

§ 4 Avkorting mot inntekt

Inntekter som selvstendig næringsdrivende og frilanser i stønadsperioden kommer til fradrag i ytelsen med 60 prosent.

§ 5 Utbetalingsterminer

Ytelsen gis per dag, og den utbetales etterskuddsvis for den kalendermåneden det er søkt for.

§ 6 Stønadsperiode

Ytelsen gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Ved innvilgning av nye perioder innvilges ytelsen fra første dag.

Ytelsen kan gis for inntektsbortfall til og med 31. desember 2021.

§ 7 Fremsetting av krav

Krav om ytelse etter denne loven skal settes frem for Arbeids- og velferdsetaten på den måten Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan fastsette en frist for når krav om ytelse senest må være satt frem.

§ 8 Saksbehandling

Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i loven her.

Saksbehandlingsreglene i folketrygdloven §§ 21-3, 21-4, 21-4 a, 21-4 b, 21-4 c, 21-4 d, 21-6 og 21-7 gjelder så langt de passer for saker etter denne loven.

Ved krav om tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser gjelder folketrygdloven § 22-15 tilsvarende.

§ 9 Klage

Vedtak kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

Klage settes frem skriftlig eller muntlig for den enheten som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

Fristen for klage er seks uker.

§ 10 Behandling av personopplysninger og automatisert saksbehandling

Arbeids- og velferdsetaten kan behandle personopplysninger, inkludert personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9, når dette er nødvendig for å behandle saker etter denne loven eller gi informasjon om kompensasjonsytelsen til aktuelle søkere.

Avgjørelser etter denne loven kan treffes automatisk. Etaten skal fastsette retningslinjer for automatiserte avgjørelser, inkludert krav til jevnlig kontroll for å begrense faren for feil. Den registrerte har rett til manuell overprøving av avgjørelsen.

§ 11 Opplysninger til bruk ved utredning og produksjon av statistikk

Arbeids- og velferdsetaten skal ha tilgang til opplysningene om kompensasjonsytelsen i forbindelse med utredning og produksjon av statistikk på de områdene etaten administrerer, se arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 4 annet ledd.

§ 12 Forskrifter

Departementet kan gi forskrifter til utfylling av bestemmelsene i denne loven. Departementet kan i forskrift fastsette en lavere kompensasjonsgrad enn det som følger av § 3 femte ledd.

II

Loven trer i kraft straks og gis virkning fra og med 1. oktober 2021.

Loven oppheves 1. februar 2022.

Votering:

Proposisjonen ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 4, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere (Innst. 28 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten har Bjørnar Moxnes satt fram et forslag på vegne av Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber presidentskapet sikre økt kontroll, med mer utfyllende rapporteringsplikt og strengere dokumentasjonskrav, i etterlønnsordningen for stortingsrepresentanter, og tilsvarende for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige forslag.» Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 83 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.07.57)

Presidentskapet hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Vedtak 3. november 2005, senere endret ved vedtak 8. desember 2011, om etterlønn til medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere endres til:

«Medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere kan ved fratreden tilstås hel eller delvis godtgjørelse (fratredelsesytelse) i inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har lønns-/næringsinntekt, pensjon e.l. over et visst nivå, etter avgjørelse av Kongen i hvert enkelt tilfelle.

Statsministerens kontor kan fastsette nærmere bestemmelser om beregning og avkorting av fratredelsesytelsen.

Det tilstås ikke fratredelsesytelse til medlem av regjeringen, statssekretærer eller politiske rådgivere som er valgt stortingsrepresentant, og som ved uttreden fra regjeringen møter på Stortinget.»

II

Endringen trer i kraft straks.

Votering:

Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling (Innst. 19 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 • 1. Lise Christoffersen

 • 2. Terje Sørvik

 • 3. Ingjerd Schou

 • 4. Lisa Marie Ness Klungland

 • 5. Morten Wold

Varamedlemmer:

 • 1. Lise Selnes

 • 2. Linda Hofstad Helleland

 • 3. Geir Inge Lien

 • 4. Kirsti Bergstø

 • 5. Ingvild Wetrhus Thorsvik

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 6, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling (Innst. 20 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 1. Sverre Myrli

 2. Lubna Boby Jaffery

 3. Trond Helleland

 4. Bengt Fasteraune

 5. Erlend Wiborg

Varamedlemmer:

 1. Tellef Inge Mørland

 2. Ine Eriksen Søreide

 3. Marit Arnstad

 4. Kari Elisabeth Kaski

 5. Seher Aydar

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifal.t

Votering i sak nr. 7, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk (Innst. 21 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 1. Kari Henriksen

