Stortinget - Møte onsdag den 8. februar 2023

Dato: 08.02.2023
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Sak nr. 2 [11:19:57]

Ordinær spørretime

Talere

Presidenten []: Det vert nokre endringar i den oppsette spørsmålslista. Presidenten syner i den samanhengen til den elektroniske spørsmålslista i salappen.

Endringane var desse:

Spørsmål 1, frå representanten Cato Brunvand Ellingsen til finansministeren, er trekt.

Spørsmål 4, frå representanten Anna Molberg til arbeids- og inkluderingsministeren, må utsetjast til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 6, frå representanten Alfred Jens Bjørlo til næringsministeren, må utsetjast til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 11, frå representanten Erlend Wiborg til justis- og beredskapsministeren, vil verta teke opp av representanten Sylvi Listhaug.

Spørsmål 12, frå representanten Sveinung Stensland til justis- og beredskapsministeren, vil verta teke opp av representanten Mari Holm Lønseth.

Spørsmål 14, frå representanten Marius Arion Nilsen til olje- og energiministeren, må utsetjast til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmåla 15 og 16, frå høvesvis representantane Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug til olje- og energiministeren, vil verta svarte på av forskings- og høgare utdanningsministeren på vegner av olje- og energiministeren, som er bortreist. Etter oppmoding frå forskings- og høgare utdanningsministeren vert desse spørsmåla flytta og svarte på etter spørsmål 2, som same statsråd skal svara på.

Spørsmål 15 vil verta teke opp av representanten Naomi Wessel.

Spørsmål 1

Frå representanten Cato Brunvand Ellingsen til finansministeren:

«Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å gjennomføre utbygging av Rikshospitalet og Aker sykehus, til tross for at kostnadene i prosjektet ligger an til å bli vesentlig høyere enn det som var forutsatt da Stortinget vedtok lånerammen.

I lys av dagens økonomiske situasjon – mener statsråden dette er klok og forsvarlig bruk av statens midler, og mener han at lånerammen bør utvides, eller at det er befolkningen i Osloregionen som skal ta regningen i form av reduserte driftsmidler til og redusert aktivitet ved sykehuset?»

Presidenten []: Dette spørsmålet er trekt.

Spørsmål 2

Kari-Anne Jønnes (H) []: «Statsrådens utspill om ekstrem oppussing av norsk forsknings- og høyere utdanningssektor har skapt undring og usikkerhet i sektoren.

Hva er statsrådens forståelse av begrepet «ekstrem oppussing», og hva ønsker statsråden å oppnå?»

Statsråd Ola Borten Moe []: Jeg er for det første ikke enig i virkelighetsbeskrivelsen, nemlig at det har skapt undring og usikkerhet. Jeg tror ikke jeg skal trekke det så langt som å si at det har skapt optimisme og begeistring, men det er på sin plass å påpeke det som er bakgrunnen og realitetene.

For det første er det store bildet at det norske samfunnet er stadig mer kompetansedrevet. Det betyr at vi er nødt til å nå flere med høyere utdanning og kompetansebygging gjennom hele livet. Det er en stor, ny utfordring for hele sektoren og noe som helt åpenbart kommer til å sette utdanningsinstitusjonene og miljøene våre overfor store utfordringer, både i nær framtid og i et mye lengre perspektiv.

Videre er vi nødt til å bruke midlene mer effektivt. Med andre ord: Etter en lang periode der man kunne ha løst alle problem med å øke bevilgningene over statsbudsjettet, som var Høyres løsning på dette feltet, er vi nødt til å gjøre en kombinasjon, både å øke, sånn som vi gjør i statsbudsjettet i år med en realvekst på 0,3 pst., og også utnytte de midlene vi allerede har, på en enda bedre måte.

Det er en kombinasjon av den helt nødvendige oppryddingen etter åtte år med Høyre ved roret. La meg nevne i fleng: De større byggeprosjektene som har gått innenfor min sektor, har jamt over gått langt over tid og langt over kostnad. Det er både veterinærbygg, livsvitenskapsbygg, nytt vikingtidsmuseum og for ikke å snakke om Campus-prosjektet i Trondheim, som nå er inne i et helt annet og langt mer bærekraftig spor enn tidligere. Det har vært behov for en storrengjøring i Forskningsrådet. Der opplever jeg at vi satte et slags foreløpig punktum, eller kall det et semikolon, temmelig nøyaktig i forbindelse med nysalderingen der vi tilførte Forskningsrådet 1,64 mrd. kr ekstra for å dekke opp for store engangskutt og dårlig økonomistyring i forrige periode. Vi står nå framover i en situasjon der vi skal ha på plass en ny budsjetteringsmodell, der vi er nødt til å sikre at virksomhetsstyringen er i orden.

Så har vi varslet mange andre ting. Vi kommer nå med både utsynsmelding, en profesjonsmelding og en fagskolemelding. Vi kommer med nytt opptakssystem. Vi kommer med nytt finansieringssystem. Dette vil jeg mene at til sammen kvalifiserer godt for begrepet «ekstrem oppussing».

Kari-Anne Jønnes (H) []: Jeg takker statsråden for svaret, og jeg tror ikke vi deler oppfatningen av hva ekstrem oppussing er. Vi deler oppfatningen av viktigheten av å gjøre kunnskap og kompetanse tilgjengelig for alle gjennom hele livet, uavhengig av hvor de bor, og hvilken livssituasjon de er i. Det er kanskje vår aller viktigste oppgave. En behøver ikke være syk for å bli bedre. En kan alltid gjøre ting bedre. Derfor skal jeg ikke bruke tid på å argumentere verken for det ene eller andre byggeprosjektet. Men det statsråden beskriver som en forskningssektor som trenger en skikkelig overhaling, er jeg ikke enig i. Det har vært jobbet godt over tid på institusjonene, og pilene peker i riktig retning. Så det jeg lurer på, er: Hvilken plan har statsråden, og hva er den grunnleggende problembeskrivelsen? Hva er det som er så falleferdig når pilene peker i riktig retning, og vi henter hjem mer penger fra EU enn det Stortinget hadde forutsatt?

Statsråd Ola Borten Moe []: Jeg tror det er viktig at vi er pinlig nøyaktig på hva vi spør om, og i hvert fall på hva jeg svarer på. Jeg har aldri sagt at det er noe galt ved forskningsinnsatsen ved de ulike institusjonene og instituttene – snarere tvert imot. Jeg deler representanten Jønnes’ oppfatning av at det skjer veldig mye godt arbeid, og at man jamt over leverer over det som er forventet. Jeg tror vi har god grunn til å være veldig stolt over at norske forskningsmiljøer nå ikke bare hevder seg godt i Norge – det skulle for så vidt bare mangle – men at man nå hevder seg mye bedre på mye kortere tid enn det vi hadde forventet i europeisk og for så vidt i global sammenheng. Det som ikke har fungert i Forsknings-Norge, er ikke forskningen, men det er styringen av forskningsmidlene. Det er det redegjort grundig for, både i mine dokument til Stortinget og i diverse rapporter fra DFØ, fra KPMG og fra Riksrevisjonen. Det er rett og slett et spørsmål om at man må ha styring på økonomien og ikke bruke mer penger enn det som er bevilget.

Kari-Anne Jønnes (H) []: Det er viktig med god styring. Det er et standpunkt vi kan dele.

Når statsråden nå har varslet en gjennomgang av systemet, satt i gang flere prosesser, samtidig som han sier på kontaktkonferansen at en kommer ikke til å vente med å iverksette tiltak, lurer jeg på: Har statsråden en helhetlig plan for den oppussingen, eller er det sånn at en tar rom for rom og ser hvordan en kommer ut til slutt? Jeg er bekymret for at de fremragende miljøene vi har nå, forvitrer dersom en ikke er oppmerksom på de miljøene og viderefører satsingen. Så spørsmålet er: Bruker statsråden egentlig erfarne håndverkere i det oppussingsprosjektet? Har en konsultert interiørarkitekter, og hvor blir det av fokuset på de fremragende miljøene i det oppussingsprosjektet?

Statsråd Ola Borten Moe []: Jeg kan forsikre representanten Jønnes om at interiørarkitektene i Norge ikke er spurt om det vi skal i gang med akkurat nå.

Men for å understreke hva som er situasjon: Enhver politikkutvikling i Norge kommer til å være kunnskapsbasert. Den kommer til å være åpen. Det kommer også til å være sånn at Stortinget selvsagt blir konsultert når Stortinget skal konsulteres. Når man setter i gang både gjennomganger og for så vidt et meldingsarbeid, er det viktig for meg som statsråd og for regjeringen at helt nødvendige endringer ikke blir satt på vent. For å bruke et eksempel som jeg antar at jeg og representanten Jønnes er helt enige om: Vi har nå varslet en egen stortingsmelding om fagskolene, men vi mener begge to at det er en riktig utvikling at fagskolene får akkrediteringskompetanse, institusjonsakkreditering. Jeg mener veldig sterkt at det er ingen grunn til å vente til den stortingsmeldingen er ferdig, før vi foreslår lovendringer og setter nødvendige endringer i gang. På akkurat samme vis er det innenfor de andre ulike områdene.

Presidenten []: Me går no vidare til spørsmål 15.

Spørsmål 15

Presidenten []: Dette spørsmålet, frå representanten Mímir Kristjánsson til olje- og energiministeren, vil verta svara på av forskings- og høgare utdanningsministeren på vegner av olje- og energiministeren, som er bortreist.

Spørsmålet vil verta teke opp av representanten Naomi Wessel.

Naomi Wessel (R) []: «På Trollåsen i Bjerkreim kommune i Rogaland planlegger selskapet IOWN Energy å bygge 270 meter høye vindturbiner som vil være synlige helt fra Stavanger til Flekkefjord. Hvem som egentlig skal eie disse vindturbinene, er det ingen som vet. Sporene fra IOWN Energy slutter nemlig i det amerikanske skatteparadiset Delaware.

Vil statsråden innføre krav om åpenhet om eierskap til vindkraft og annen kraftproduksjon i Norge?»

Statsråd Ola Borten Moe []: Det er en ære å få anledning til å svare på vegne av olje og energiministeren.

