Stortinget - Møte torsdag den 25. november 2021 *

Dato: 25.11.2021
President: Svein Harberg

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Voteringer

Votering

Presidenten: Stortinget er da klar til å gå til votering over sakene nr. 2–6 på dagens kart. Sak nr. 1 ble behandlet ved møtestart.

Votering i sak nr. 2, debattert 25. november 2021

Debatt om utenriksministerens redegjørelse

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Presidenten vil foreslå at utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2021, som ble holdt i Stortingets møte den 23. november 2021, vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

I sak nr. 3 foreligger det ikke noe voteringstema.

Votering i sak nr. 4, debattert 25. november 2021

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom (Innst. 36 S (2021–2022), jf. Dokument 8:10 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:10 S (2021–2022) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5, debattert 25. november 2021

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere (Innst. 35 L (2021–2022), jf. Dokument 8:2 L (2021–2022))

Debatt i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:2 L (2021–2022) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.