 2. Ine Eriksen Søreide

 3. Marit Arnstad

 4. Christian Tybring-Gjedde

Varamedlemmer:

 1. Nils-Ole Foshaug

 2. Hårek Elvenes

 3. Ingrid Fiskaa

 4. Bjørnar Moxnes

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 8, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) (Innst. 22 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 • 1. Tellef Inge Mørland

 • 2. Ingunn Foss

 • 3. Gro-Anita Mykjåland

 • 4. Silje Hjemdal

Varamedlemmer:

 • 1. Even Eriksen

 • 2. Ove Trellevik

 • 3. Birgit Oline Kjerstad

 • 4. Grunde Almeland

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 9, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling (Innst. 23 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 • 1. Kari Henriksen

 • 2. Åsmund Aukrust

 • 3. Jan Tore Sanner

 • 4. Siv Mossleth

 • 5. Bård Hoksrud

 • 6. Marian Hussein

Varamedlemmer:

 • 1. For Henriksen: Terje Sørvik

 • 2. For Aukrust: Aleksander Stokkebø

 • 3. For Sanner: Mahmoud Farahmand

 • 4. For Mossleth: Geir Pollestad

 • 5. For Hoksrud: Mímir Kristjánsson

 • 6. For Hussein: Abid Raja

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 10, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid (Innst. 24 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 10

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 • 1. Marianne Sivertsen Næss

 • 2. Øystein Mathisen

 • 3. Bård Ludvig Thorheim

 • 4. Willfred Nordlund

 • 5. Bengt Rune Strifeldt

 • 6. Lars Haltbrekken

Varamedlemmer:

 • 1. Tove Elise Madland

 • 2. Hårek Elvenes

 • 3. Liv Kari Eskeland

 • 4. Bengt Fasteraune

 • 5. Alfred Jens Bjørlo

 • 6. Geir Jørgensen

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 11, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd (Innst. 25 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 11

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år.

Medlemmer:

 1. Jorodd Asphjell

 2. May Britt Lagesen

 3. Stein Erik Lauvås

 4. Tove Elise Madland

 5. Truls Vasvik

 6. Karianne B. Bråthen

 7. Helge Orten

 8. Liv Kari Eskeland

 9. Tone Wilhelmsen Trøen

 10. Lene Westgaard-Halle

 11. Heidi Greni

 12. Per Olav Tyldum

 13. Kathrine Kleveland

 14. Himanshu Gulati

 15. Tor André Johnsen

 16. Helge André Njåstad

 17. Freddy André Øvstegård

 18. Kathy Lie

 19. Tobias Drevland Lund

 20. Ola Elvestuen

Varamedlemmer:

For nr. 1–6:

1. Even Eriksen

2 Solveig Vitanza

3 Odd Harald Hovland

4 Marianne Sivertsen Næss

5 Terje Sørvik

6 Ragnhild Male Hartviksen

For nr. 7–10:

7. Erna Solberg

8. Ove Trellevik

9. Anne Kristine Linnestad

10. Kari-Anne Jønnes

For nr. 11–13:

11. Kjerstin Wøyen Funderud

12. Nils T. Bjørke

13. Ole André Myhrvold

For nr. 14–16:

14. Silje Hjemdal

15. Gisle Meininger Saudland

16. Marius Arion Nilsen

For nr. 17–18:

17. Andreas Sjalg Unneland

18. Mona Fagerås

For nr. 19:

19. Sofie Marhaug

For nr. 20:

20. André N. Skjelstad

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 12, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA) (Innst. 26 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 12

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA) velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 • 1. Truls Vasvik

 • 2. Erna Solberg

 • 3. Åslaug Sem-Jacobsen

Varamedlemmer:

 • 1. Lubna Boby Jaffery

 • 2. Helge André Njåstad

 • 3. Grete Wold

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 13, debattert 28. oktober 2021

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (Innst. 27 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 • 1. Trine Lise Sundnes

 • 2. Runar Sjåstad

 • 3. Heidi Nordby Lunde

 • 4. Per Olaf Lundteigen

 • 5. Sivert Bjørnstad

 • 6. Torgeir Knag Fylkesnes

Varamedlemmer:

 • 1. Mani Hussaini

 • 2. Solveig Vitanza

 • 3. Åsmund Aukrust

 • 4. Jan Tore Sanner

 • 5. Nikolai Astrup

 • 6. Per Martin Sandtrøen

 • 7. Sigbjørn Gjelsvik

 • 8. Terje Halleland

 • 9. Mímir Kristjánsson

 • 10. Sveinung Rotevatn

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.