Utenlandske investeringer og internasjonalt næringslivssamarbeid er en drivkraft i norsk økonomi og noe det er viktig å bevare. Det gjelder også i kraftforsyningen. Med andre ord: Vi er avhengige også av internasjonal kapital, på samme vis som vi investerer tungt i utlandet. Vi trenger mer kraftutbygging, og dette krever investorer som er villige til å investere. Flere prosjekter kan være avhengige av utenlandske investorer for å få finansiering. Det betyr ikke at vi ikke skal ha den nødvendige oversikten over eierne i norsk kraftforsyning. I kraftforsyningen har vi i dag stor grad av offentlig eierskap, både hos kraftprodusenter og hos nettselskap.

Etter energiloven kreves det konsesjon for å bygge, eie og drive energianlegg, eksempelvis vindkraftanlegg. En konsesjonssøknad skal bl.a. inneholde en beskrivelse av søkeren og dennes virksomhet, samt eierforhold. Dette gir konsesjonsmyndighetene mulighet til å kreve nærmere informasjon om søkeren og eierskapet, som en del av den kontrollen og styringen med energiressursene som skal gjøres etter energilovgivningen.

Jeg vil også vise til at vi allerede har et tverrsektorielt regelverk som register over reelle rettighetshavere. Dette regelverket ble vedtatt i 2019. Reglene om selskapenes innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere ble satt i kraft 1. november 2021. En ny avgjørelse fra EU-domstolen om allmennhetens tilgang til opplysninger fra registeret har komplisert arbeidet med utrulling av dette registeret. Finansdepartementet er i prosess med å vurdere dommens betydning og ulike løsninger på problemstillingen.

Morten Wold hadde her overtatt presidentplassen.

Naomi Wessel (R) []: Statsrådens partikollega Geir Pollestad sa i Stavanger Aftenblad 26. januar at han mener energiloven gir rom for å kreve innsyn i eierskapet. Samtidig har olje- og energiministeren sagt i et svar til Rødt at konsesjonsmyndighetene ikke kan gi en nøyaktig beskrivelse av eiere. Kan regjeringen bruke energiloven til å finne de ekte eierne, reelle rettighetshaverne, bak vindkraftverk eller ikke?

Statsråd Ola Borten Moe []: Jeg vil benytte anledningen til å gjenta det jeg sa i sted, nemlig at etter energiloven kreves det konsesjon for å bygge, eie og drive energianlegg, eksempelvis vindkraftanlegg. En konsesjonssøknad skal bl.a. inneholde en beskrivelse av søkeren og dennes virksomhet, samt eierforhold. Det gir konsesjonsmyndighetene mulighet til å kreve nærmere informasjon om søkeren og eierskapet, som en del av den kontrollen og styringen med energiressursene som gjøres etter energilovgivningen.

Naomi Wessel (R) []: Tror statsråden at det blir vanskeligere eller enklere å bygge ut mer kraft, når folk ser at pengene forsvinner i skatteparadis til eiere av vindkraft, som kan ta flere kroner i kilowattimen for strømmen?

Statsråd Ola Borten Moe []: Det er et mer generelt spørsmål, som nok i like stor grad ligger under finansministerens konstitusjonelle område. Som en generell betraktning må det imidlertid være lov å føre i margen at alle land har ulike skatteregler for ulike næringer. Sånn er det også i Norge, og det er meg bekjent sånn at det er ikke ubetydelige forskjeller i måten vi beskatter olje- og gassvirksomheten på og måten vi beskatter rederiene våre på. Personlig vil jeg i hvert fall være av den oppfatning at det er viktig at vi vet hvem det er som eier hva, men at vi også selvfølgelig er nødt til å forholde oss til det internasjonale regelverket som til enhver tid gjelder, og at vi også for samfunnets del trenger et system som tiltrekker oss den kapitalen som er nødvendig for å få gjennomført nødvendige investeringer i bred forstand i det norske samfunnet.

Spørsmål 16

Presidenten []: Dette spørsmålet, fra Sofie Marhaug til olje- og energiministeren, besvares av forsknings- og høyere utdanningsministeren på vegne av olje- og energiministeren.

Sofie Marhaug (R) []: «Energikommisjonens flertall skriver at det bør utredes hvordan utvekslingen av kraft via mellomlandskablene kan innrettes slik at prissmitten fra store omliggende kraftsystem til det relativt lille norske systemet ikke overstyrer norske energipolitiske målsettinger. Det er jeg enig i, og det håper jeg statsråden også er.

Men hva har statsråden gjort så langt for å sørge for at prissmitten ikke overstyrer det som kalles norske energipolitiske målsettinger, og hvilke energipolitiske målsettinger mener statsråden bør legges til grunn?»

Statsråd Ola Borten Moe []: Regjeringen fikk kommisjonens rapport svært nylig – i forrige uke, for å være pinlig nøyaktig. Vi kommer nå raskt til å gå gjennom kommisjonens vurderinger og anbefalinger. Rapporten er også sendt ut på offentlig høring for å få et best mulig grunnlag for videre oppfølging – med andre ord en helt normal og stødig saksgang for kommisjonsarbeidet.

Regjeringens målsetting er å finne gode og langsiktige løsninger som gjør at folk kan være trygge på at det er tilstrekkelig med rimelig energi tilgjengelig. På kort sikt har vi prioritert å få på plass gode stønadsordninger til husholdninger, frivillighet og landbruk. Samtidig har vi vært tydelig på at vi ikke ønsker å innføre kortsiktige løsninger som gjør situasjonen verre enn den allerede er. Den overordnete situasjonen er at det over tid kommer til å være for lite kraft, både i de europeiske kraftsystemene og etter hvert også i de norske, i hvert fall hvis man skal legge Statnetts vurderinger til grunn.

Regjeringen og SV er enige om å nedsette et utvalg som skal utrede ulike forhold ved prisdannelser for strøm. Utvalget skal se på og vurdere ulike modeller som kan bidra til mer stabile og forutsigbare strømpriser, som samtidig sikrer investeringer i fornybar energi. Utvalget skal se på disse modellene innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen og et fortsatt sterkt energisamarbeid. Det er naturlig at utvalget også ser på hvordan forhold i de andre europeiske landene kan påvirke prisdannelser på kraft i Norge. En slik utredning av strømmarkedet vil gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, herunder hvordan ulike tiltak vil påvirke prisdannelser i Norge, og påvirkningen fra det europeiske markedet.

Parallelt med dette arbeider regjeringen med å styrke den norske kraftforsyningen. Vi gjennomfører tiltak for å øke tilgangen på nett og kraftproduksjon innenlands og for å utløse potensialet for energieffektivisering på forbrukssiden.

Sofie Marhaug (R) []: For å dempe prissmitten har flere fra regjeringspartiene, f.eks. Marit Arnstad og Hadia Tajik, tatt til orde for å la være å bygge nye kabler til Danmark når levetiden til Skagerrak 1 og 2 er over. Statsråd Aasland har tidligere uttalt at søknaden om å bygge nye kabler vil komme innen 2025, altså i denne regjeringsperioden. Senterpartiets energipolitiske talsperson Myhrvold har gått så langt som å kreve at regjeringen ikke skal bygge nye kabler til Danmark, men lage en egen innenlandspris, frikoplet fra utenlandskablene. Jeg lurer for det første på om statsråden mener at å bygge nye kabler til Danmark vil være i strid med Hurdalsplattformens formulering om at det ikke skal bygges flere utenlandskabler i denne perioden, og for det andre om Senterpartiet kan sitte i en regjering som sier ja til en søknad om nye kabler.

Statsråd Ola Borten Moe []: Det er viktig å rydde ørlite grann i begrepene. Dette er eksisterende kabler som på et eller annet tidspunkt skal ha en nødvendig teknisk fornyelse. Det siste jeg skal gjøre, er å drive noen form for konsesjonsbehandling knyttet til det arbeidet fra Stortingets talerstol her og nå, lenge før det er omsøkt, konsekvensutredet og satt inn i en større sammenheng. Jeg henviser til det svaret jeg nettopp ga, om at kommisjonens rapport skal på høring, og at vi kommer til å sette ned et nytt utvalg sammen med SV, for å se på ulike tiltak for å sikre stabile og rimelige strømpriser i Norge.

Sofie Marhaug (R) []: Statsråden har vært med på konsesjonsbehandling av utenlandskabler før, så han vet vel hva han snakker om.

Et annet punkt er at mange i Senterpartiet også har snakket om et toprisssystem for strøm, i den forstand at man skal ha en egen prissone for kunder i Norge som demper prissmitten fra utenlandskablene, noe også energikommisjonen vagt er inne på. Energikommisjonen hadde ikke i sitt mandat å se på pris. Det nye strømutvalgets mandat har ennå ikke kommet, men jeg er interessert i å høre mer om statsråden vil sette makt bak kravene som kommer fra mange i regjeringspartiene, om å se på pris. Kan statsråden garantere at en del av det nye utvalgets mandat vil være å se på prissettingen og egen pris i Norge kontra prisen som er knyttet til utenlandskablene?

Statsråd Ola Borten Moe []: Jeg føler meg helt trygg på at hovedmålsettingen og hovedutfordringen for det norske folk, for norsk næringsliv og for all den aktivitet som skjer i Norge, til syvende og sist er prissettingen – med andre ord hva vi betaler for elektrisiteten og energien vår. Jeg vil mene at det norske samfunnet nå begynner å forstå at fornybar energi – miljøvennlig og klimavennlig fornybar energi – er i ferd med å bli en minimumsfaktor. Det kommer muligens til å forandre noe av diskusjonen rundt hvordan vi i vid forstand skal håndtere denne ressursen på vegne av det norske samfunnet framover. Regjeringen vil måtte komme tilbake til hvordan vi skal gjøre det som står i Hurdalsplattformen, nemlig å ha stabile og rimelige priser og et forutsigbart regime for både forbrukere og næringsliv i Norge.

Presidenten []: Vi går tilbake til spørsmål 3.

Spørsmål 3

Ingjerd Schou (H) []: Det er godt vi har den ordinære spørretimen så statsråden og jeg får anledning til å kommunisere.

«Til Bistandsaktuelt uttaler utviklingsministeren 26. januar at hun opplever et utviklingspolitisk stemningsskifte, hvor stadig flere land snakker om «matsuverenitet». Utviklingsministeren understreker i samme intervju at dette rimer godt med Senterpartiets politikk, altså sørge først for oss selv! Etter krigen i Ukraina ser vi samtidig en global matkrise som skyldes brutte handelsveier for mat.

Hvordan tenker statsråden at matsuverenitet skal løse matkrisen vi ser i dag?»

Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim []: Jeg vil takke representanten for å ta opp nettopp dette begrepet «matsuverenitet». Matsuverenitet handler om at folk og land må ha rett til å avgjøre sin egen politikk for å brødfø egen befolkning. Det handler om politikk for å styrke egen produksjon til beste for bl.a. de mer enn 250 millioner afrikanere som har utilstrekkelig mattilgang i dag.

Det importeres mat for mer enn 75 mrd. dollar i året til Afrika. Det er penger som kunne funnet bedre anvendelse på andre områder. Det er tapte inntekter og tapte arbeidsplasser for kontinentet. Det afrikanske kontinentet har alle forutsetninger for å brødfø seg selv. 65 pst. av verdens uutnyttede dyrkbare jord befinner seg på det afrikanske kontinentet.

De globale matprisene steg kraftig i løpet av de første månedene etter Russlands invasjon i Ukraina. De er nå tilbake til nivået på slutten av 2021, men det er fortsatt et historisk høyt nivå. Når store andeler av inntekten går til mat, er befolkningen svært sårbar for prisøkninger.

Med strategien «Kraftsamling mot svolt» ønsker regjeringen å bidra til å styrke produksjonen og verdiskapingen på det afrikanske kontinentet gjennom fokus på småskalaprodusenter og deres verdikjeder til egne markeder. Dette vil bidra til bedre selvforsyning og gjøre land og folk mindre sårbare for matvareprisene på verdensmarkedet.

Norsk utviklingspolitikk er basert på ønsker og behov i mottakerlandene. Jeg har hatt en lang rekke samtaler med afrikanske ledere det siste året om utfordringene på matfeltet. De gir klart uttrykk for et ønske om å styrke egen matsuverenitet. Vår strategi treffer slik sett svært godt. Og bare for å gi et eksempel: Toppmøtet i regi av Den afrikanske union og Afrikabanken i Dakar for to uker siden, der 34 statsledere fra det afrikanske kontinent – og også jeg – var til stede, hadde matsuverenitet som tittel og tema for konferansen. Matsuverenitet handler ikke om å «sørge først for oss selv», slik representanten Schou formulerer det. Det handler om å kunne føre en selvstendig politikk som gjør det mulig å fø egen befolkning, basert på egne forutsetninger og egne valg. Matsuverenitet rimer derfor godt med Afrikas behov og ønske om å brødfø egen befolkning.

At det her er et visst sammenfall mellom afrikanske regjeringers politikk og sentrale prioriteringer i Senterpartiets politikk, kan jeg vanskelig se at er et vektig motargument.

Ingjerd Schou (H) []: Jeg vil takke statsråden for svaret.

Deler av Ukraina-pakken, som er lagt fram for forhandlinger i Stortinget, skal i år gå til nødhjelp og tiltak mot sult på steder i verden som er indirekte rammet av krigen. Pakken skal forhandles i Stortinget, men det er regjeringen som må gjennomføre hjelpen, og som har tilgang på nødvendig informasjon for å få dette til.

Under lanseringen av Ukraina-pakken uttalte statsminister Støre at støtten skal samordnes med andre land og gis via etablerte kanaler. Gjelder dette også for tiltak mot sult, og i så fall hvilke kanaler?

Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim []: Matsikkerhetssituasjonen i verden er prekær, men vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det ene handler om umiddelbar hjelp for de landene som nå ser at matprisene har skutt i været. En av årsakene til det er krigen i Ukraina, men samtidig må vi benytte dette moment for nettopp å avhjelpe den avhengigheten som afrikanske land har av fluktuerende matpriser.

Det elementet i Ukraina-pakken som skal rette seg mot det globale sør, og særlig humanitær støtte og å avhjelpe matsikkerhetssituasjonen, er nettopp tenkt å bistå på mer kort sikt og er følgende noe litt annet enn strategien til regjeringen, som jeg refererte til. Pakken er nå under forhandling med de parlamentariske lederne, så vi får se hvor dette ender.

Ingjerd Schou (H) []: Takk for svaret.

Jeg vil stille et spørsmål til angående Ukraina-pakken. Den er ment å være femårig. Det er derimot uklart om den utviklingspolitiske delen av pakken også er ment å gå over flere år. Kan statsråden forklare om den indirekte støtten til land rammet av matkrise også er tenkt å være del av den flerårige støtten, eller vil denne delen inngå i det øvrige utviklingsbudsjettet? Med andre ord: Hva er statsrådens ansvar i Ukraina-pakken?

Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim []: Midlene vil uansett forvaltes over det ordinære budsjettet.

Men til det konkrete spørsmålet: For det første er dette ikke endelig landet eller ferdig forhandlet. Grunnen til at vi allerede nå anbefalte at Ukraina-pakken skal vare i fem år, er at dette også innebærer gjenoppbygging på sikt for Ukraina. Pakken, som skal kanaliseres til det globale sør, skal avhjelpe indirekte konsekvenser av krigen. Vi håper naturligvis at dette vil ha en kortere varighet enn gjenoppbyggingskostnadene i Ukraina, men det vil for det første være et forhandlingsspørsmål og en sak som vi vil komme tilbake til i de ordinære budsjettprosessene i årene som kommer.

Spørsmål 4

Fra representanten Anna Molberg til arbeids- og inkluderingsministeren:

«Forrige uke stilte jeg statsråden et spørsmål om hvordan man vil følge opp en flertallsmerknad om å gi kulturbransjen unntak fra innstrammingene i innleiereglene som trer i kraft 1. mars. Statsråden svarte at det var invitert til et møte om dette med partene i arbeidslivet.

Slik jeg forstår det, er møtet avholdt, og da er mitt spørsmål hvordan statsråden vil gå videre med et unntak for kultur- og arrangementsbransjen slik at det vil bli mulig å leie inn arbeidskraft til arrangementer?»

Presidenten []: Dette spørsmålet er utsatt til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 5

Bård Hoksrud (FrP) []: «Som følge av avviklingen av fritt behandlingsvalg legger nå Vitalis helse ned det meste av driften sin i Kragerø, og 55 ansatte mister jobben. Samtidig kutter OUS 440 årsverk, og det foreslås å kutte i psykiatrien med 200 mill. kr. Betanien hospital risikerer å måtte si opp 10 pst. av sine ansatte på grunn av strømkostnader. Samtidig øker helsekøene kraftig, og mangelen på fagfolk øker samtidig som disse sies opp.

Mener statsråden det er fornuftig at helsepersonell sies opp samtidig som vi står i en helsepersonellkrise?»

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Fagfolkene våre er et knapphetsgode. Helsepersonellkommisjonen sa det helt klart i forrige uke: Det blir færre fagfolk per pasient framover. Det krever at vi tar de nødvendige endringene innover oss.

Det er helt sentralt at vi bruker kompetente fagfolk på en mest mulig effektiv måte, slik at fagfolkene opplever mening i hverdagen og at deres kompetanse brukes riktig. Ordningen med fritt behandlingsvalg oppnådde i liten grad formålet med å få ned ventetidene og har heller ikke gjort helsetjenesten mer effektiv. Den har også bidratt til å svekke de offentlige sykehusene. Vi avviklet derfor godkjenningsordningen der hvem som helst kunne etablere privat klinikk på offentlige midler for å bruke ressursene fra vår felles helsetjeneste. De offentlige sykehusene får beholde midlene som i dag betales til fritt behandlingsvalgaktører. I 2021 utgjorde det mer enn 500 mill. kr. Det legger til rette for at helseregionene kan utvide kapasiteten i de offentlige sykehusene, eller inngå avtaler med private der det er behov.

Ventetidene har økt gjennom pandemien. Det henger sammen med at planlagt aktivitet ble redusert i sykehusene for å håndtere økningen i covid-19-innleggelser. Samtidig var det et svært høyt sykefravær i sykehusene. Det er et mål for regjeringen at ventetidene i år skal stabilisere seg, og at vi framover skal redusere dem. Da må fagfolkene få bruke tiden sin på faget sitt, noe helsepersonellkommisjonen pekte tydelig på.

Som varslet fredag 3. februar vil regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i år. Jeg kommer ellers til å følge tett med på driftssituasjonen og den økonomiske utviklingen i helseforetakene framover.

Bård Hoksrud (FrP) []: Betaniens revmatologiske avdeling er den eneste revmatologiske avdelingen i Telemark og Vestfold. Avdelingen har de siste ti årene lagt ned en målrettet innsats for å bygge kompetanse og er et av de største revmatologiske fagmiljøene utenfor Oslo. Dette er et fagfelt med rekrutteringsproblemer i Helse Sør-Øst, og en nedbemanning vil få konsekvenser som om få år vil føre til et betydelig mindre tilbud til de revmatologiske pasientene med kroniske lidelser. I tillegg fungerer øyeavdelingen som et lokalsykehus for øyesykdommer i Telemark, og en nedgang i aktiviteten vil gi en forverring av prognosene for pasienter, med synstap som konsekvens. Dette vil altså ramme pasienter, og ventetiden vil øke, noe som bl.a. kan få konsekvenser for pasienter som vil få forverring i synet sitt.

Vil statsråden nå sørge for å ordne opp i dette, slik at man ikke risikerer at strøm og økte kostnader kan gå ut over pasientenes helse og føre til synstap for enkelte pasienter – fordi man ikke kan behandle pasienter på grunn av strømkostnader?

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Nå har finansministeren vært i spontanspørretimen og svart på nyheten om at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vil fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet, som skal veie opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i år. Når OUS og andre helseforetak gjør omstillinger, regner jeg med at dette i stor grad skjer uten oppsigelser. Det som er hovedutfordringen for helsetjenesten framover, er tilgangen på fagfolk. Vi blir flere eldre, og vi kan ikke utdanne oss ut av disse utfordringene. Vi er nødt til å legge til rette for at fagfolkene får brukt kompetansen sin riktig, og for å ivareta trygg og god helsehjelp til alle – både de som har bygd landet, og de som skal bygge landet.

Bård Hoksrud (FrP) []: Jeg tror fortsatt ikke Betanien er betrygget, selv om statsråden sier at man skal kompensere for lønns- og prisvekst, for man har store kostnader i forbindelse med strøm som kommer på toppen.

Ellen Bakke, ansatt i Vitalis, hadde et innlegg i Varden for et par dager siden der hun sa at «foruten pasientene» – som faktisk reduseres med 31 000 liggedøgn – «raseres en arbeidsplass, og det går utover 50 enkeltindivider, deres familier og barn, huslån og strømregninger». Videre sa hun:

«Vi hadde ett halvt års ventetid i desember 2022. Pasienter velger og vil komme til oss. Det handler om beliggenhet, og hva vi tilbyr og og hvem vi er. Jeg har i år jobbet 30 år som sykepleier, og jeg ER så stolt av arbeidsplassen min og kollegaene jeg jobber sammen med. Av at vi bruker de nyeste forskningsbaserte metodene for å jobbe med traumer, angst, depresjon, det å bli rusfri, lære å håndtere og stå i vanskelige følelser. Jeg er stolt fordi vi jobber med tilstedeværelse.»

Statsråden sa at hun var stolt av at hun la ned dette tilbudet. Ser statsråden konsekvenser for pasienter og ansatte, og er hun fortsatt like stolt av å legge ned denne typen arbeidsplasser, og av at ansatte nå sies opp?

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Jeg vil oppfordre representanten Hoksrud til å innrømme meg riktige sitater. Det vil bedre samtalen framover når vi er nødt til å finne løsninger i en realitet hvor fagfolkene er et knapphetsgode.

Vi har mange gode private leverandører i spesialisthelsetjenesten. Betanien er et sykehus med en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst om å yte spesialisthelsetjenester innom flere viktige fagområder som representanten nevner: revmatologi, øye og ortopedi. Det er viktig at langsiktigheten ivaretas; det er den beste forutsetningen for å kunne utdanne, rekruttere og beholde fagfolk, som er det som avgjør hvor godt vi klarer å gi gode helsetjenester i framtiden.

Jeg inviterer representanten Hoksrud og Fremskrittspartiet med på den debatten framover.

Spørsmål 6

Fra representanten Alfred Jens Bjørlo til næringsministeren:

«Mange bransjar i norsk næringsliv vil ha store rekrutteringsutfordringar som må møtast i åra framover, samtidig som det trengst stadig fleire hender i mellom anna helsevesenet og innan pleie og omsorg og det også er stadig tøffare konkurranse om kvalifisert arbeidskraft internasjonalt.

Kva ny politikk meiner statsråden er nødvendig for å gjere norsk næringsliv betre i stand til å rekruttere fleire arbeidstakarar internasjonalt i framtida?»

Presidenten []: Dette spørsmålet er utsatt til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 7

Margret Hagerup (H) []: «I 2022 sto om lag 150 læreplasser tomme hos norske rederier. Samtidig begrenser regjeringen muligheten for etablering av videregående skoler med en profil som kan bidra til å utdanne fagarbeidere innen disse yrkene.

Hva vil statsråden gjøre for at ledige læreplasser fylles, og at næringen får den kompetansen den trenger i årene som kommer?»

Statsråd Tonje Brenna []: Vi trenger mange tusen nye fagarbeidere i årene som kommer. Spesielt trenger vi fagarbeidere innenfor industri, bygg og anlegg og helsefag. Samtidig blir vi relativt færre mennesker i arbeidsfør alder etter hvert som ungdomskullene blir mindre og befolkningen eldre. Det er derfor viktig at vi utdanner den arbeidskraften samfunnet har behov for, dvs. at vi bedre dimensjonerer utdanningstilbudet i tråd med den kompetansen vi trenger.

Representanten Hagerup spør om læreplasser og hva vi gjør for at ledige læreplasser fylles. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for dimensjoneringen i videregående opplæring. I dette arbeidet skal fylkeskommunene veie ulike hensyn, som elevenes ønsker, tilgang på læreplasser lokalt og arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse. Jeg mener det er særlig viktig at vi har et opplæringstilbud som er i tråd med samfunnets behov for kompetanse.

Et av forslagene i høring av ny opplæringslov er at fylkeskommunene skal legge stor vekt på hvilken kompetanse samfunnet trenger i dimensjoneringen nettopp for å tydeliggjøre hvor viktig dette er.

Spørsmålet viser også kompleksiteten i arbeidet med å dimensjonere riktig. Vanligvis får jeg spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for at flere skal få læreplass, mens her viser Hagerup til maritime fag der det for tiden er flere læreplasser enn søkere. I mange andre bransjer og fag er situasjonen motsatt.

I tillegg har vi en del næringer som er konjunkturutsatt. Det påvirker utdanningenes både attraktivitet og kapasiteten. Tilgangen på læreplasser i en del lærefag svekkes i nedgangstider fordi bedriftene tar inn færre lærlinger når aktiviteten er lav. Det fører til at det ikke er utdannet nok fagarbeidere når økonomien tar seg opp igjen. Det kan også føre til at fylkeskommunene tilpasser opplæringstilbudet på Vg1 og Vg2 etter antallet læreplasser, og at det tar for lang tid for fylkeskommunene å få på plass et nytt tilbud tilpasset opplæringstilbudet i oppgangstider.

Jeg er derfor opptatt av at vi skal se på hvordan vi kan motvirke nedgang i læreplasser i dårlige tider. Dette kan bare gjøres gjennom godt og systematisk samarbeid med arbeidslivets parter. I arbeidet med dimensjonering lokalt forventer jeg at partene i arbeidslivet jobber godt gjennom de fylkesvise yrkesopplæringsnemndene.

Gjennom samfunnskontrakt for flere læreplasser er regjeringen opptatt av å ha et systematisk og godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, fylkeskommunene og nasjonale myndigheter. Samarbeidet forplikter aktørene til å arbeide systematisk og målrettet med å rekruttere flere lærebedrifter og til å styrke det lokale arbeidet for læreplasser og ikke minst skaffe lærlinger til ledige læreplasser.

I budsjettet for 2023 har Stortinget etter forslag fra regjeringen bevilget nesten en halv milliard kroner til å styrke fylkeskommunenes arbeid med kvalifisering og formidler av elever til læreplasser og også fylkeskommunenes eget arbeid med lokale læreplassgarantier.

Jeg tror samarbeid i det videre er veien å gå for at flere skal få et godt tilbud.

Margret Hagerup (H) []: Jeg registrerer at statsråden sier at samfunnet har behov for det. Jeg er glad for at en også senere kom inn på næringslivet. Det var lite snakk om havet som mulighet, men jeg er glad for at både statsminister Støre, fiskeriminister Skjæran og næringsminister Vestre snakker på inn- og utpust om hvor viktig havet er og hva slags muligheter det gir. Det er gledelig å se at regjeringen har begynt å innse at en må skape for å dele, og at vi trenger de private aktørene også med på laget.

At maritim næring får den kompetansen de trenger, er en forutsetning for å få til dette. Da må en også være lydhør overfor næringslivet og hva de ber om.

Campus BLÅ jobber for å tilby flere muligheten til å ta fagbrev som matroser og motormekanikere. De fem kommunene som ligger i umiddelbar nærhet, ber om at en skal se hvor positivt dette tilbudet er både for næringslivet i regionen og også for de unge som trenger et godt tilbud og da slipper å flytte bort. Jeg håper at statsråden vil lytte til sine egne ordførere i de fem nærliggende kommunene.

Spørsmålet blir: Er ideologiske kjepphester viktigere for statsråden enn å sørge for nok kompetent arbeidskraft?

Statsråd Tonje Brenna []: Jeg kan bekrefte at regjeringspartiene bestandig har vært opptatt av å skape for å dele, og jeg vil i all ydmykhet påstå at undertegnedes parti var med på å finne opp den betegnelsen om hvordan man kan både skape verdier og dele dem etterpå på en rettferdig måte.

At vi har et samsvar mellom samfunnets og næringslivets behov for kompetanse og det utdanningstilbudet vi har, tror jeg alle fylkeskommuner har som mål. Men det er allikevel ganske krevende mange steder å klare å få dette til å henge sammen, særlig innenfor bransjer hvor det går opp og ned konjunkturmessig og særlig der hvor folk bor spredt og man strever med å få en bredde i utdanningstilbudet.

Jeg tror likevel at vi skal la være å framstille dette som en diskusjon om ideologi og hvem som egentlig drifter hvilken skole og være mer opptatt av hvilke fag elevene våre får tilgang på. Det opplever jeg at fylkeskommunene er, og det tror jeg også de aller fleste i denne sal vil bry seg om i framtiden.

Margret Hagerup (H) []: Campus BLÅ ble etablert etter at fylkeskommunen gjennom flere år ikke ville etablere dette tilbudet. Det er også gledelig å se at en gjennom pandemien ga et godt tilbud til elevene. En har lite frafall, og en har høy søkerandel med jenter som søker seg til dette. Det er ingen tvil om at både næringslivet og kommunene som sitter nærmest denne skolen, sier at tilbudet er viktig, og de har lyst til å ha det.

Jeg mener det er avgjørende å legge til rette for at private og ideelle aktører kan bidra til å skaffe næringslivet den kompetansen de har behov for. Som statsråden sa i et tidligere innlegg, er samarbeid viktig.

I høringsnotatet åpner departementet for at det kan tas særlige hensyn, og en sier at et særlig hensyn kan være det distriktspolitiske. I høringsinnspillene som har kommet fra flere av aktørene, ber de om at det også vurderes å ta næringspolitiske hensyn.

Vil statsråden lytte til disse innspillene, og er statsråden enig i at det er viktig å ta hensyn til hva lokalt næringsliv trenger av kompetanse og arbeidskraft?

Statsråd Tonje Brenna []: Det mener statsråden er viktig å lytte til.

Dette spørsmålet startet med hvordan vi kan rekruttere flere til fag hvor vi har ledige plasser, både på skolesiden og på læreplassiden. Jeg tror de aller færreste elever egentlig er så opptatt av hvem som driver skolen de går på. Jeg tror de er engasjert i de fagene de skal begynne på, og det yrket de senere skal ut i. Derfor mener jeg at diskusjonen om Campus BLÅ eller hvem som drifter den enkelte skole, er litt underordnet. Jeg mener det aller viktigste er at vi sørger for nok rekruttering til fag vi trenger folk til.

Vi trenger flere som er interessert i maritime fag, i motor, i mekanikk, i fisk – alle de tingene vi er avhengig av å kunne foredle og bruke for at havet skal være en viktig og rik arbeidsplass og kilde til verdier for Norge i framtiden – og det deler jeg representanten Hagerups engasjement for. Jeg mener at å blande privatskolepolitikk inn i dette ikke er relevant i denne sammenheng, men at vi heller må jobbe for at flere søker fag vi trenger flere fagarbeidere til.

Spørsmål 8

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) []: «Regjeringens endringer i barnehageloven gjør at ansatte i barnehager, eid av Den norske kirke, blir kastet ut av sin offentlige tjenestepensjonsordning, som de kunne ha mens barnehagene var en del av soknets virksomhet. Nå må de inngå ny tariffavtale og mister retten til å søke om dekning av overskytende pensjonsutgifter etter ordningen i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a.

Hva gjør statsråden for å sikre at menighetsbarnehagene fortsatt får tilgang til denne ordningen, når det er regjeringen som har skapt problemet?»

Statsråd Tonje Brenna []: La meg starte med å takke for et veldig viktig spørsmål om en viktig del av vårt barnehagetilbud, nemlig menighetsbarnehagene. Regjeringen har gjennomført flere viktige og nødvendige endringer i regelverk og finansiering av de private barnehagene. En rekke utredninger over år har vist at tilskuddet til pensjon var høyere enn barnehagenes faktiske pensjonskostnader. Hele 90 pst. av de private barnehagene fikk mer i pensjonstilskudd enn de faktisk brukte på pensjon før nedjusteringen. I statsbudsjettet for 2022 reduserte vi pensjonspåslaget til de private barnehagene fra 13 pst. til 10 pst., dette for at fellesskapets midler som bevilges til barnehagene, i større grad skal gå til det formålet som Stortinget har bestemt. Dette var også varslet i Solberg-regjeringens budsjett.

Fra i år har regjeringen også innført et krav om at hver barnehage må være selvstendig rettssubjekt. Dette kravet er innført for å sikre at vi har kontroll med at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Kravet om selvstendig rettssubjekt gir oss en helt nødvendig åpenhet om hva pengene i barnehagene brukes til.

Som representanten er inne på, har kravet om selvstendig rettssubjekt reist enkelte utfordringer som vi tar svært alvorlig. Dette gjelder særlig utfordringer knyttet til barnehager eid av Den norske kirke og kravene i kirkeordning for Den norske kirke. Som representanten viser til, er det også stilt spørsmål ved om kirkebarnehagene blir nødt til å inngå nye pensjonsavtaler som ikke omfattes av søknadsordningen for barnehager med høye pensjonsutgifter. Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om nødvendigheten av å inngå nye pensjonsavtaler, og om en eventuell avtale vil omfattes av søknadsordningen, men jeg har stor forståelse for at overgangen til egne rettssubjekter er ekstra krevende for barnehager som er eid av Den norske kirke. For Den norske kirke gjelder det egne regler, som bl.a. deling av eiendom og mulighet til å garantere for andres økonomiske forpliktelser.

Kunnskapsdepartementet har nylig hatt møter om saken med KA, arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og departementet vil fortsette dialogen med dem om arbeidet med overgang til eget rettssubjekt. Dersom det viser seg at overgangen til egne rettssubjekter blir for krevende for barnehager eid av Den norske kirke på grunn av de særskilte reguleringene som gjelder for disse barnehagene, vil jeg komme til Stortinget med forslag om at Stortinget unntar barnehager eid av sogn i Den norske kirke fra kravet om å være eget rettssubjekt. Dette vil i så fall kreve høring, og et eventuelt lovforslag må behandles i Stortinget.

Det er viktig for meg å understreke at barnehager eid av sogn i Den norske kirke står i en helt spesiell situasjon, og at et eventuelt unntak kun vil gjelde disse barnehagene. I den videre oppfølgingen vil jeg følge opp Hurdalsplattformens punkter om at et eventuelt unntak må rammes inn, slik at vi også her har kontroll på at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Jeg vil til slutt legge til at menighetsbarnehagene våre er en svært viktig del av vårt felles barnehagetilbud, og vi skal gjøre det vi kan for at det skal være godt å drive dem også i framtiden.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) []: Jeg vil takke for svaret. Jeg er glad for at statsråden har gått så grundig inn i det, glad for at en ser at disse er litt spesielle sammenlignet med en del av de andre – og et viktig mangfold i nettopp det barnehagetilbudet vi ønsker. Jeg er også veldig glad for at en ønsker den tydelige dialogen med KA, og ikke minst at statsråden er villig til å komme med en ny sak til Stortinget, der en eventuelt kan unnta de barnehagene.

Mange av disse barnehagene mister ansatte akkurat nå, fordi de frykter for pensjonen og må inngå en dårligere pensjonsavtale. For å være litt mer konkret i spørsmålet, og med håp om et konkret svar: Betyr det at dette unntaket vil gjelde nå? Er det sånn at de ansatte i menighetsbarnehagene kan være trygge på at de får den samme gode pensjonen fortsatt, og at dette unntaket gjelder fra i dag?

Statsråd Tonje Brenna []: Som jeg sa i svaret, skal jeg være forsiktig med å spekulere i akkurat hvor grensene går for hvilke pensjonsavtaler den enkelte barnehage kan ha. Det jeg skal være veldig tydelig på, er at dette er et stort forsøk fra min side på å berolige de barnehagene det gjelder: at de skal oppfatte og oppleve at både jeg og Stortinget forstår det dilemmaet de står i, at vi skal sørge for at vi fra statens side ikke lager regler innenfor ulike sektorer som treffer hverandre og dermed virker mot hensikten, og at vi skal sørge for at det er mulig å drive gode menighetsbarnehager i framtiden. Jeg håper at alle de ansatte blir i våre barnehager, også i våre menighetsbarnehager. Vi trenger hver eneste en av dem, de er viktig for ungene og for familiene. Jeg skal jobbe så raskt jeg kan med å komme til Stortinget med et forslag om dette unntaket, slik at vi ytterligere og formelt kan berolige menighetsbarnehagene.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) []: Det er jeg glad for, og bare for å presisere: Når en har kravet om selvstendig rettssubjekt, betyr det at noen av disse barnehagene ikke lenger har den egenkapitalen som kreves av KLP for fortsatt å kunne ha offentlig tjenestepensjon. Derfor er unntaket viktig. Det er det jeg forutsetter. De kan jo inngå de pensjonsavtalene de vil, men veldig mange ønsker nettopp å opprettholde dem, og ikke minst vet vi at det er mange som begynner å nærme seg pensjon, og som nå teller på knappene: Er det f.eks. mulighet for AFP?

Jeg er takknemlig for svaret og skjønner det sånn at det vil være mulighet for å kunne fortsette de avtalene selv om de ikke lenger er en del av sognets virksomhet – og at hvis det er noen komplikasjoner, vil statsråden komme med en sak til Stortinget.

Statsråd Tonje Brenna []: Livet har lært meg at når det er hyggelig tone og man tilsynelatende er enig, er det klokt å gi seg. Jeg takker for et godt spørsmål og er glad for den jobben både KA og Kristelig Folkeparti har gjort for å belyse problemstillingen. Jeg er helt sikker på at vi gjennom de endringene som skal til for å gjøre det godt å drive menighetsbarnehage i framtiden, skal sørge for at det viktige tilbudet er der – ved nå å uttrykke veldig tydelig herfra at vi lemper på kravet om å være selvstendig rettssubjekt for barnehager organisert under Den norske kirke. Det mener jeg er viktig. Jeg ser fram til å legge fram saken for Stortinget og bidra til ytterligere beroligelse.

Spørsmål 9

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) []: «I sin redegjørelse til Stortinget av 11. november 2022 opplyste sjef PST at lederne av politidistriktenes PST-enheter skal autorisere sitt eget personell.

Kan statsråden bekrefte at det er gjennomført slike autorisasjoner av de over 100 PST-ansatte i politidistriktene, og hvis ikke, kan statsråden redegjøre for hvor mange slike autorisasjoner som faktisk har blitt gjennomført?»

Statsråd Emilie Mehl []: I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det særlig viktig at Norges nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas på best mulig måte, og at vi sørger for at lovbestemte krav til sikkerhet blir etterlevd. Det er viktig at kravene som stilles i sikkerhetsloven, overholdes, og loven gir et godt utgangspunkt for å sikre våre sikkerhetsinteresser.

Representantens spørsmål i dagens spørretime gjelder ivaretakelse av personellsikkerhet i Politiets sikkerhetstjeneste. Det er selvfølgelig av særlig viktighet at de som jobber i denne tjenesten, fullt ut er sikkerhetsmessig skikket til å få tilgang til å behandle høyt gradert, skjermingsverdig informasjon. Det er min forståelse at representanten og jeg er enige om det.

Autorisasjonssamtalen er et sentralt virkemiddel for å sikre at kravene til den enkelte medarbeider er forstått og vil bli etterlevd av medarbeideren. PST har i sitt kontinuerlige arbeid for kvalitetssikring av sikkerhetsprosedyrene videreutviklet kravene til gjennomføringen av disse samtalene.

Alle ledere plikter å gjennomføre autorisasjonssamtaler med sine underordnede, både etter klarering når de inntrer i stillingen, og etter reklarering. Det følger av representantens spørsmål at hun er kjent med PSTs redegjørelse for tjenestenes autorisasjonspraksis i brev til mitt departement av 11. november 2022. Det framgår der at medarbeiderne i PST-enhetene i politidistriktene skal autoriseres av sin nærmeste leder, som er PST-enhetens sjef. Jeg legger til grunn at PST følger lov og egne retningslinjer på dette området, og jeg har ikke grunn til å tro at personer som skal autoriseres, ikke er autorisert.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) []: I det svaret som det vises til fra PST, har det ikke framkommet konkret når dette kravet ble innført, og om det faktisk er gjennomført for PST-ansatte i politidistriktene. Vil statsråden søke å få klarhet i dette, f.eks. gjennom å undersøke om øvrig personell i distriktsavdelingene i PST har blitt autorisert på samme måte som det opplyses at de lokale distriktslederne har blitt av både sjef PST og politimesteren?

Statsråd Emilie Mehl []: Som jeg sa i mitt innledende svar, har jeg ikke grunn til å tro at personer som skal autoriseres, ikke er autorisert. Slik jeg forstår PST, er dette blitt presisert og praktisert på en ny måte, over tid, på grunn av naturlige, praktiske forhold knyttet til disse autorisasjonssamtalene.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) []: Ifølge opplysninger fra både VG og Bergens Tidende i forbindelse med en sak som jeg presiserer at jeg ikke ber statsråden om å kommentere, framgår det at Justisdepartementet i et brev av februar 2020 skriver at det er politimesteren som virksomhetens leder som skal autorisere de lokale PST-ansatte. Det står ikke noe sted i dette brevet at PST også skal autorisere dem. Var opplysningene i dette brevet fra Justisdepartementet feil, og kjente ikke Justisdepartementet til kravet om dobbeltautorisasjon i 2020?

Statsråd Emilie Mehl []: Lokal PST-leder har to styringslinjer. Den ene er til den lokale politimesteren, som gir tilgang til gradert informasjon i politisporet, og den andre er til den sentrale enheten i PST, som er faglig overordnet i PST-sporet. Det betyr at lokal PST-leder må forholde seg både til sin politimester for tilgang til informasjon og systemer i politidistriktet og til sentral enhet i PST for tilgang til PST-systemer og -informasjon. Den som gir tilgang til gradert informasjonsinnhold, er ansvarlig for at den som mottar informasjonen, er kjent med og vil følge reglene for behandling av informasjonen. Det innebærer at lederen av den lokale PST-enheten nå autoriseres i begge spor.

Jeg har også svart på flere skriftlige spørsmål om dette temaet, hvor det er flere detaljer.

Spørsmål 10

Per-Willy Amundsen (FrP) []: «Mener statsråden at det å installere TikTok på tjenestetelefonen er i henhold til Nasjonal sikkerhetsmyndighets råd om mobilbruk?»

Statsråd Emilie Mehl []: Jeg forholder meg til rådene og retningslinjene som gjelder for mobilbruk, bl.a. fra NSM. Som representanten viser til, har NSM 13 råd om sikkerhet på mobile enheter som alle som et minimum bør følge. Det er flere råd, men ett av dem er f.eks. at man ikke skal gi apper tilgang til mer informasjon enn nødvendig, og det er et råd som gjelder for alle apper.

Jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon i en drøy måned i fjor høst. Før jeg tok appen i bruk, vurderte jeg hvordan jeg kunne bruke TikTok på en sikker måte. Derfor er det en del tiltak man gjør når man bruker en ugradert tjenestetelefon, for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie – i den grad det er mulig å redusere risiko for det. Jeg valgte på eget initiativ å få en egen telefon til sosiale medier helt i starten av oktober, selv om det ikke foreligger noe krav om det.

Det vil alltid være en risiko for at informasjon fra apper, sosiale medier og andre digitale tjenester samles inn og brukes til formål som ikke er ønskelige. Jeg tar imidlertid en rekke forholdsregler og benytter forskjellige elektroniske kommunikasjonsmidler til f.eks. ugradert og gradert kommunikasjon. Jeg har hele veien hatt høy sikkerhetsbevissthet rundt bruk av sosiale medier, som bl.a. innebærer et bevisst forhold til hvordan man bruker digitale enheter, hva man lagrer av informasjon, hvilke innstillinger man har på når man har med telefonen, og hva man snakker om.

NSMs råd er generelle og gjelder alle apper. Hver bruker må forholde seg til rådene, og jeg mener at jeg har fulgt rådene hele veien.

Per-Willy Amundsen (FrP) []: Professor Brian Haugli har arbeidet med Pentagon og det amerikanske forsvarsdepartementet i årevis. Han uttalte til Dagbladet i går at den norske regjeringen må legge til grunn at alle samtaler, alle e-poster og alle bilder statsråden har hatt på telefonen i perioden hun hadde den kinesiske applikasjonen TikTok installert, nå ligger lagret i Beijing. Haugli sier følgende:

«Hvor du er, hvem du ringer til, hvem som er i nærheten av deg, hvor du beveget deg, all informasjon fra alle dine andre apper, bildene dine, når du er våken, når du sover. Alt dette har TikTok tilgang til.»

I forlengelsen av det: Det har også det kinesiske kommunistpartiet.

Hvordan kan dette på noen som helst måte være forenlig med å følge NSMs råd om mobilbruk? Eller er det slik at statsråden og departementet har en annen oppfatning enn Pentagon og det amerikanske forsvarsdepartementet?

Statsråd Emilie Mehl []: Først vil jeg si at jeg må forholde meg til de rådene som blir gitt fra våre tjenester og fra mitt departement. Når det gjelder en del av de risikomomentene som representanten tar opp, f.eks. at telefonsamtaler kan bli avlyttet, er det noe jeg har tatt høyde for lenge før jeg lastet ned TikTok. Det er nettopp det jeg har ønsket å være åpen om: Jeg tar mange forholdsregler rundt bruk av min mobiltelefon, enten det er knyttet til TikTok eller til andre apper som også samler inn veldig mye informasjon, som Facebook og Instagram. Vi vet at de har eiere som ikke er kinesiske, men det er likevel mye informasjon som kan samles inn, og som man ikke har kontroll på videre. Derfor gjaldt mange av forholdsreglene knyttet til min mobilbruk også i lang tid før jeg fikk TikTok.

Per-Willy Amundsen (FrP) []: En slik forholdsregel ville åpenbart ha vært å ikke installere den kinesiske applikasjonen TikTok på sin mobiltelefon som man bruker i tjeneste.

Ifølge Gaute Wangen, som er førsteamanuensis ved NTNU og ekspert i risikostyring av informasjonssikkerhet, har statsråden åpenbart forbrutt seg mot Nasjonal sikkerhetsmyndighets råd om mobilbruk. Wangen sier følgende til Dagbladet:

«TikTok er så inngripende at den er brudd på råd 11, 12 og 13.»

Jeg spør igjen: Hvorfor er det slik at statsråden gjør andre vurderinger enn det våre fremste eksperter på informasjonssikkerhet, både norske og amerikanske, gjør på dette området?

Statsråd Emilie Mehl []: Som sagt: Jeg må forholde meg til råd og retningslinjer som gis fra bl.a. departementet og våre sikkerhetstjenester. Med referanse til de rådene representanten peker på – råd nr. 11, «gi apper minimal tilgang til mikrofon, kamera og lokasjonsdata», nr. 12, «bare installer nødvendige apper og foretrekk kjente og tiltrodde kilder», og nr. 13, «skill mellom jobb og privatliv» – er dette noe jeg har vært bevisst på hele veien. Det er bl.a. bakgrunnen for at vi har mange forskjellige digitale enheter til håndtering av forskjellig type informasjon, gradert eller ugradert, at det er veldig begrenset hva jeg i det hele tatt lagrer på min tjenestetelefon, og at jeg har tatt mange andre forholdsregler, som f.eks. å være oppmerksom på at det man sier i en telefonsamtale, kan havne et annet sted – uavhengig av TikTok.

Spørsmål 11

Presidenten []: Dette spørsmålet, fra representanten Erlend Wiborg til justis- og beredskapsministeren, vil bli tatt opp av representanten Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug (FrP) []: «Statsråden har siden starten av oktober i fjor fått flere spørsmål fra Stortinget – både skriftlig og muntlig – som har omhandlet Stortingets bekymring over statsrådens bruk av den kinesiske applikasjonen TikTok.

Mener statsråden hun har overholdt sin informasjonsplikt overfor Stortinget?»

Statsråd Emilie Mehl []: Siden jeg først fikk spørsmål om min bruk av TikTok, mine telefoner og digitale enheter, har jeg vært opptatt av å svare så åpent som jeg kan og mener er klokt. Generelt har jeg høy bevissthet rundt at all informasjon kan misbrukes. Derfor er jeg forsiktig med å dele informasjon om f.eks. sikkerhetsrutiner. Det kan gjelde hvor jeg bor, hvor jeg ferdes i sanntid, eller hvilket digitalt utstyr jeg har, og hvordan det brukes. Derfor er jeg forsiktig med å gi innsikt i hvilke digitale enheter jeg har, hvordan disse disponeres, eller informasjonssikkerhetsrutiner rundt det å håndtere f.eks. gradert informasjon.

Jeg har svart utfyllende på mange spørsmål om TikTok og mine digitale verktøy, men jeg ser i ettertid at jeg burde ha vært åpen om at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon tidligere. Den 1. februar sendte jeg et svar på et skriftlig spørsmål fra representanten Per-Willy Amundsen til Stortinget og opplyste om at jeg hadde TikTok på tjenestetelefonen en drøy måned i fjor høst. Dette svaret ble sendt før allmennheten ble opplyst gjennom media.

Sylvi Listhaug (FrP) []: Takk for svaret. Grunnloven § 82 sier at intet medlem av statsrådet må framlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer. Det tok altså ca. 120 dager fra første gang statsråden fikk spørsmålet, til innrømmelsen kom. I et spørsmål som ble stilt av Per-Willy Amundsen, spørsmål nr. 729, spurte han om statsråden på noe tidspunkt hadde hatt TikTok på tjenestetelefonen. Svaret som ble gitt, var at TikTok «er installert på telefon dedikert til sosiale media». Ser statsråden, i lys av det som nå har skjedd, at dette svaret kan framstå villedende? Og vil statsråden nå komme med en unnskyldning overfor Stortinget for at man har unnlatt å besvare spørsmål i ca. 120 dager?

Statsråd Emilie Mehl []: Som sagt har det hele veien vært mitt ønske og min hensikt å svare på disse spørsmålene så åpent som jeg kan og mener er klokt. Jeg fikk en egen telefon dedikert til sosiale media i starten av oktober. Så har jeg vært varsom ut fra forsiktighetshensyn, men jeg ser at jeg har vært for varsom. Jeg ser at den forsiktigheten har skapt mer usikkerhet, og jeg er lei for at saken har utviklet seg på den måten. Jeg ser at det kunne ha vært gjort annerledes, og at jeg kunne ha vært åpen om dette tidligere.

Sylvi Listhaug (FrP) []: Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for IKT-sikkerhet, og det er bekymringsfullt at statsråden rådførte seg med embetsverket og fikk klarsignal til å installere TikTok – i hvert fall leser vi det i avisene. Vanligvis mener undertegnede at det er lurt å be embetsverket om råd og anbefalinger, men når det kommer til sikkerhetshensyn, har statsråden tydeligvis valgt å gjøre egne vurderinger, ifølge henne selv. Disse vurderingene gjorde at statsråden unnlot å besvare Stortingets spørsmål i fire måneder. Hvorfor valgte statsråden å ikke spørre embetsverket om råd i denne saken, men å gjøre egne vurderinger av sikkerhetshensyn? Og mener statsråden at regjeringsmedlemmers informasjonsplikt overfor Stortinget er begrenset til den informasjonen den enkelte statsråd vurderer det som klokt å dele med Stortinget?

Statsråd Emilie Mehl []: På generelt grunnlag har jeg høy bevissthet rundt at all informasjon kan misbrukes, og helt siden veldig kort tid etter at jeg ble statsråd, har vi mottatt generelle råd fra tjenestene og departementet som bl.a. går på å være varsom med å gi innsikt i sikkerhetsrutiner. Som jeg sa som svar på forrige spørsmål, ser jeg at jeg har vært for forsiktig og for varsom i denne saken. Jeg er lei for at den forsiktigheten har skapt mer usikkerhet. De svarene jeg har sendt til Stortinget, har vært sanne, men jeg kunne ha opplyst mer konkret om at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon tidligere.

Spørsmål 12

Presidenten []: Dette spørsmålet, fra representanten Sveinung Stensland til justis- og beredskapsministeren, vil bli tatt opp av representanten Mari Holm Lønseth.

Mari Holm Lønseth (H) []: Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til justisministeren:

«Stortinget har siden oktober forsøkt å få svar på om statsråden har eller har hatt den kinesiske appen TikTok installert på en tjenestetelefon. Statsråden har svart Stortinget og media at hun av sikkerhetshensyn ikke har kunnet svare på spørsmålet. Den 1. februar gikk statsråden ut i TV 2, hvor hun forteller at hun har hatt TikTok på tjenestetelefonen – uten å være hindret av sikkerhetshensyn.

Hvordan skal Stortinget stole på statsråden neste gang hun velger ikke å svare på spørsmål og begrunner det med sikkerhetshensyn?»

Statsråd Emilie Mehl []: Aller først vil jeg framheve at jeg sendte svar på et skriftlig spørsmål til Stortinget, til representanten Per-Willy Amundsen, og opplyste om at jeg hadde TikTok på tjenestetelefonen, før allmennheten ble informert gjennom media 1. februar.

Jeg har generelt høy bevissthet rundt det at all informasjon kan misbrukes, som jeg var inne på under forrige spørsmål, og det gjelder også bruken av mine digitale verktøy i tjenesten som politiker og som statsråd. Jeg mener det er riktig å være forsiktig med å dele informasjon om f.eks. sikkerhetsrutiner, og jeg mener på generell basis at det er en viktig del av det å ha høy sikkerhetsbevissthet, også når det gjelder detaljer rundt bruk av digitale verktøy i tjenesten.

Som jeg svarte på spørsmålet fra representanten Listhaug, har jeg ut fra forsiktighetshensyn vært varsom, men jeg ser at jeg har vært for varsom, og jeg ser at den varsomheten har skapt mer usikkerhet. Jeg vil selvsagt svare på alle spørsmål jeg måtte få fra Stortinget, og jeg vil svare så åpent og utfyllende som jeg skal og kan.

Mari Holm Lønseth (H) []: Takk for svaret. Det er fint at statsråden sendte svar på spørsmålet fra representanten Per-Willy Amundsen 1. februar, men det er lang tid fra det første spørsmålet kom i oktober, til svaret forelå fra statsråden. Jeg synes det er bra at statsråden er tydelig på at hun har vært for forsiktig, og at hensynene knyttet til sikkerhet, som hun har gitt som begrunnelse for ikke å svare, eller for å svare unnlatende, tydeligvis ikke er til stede.

Når det nå viser seg at sikkerhetshensyn ikke har hindret statsråden i å svare på de spørsmålene som Stortinget, også vi, har stilt i denne saken: Er det noen spørsmål som Stortinget tidligere har stilt, som statsråden nå vil gjennomgå på nytt og svare på på nytt?

Statsråd Emilie Mehl []: Jeg har gått igjennom alle spørsmålene og svarene som er gitt til Stortinget i denne saken. Det har vært en rekke skriftlige spørsmål fra flere representanter og noen spørsmål i bl.a. trontaledebatten og spørretimen. Jeg har svart riktig på spørsmålene, eller sannferdig, for å bruke det begrepet, men jeg ser jo, som jeg har sagt, at jeg har vært for varsom, og at jeg kunne ha vært presis på at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon tidligere. Jeg mener det var viktig å gjøre en ny vurdering, og derfor sendte jeg et svar på skriftlig spørsmål 1. februar, hvor jeg opplyste om at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon en drøy måned i fjor høst, og så ble allmennheten informert gjennom media etter det.

Mari Holm Lønseth (H) []: Vi har ikke sagt at statsråden ikke har svart sannferdig, men hun har unnlatt å svare på spørsmål og har ikke hatt noen veldig god begrunnelse for ikke å gjøre det, siden hun har hatt muligheten til å gi TV 2 et utfyllende intervju – selv om hun for så vidt har svart Stortinget om det.

Jeg vil oppfordre Mehl til å gå igjennom de spørsmålene vi har stilt. Vi har bl.a. stilt spørsmål om hun kan redegjøre mer for sin bruk av TikTok, om informasjon kan ha kommet på avveie. Jeg tror det ville være klokt nå at statsråden går igjennom spørsmålene på eget initiativ og ser om det er noe hun vil svare annerledes på. Det som er det sentrale her, er at en av Stortingets viktigste oppgaver er å kontrollere regjeringen. I denne saken har det vært krevende for Stortinget å kunne kontrollere regjeringen på en god måte fordi vi ikke har fått svar på det jeg vil si er et veldig enkelt spørsmål. Ser statsråden at denne måten å håndtere Stortinget på og det å unnlate å svare på spørsmål ikke er særlig tillitvekkende, og at det vanskeliggjør den kontrollfunksjonen vi har?

Statsråd Emilie Mehl []: Jeg ser at jeg kunne ha svart annerledes på spørsmålet om jeg hadde TikTok på tjenestetelefonen tidligere, og jeg er lei for at det bidro til å skape mer usikkerhet. Det var et viktig poeng for meg å gi den informasjonen til Stortinget først ettersom det forelå spørsmål om det, og det var noe jeg visste at Stortinget ønsket svar på. Det var derfor et eget poeng å sende svar på det skriftlige spørsmålet fra Amundsen først. Hvis Stortinget har flere spørsmål man ønsker svar på, vil jeg etter beste evne svare på dem.

Uavhengig av TikTok vil det alltid foreligge en risiko for at apper, telefoner eller andre ting kan bli kompromittert. Derfor har vi strenge sikkerhetsrutiner for bl.a. håndtering av gradert informasjon og for hva vi bruker ugradert utstyr til, hva man snakker om på telefonen, og de tingene jeg tok opp i det første spørsmålet.

Spørsmål 13

Ingunn Foss (H) []: «Stavanger Aftenblad har hatt flere saker om at det er store forskjeller i hvordan politidistriktene etterforsker tips fra NCMEC om norske menn som begår overgrep på internett. Av 358 tips Sør-Vest politidistrikt har mottatt siden april 2021, har 30 saker blitt liggende uten etterforskning på grunn av kapasitetsutfordringer.

Hvordan vil statsråden sikre at flere tips om nettovergrep mot barn blir etterforsket, og ser statsråden at manglende etterforskning av slike saker kan undergrave legitimiteten til politiattestordningen?»

Statsråd Emilie Mehl []: Omfanget av overgrep som begås mot barn ved hjelp av digitale verktøy, er svært bekymringsfullt. Informasjon som mottas fra det nasjonale senteret for savnede og utnyttede barn i USA, altså NCMEC, er veldig viktig for å få avdekket og etterforsket disse sakene. Kripos er mottaker av informasjon fra NCMEC og ansvarlig for registreringen av den. Vurderingen av om det enkelte tipset skal etterforskes, tas av påtalemyndigheten i politidistriktene.

Riksadvokaten har stor oppmerksomhet på registrering og behandling av informasjon fra NCMEC. Våren 2022 fikk Riksadvokaten en redegjørelse fra Kripos om arbeidet opp mot politidistriktene når det gjelder NCMEC-sakene. Riksadvokatens vurdering var at situasjonen gjennomgående var tilstrekkelig betryggende, men det eksisterte imidlertid fortsatt visse ulikheter. Riksadvokaten fant derfor grunn til å påpeke at distriktene bør tilstrebe en adekvat struktur for å håndtere NCMEC-saker.

Ettersom det nå er nærmere ett år siden dette ble undersøkt, har Justis- og beredskapsdepartementet bedt Politidirektoratet om å undersøke med hvert enkelt politidistrikt hva status er. Vi avventer nå direktoratets redegjørelse om det.

Som kjent vil regjeringen styrke innsatsen på dette området. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har besluttet å utarbeide en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Opptrappingsplanen skal etter planen legges fram i løpet av inneværende år.

Vandelskontroll, herunder krav til barneomsorgsattest, er et viktig bidrag for å utelukke uegnede personer fra visse stillinger og funksjoner og på den måten redusere risikoen for bl.a. overgrep mot barn. Den viktigste effekten av krav til politiattester ligger trolig i at personer med anmerkninger lar være å søke seg til visse stillinger. Anmerkningene som føres på politiattester, hentes først og fremst fra opplysninger politiet har registrert i reaksjonsregisteret, der politiet registrerer alle rettskraftige strafferettslige reaksjoner. I barneomsorgsattester kan det også anmerkes om en person er siktet eller tiltalt for nærmere angitte forhold.

Det ligger i ordningens natur at uoppdaget kriminalitet eller anmeldelser og mistanker som ikke leder til en fellende dom, ikke framkommer i en politiattest. Dette er en kjent begrensning i ordningens effekt som forebyggingstiltak. Dette undergraver etter mitt syn likevel ikke ordningens legitimitet. Vandelskontroll alene er aldri tilstrekkelig til å beskytte barn mot overgrep og må derfor suppleres med andre forebyggende tiltak.

Ingunn Foss (H) []: Takk for svaret. Som statsråden var inne på, er det ulik praksis i de forskjellige politidistriktene. Noen etterforsker 2 pst. av sakene, og andre er helt oppe i 70–80 pst. av sakene. Om seksuelle overgrep mot barn blir oppdaget, ser altså ut til å være avhengig av hvor i landet man bor. Statsråden var også inne på at det nå gjøres et arbeid på dette feltet, men kan statsråden si noe mer konkret om hva som må til for å sikre at seksuelle overgrep mot barn prioriteres like høyt i alle politidistrikt?

Statsråd Emilie Mehl []: Når det gjelder påtalemyndighetens vurdering av de enkelte tipsene, er de uavhengige, og det ville ikke være riktig av meg å legge meg opp i det. Men jeg mener det er viktig å undersøke disse ulikhetene nærmere. Derfor ser jeg også fram til å få en tilbakemelding fra Politidirektoratet om hva som er status nå. Jeg er også veldig glad for at Riksadvokaten tar dette på stort alvor og har gjort oppfølgende tiltak.

Ingunn Foss (H) []: Som statsråden var inne på, blir straffesakene som er registrert på vedkommende, registrert på politiattesten, men er det grunn til å tro at det utstedes politiattester på feil grunnlag, når det opprettes så få straffesaker basert på tips om ting som i utgangspunktet er kategorisert som straffbare?

Statsråd Emilie Mehl []: Jeg har ikke grunn til å tro at det utstedes politiattester på feil grunnlag. Som jeg sa i mitt svar på det første spørsmålet, kan en effekt av kravet til politiattest være at en del personer som uansett ikke ville være kvalifisert, rett og slett ikke søker seg til visse stillinger som dreier seg om å være nært barn. Det er i så fall en positiv effekt som det er vanskelig å måle.

Vi må også ha med oss at dette er et system som fanger opp de tilfellene hvor det har vært domfellelse for straffbare handlinger. Det vil ikke kunne fange opp uoppdaget kriminalitet og anmeldelser som ikke fører til en fellende dom. Derfor må vi også ha andre tiltak enn bare kravet til politiattest for å skape trygghet for barn.

Spørsmål 14

Fra representanten Marius Arion Nilsen til olje- og energiministeren:

«Regjeringens nedsatte energikommisjon melder i dag at Norge frem mot 2030 bør ha et mål om 40 TWh ny produksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft, og et energieffektiviseringsmål på 20 TWh. En spørreundersøkelse fra Opinion viste også at det er flertall for kjernekraft i Norge i dag. Statsråden har tidligere avvist alle tanker om kjernekraft.

Med tanke på regjeringens enorme planlagte kraftforbruk – planlegger regjeringen å legge bort de ideologiske brillene og seriøst vurdere kjernekraft som en del av løsningen?»

Presidenten []: Dette spørsmålet er utsatt til neste spørretime.

Spørsmålene 15 og 16 er allerede blitt besvart, og vi går da videre til spørsmål 17.

Spørsmål 17

Helge André Njåstad (FrP) []: Mitt spørsmål til kommunal- og distriktsministeren lyder:

«I fjor engasjerte Framstegspartiet seg for distriktsbutikkane og peika på Merkur-ordninga som eit verktøy for å gje eit bidrag til å dekkje dei enorme strømprisane. Regjeringspartia kom til slutt med ei ordning for dei siste månadane i 2022. Dessverre treffer strømstøtteordninga for næringslivet dårleg for mange butikkar. Forslaget om ein makspris har blitt nedstemt. Det fører til at det framleis er krevjande for mange butikkar i distrikta.

Har regjeringa planar om å kome med ei ordning også i 2023, som i fjor?»

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik []: Merkur-butikkane over heile landet utgjer eit viktig servicetilbod i mange lokalsamfunn i distrikta. Regjeringa støttar difor opp om desse butikkane gjennom ei fast ordning over statsbudsjettet.

I tillegg lanserte regjeringa og SV hausten 2022 ei ordning med mellombels støtte for Merkur-butikkar for perioden september–desember 2022. Denne ordninga har medverka til å dekkje delar av straumrekningane til Merkur-butikkar med ekstraordinært høge straumutgifter i perioden september–desember. Status per no er at 225 Merkur-butikkar har fått tilsegn om straumstøtte for dei fire siste månadene i 2022. I tillegg er nokre søknader framleis til behandling.

Merkur-programmet har ved utgangen av januar delt ut 7,5 mill. kr i straumstøtte til distriktsbutikkar og kjem til å utbetale noko meir samla når alle søknadene er behandla.

Straumprisane har no stabilisert seg på eit noko lågare nivå enn slik situasjonen var tidleg i fjor haust. Likevel er utgiftene til straum framleis mykje høgare enn normalt. Mange Merkur-butikkar har små marginar, og bistanden til å dekkje delar av straumkostnadene er verdifull for desse.

Vi vil vurdere om det er behov for å vidareføre den mellombelse straumstøtteordninga som vart lansert i 2022, og vi vil i så fall kome tilbake til Stortinget med eit forslag om dette.

Helge André Njåstad (FrP) []: Eg takkar for svaret og registrerer at når det handlar om offentleg sektor, er ein tidleg ute og gjev føreseielege vilkår, då skal offentleg sektor få dekt utgifter dei har, men når det gjeld privat næringsliv og vanlege folk, må ein venta og sjå og koma tilbake på eigna måte, som statsråden no sa.

Når det handlar om desse minste butikkane i distriktet, opplevde dei støtta i fjor som heilt avgjerande for at dei framleis har aktivitet. Dei skulle gjerne ønskt betre støtte fordi det er krevjande for mange distriktsbutikkar. Me ser at det er mange butikkar som er vortne stengde. Det er fleire som slit. For dei butikkane vil det vera betre med eit meir offensivt svar: at ein faktisk vil få støtte òg i år, ikkje berre i fjor. Det er betre enn berre ei vag formulering om at ein eventuelt vil koma tilbake.

Spørsmålet mitt då er: Kvifor skal det vera forskjell på offentleg sektor, som får føreseielege vilkår, mens private bedrifter må venta og sjå?

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik []: Det er alltid slik at både offentleg og privat verksemd av og til må vente på konkrete svar frå regjeringa i ulike saker. Det gjaldt eksempelvis då representanten Njåstad og eg i nokre rundar snakka om dekning av koronakostnader – både meirutgifter og mindreinntekter for offentleg sektor knytt til pandemien – som regjeringa sa gjennom fjoråret at vi skulle dekkje, i tråd med det vi hadde forplikta oss til. Framstegspartiet spurde når tilbakemeldinga kom, og ho kom mot slutten av året.

På same måten sa eg òg at når det gjaldt straumstøtte til Merkur-butikkar, var det viktig å sjå på korleis utviklinga for butikkane var, og vurdere behovet for det, og vi kom med ei konkret ordning for Merkur-butikkane.

Vi ser situasjonen an med tanke på kva som er behovet. Som eg sa i mitt første svar, er det framleis høge straumutgifter som òg treffer Merkur-butikkane i betydeleg grad, og vi vurderer situasjonen nøye.

Helge André Njåstad (FrP) []: Det er heilt riktig som statsråden seier, at Framstegspartiet veldig ofte tek opp behov for forbetringar, og at statsråden svarar at ein må venta og sjå og følgja situasjonen tett, og så kjem han tilbake med pengar, som Framstegspartiet etterlyste langt tidlegare. Er det ikkje då ein betre modell at når Framstegspartiet spør etter kraftfulle tiltak for Distrikts-Noreg, for butikkar og for andre, tek statsråden det litt meir på alvor og svarar litt raskare, sånn at det både er føreseieleg for Stortinget, for butikkane og for alle som følgjer med?

Ein treng ikkje å bruka så mange månader frå Framstegspartiet lanserer ein god idé til ein faktisk leverer på han. Historia har vist at alle dei tinga som representantane har spurt om, har regjeringa levert på, men for seint, og ein kan i år kanskje svara raskare, sånn at ein får avklaringar, som butikkane no treng.

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik []: Vi har budsjettbehandling i Stortinget ved to korsvegar, både den ordinære statsbudsjettbehandlinga og behandlinga av revidert nasjonalbudsjett. Det budsjettet som vi førebels held oss til, er det som vart vedteke før jul. Der gjekk fleirtalet, beståande av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV, inn for ei løyving til Merkur-butikkane på totalt sett litt over 61 mill. kr. Det var nøyaktig den same summen som Framstegspartiet føreslo i sitt budsjettalternativ. Om budsjettforslaget til Framstegspartiet for Merkur-butikkar hadde blitt vedteke, hadde det altså vore nøyaktig like stort beløp å halde seg til per no.

Eg er oppteken av at vi må følgje situasjonen jamleg og sjå om det er behov for å vareta Merkur-butikkane gjennom ei forlenga straumstøtteordning, og det er noko eg i så fall vil kome tilbake til.

Presidenten []: Med det er sak nr. 2 avsluttet.