Stortinget - Møte torsdag den 27. oktober 2022

Dato: 27.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten []: Da er Stortinget klare til å votere.

Votering i sak nr. 1, debattert 27. oktober 2022

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.) (Innst. 34 S (2022–2023), jf. Prop. 142 S (2021–2022), unntatt kap. 1820 post 75)

Debatt i sak nr. 1

Presidenten []: Under debatten er det framsatt i alt ni forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Helge Orten på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti

  • forslag nr. 2, fra Helge Orten på vegne av Høyre og Venstre

  • forslag nr. 3, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti

  • forslag nr. 4, fra Hans Andreas Limi på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslag nr. 5, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

  • forslag nr. 6, fra Alfred Jens Bjørlo på vegne av Venstre

  • forslagene nr. 7 og 8, fra Lan Marie Nguyen Berg på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  • forslag nr. 9, fra Kjell Ingolf Ropstad på vegne av Kristelig Folkeparti

Det voteres over forslag nr. 9, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

315

Frivillighetsformål

61

Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, kan overføres,økes med

470 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 950 000 000

1142

Landbruksdirektoratet

75

Stønad til jordbruks- og veksthusnæringen for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning,økes med

443 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 943 000 000

1428

Enova SF

51

(Ny) Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet ifb. høye strømpriser,bevilges med

2 695 000 000

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 99 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.42.42)

Presidenten []: Det voteres over forslagene nr. 7 og 8, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 7 lyder:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

165

Solidaritetsfond

50

(Ny) Solidaritetsfond,bevilges med

900 000 000 000

2412

Husbanken

50

(Ny) Energitilskudd til husholdninger,bevilges med

300 000 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet,økes med

750 000 000

fra kr 4 134 013 000 til kr 4 884 013 000

1805

Strømbonus

50

(Ny) Strømbonus,bevilges med

8 500 000 000

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en endring i lov om Statens pensjonsfond for å muliggjøre bruk av deler av fondets midler utenfor landets grenser.»

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 97 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.43.00)

Presidenten []: Det voteres over forslag nr.6, fra Venstre. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

553

Regional- og distriktsutvikling

79

(Ny) Kommunal strømstøtteordning, bevilges med

500 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

79

(Ny) Militær støtte til Ukraina, kan nyttes under kap. 1720 post 1, bevilges med

3 691 000 000

Votering:

Forslaget fra Venstre ble med 96 mot 4 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.43.17)

Presidenten []: Det voteres over forslag nr. 5, fra Rødt. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

119

Økonomisk støtte til Ukraina

70

(Ny) Støtte til Ukraina i møte med den russiske invasjonen, kan overføres,bevilges med

2 691 000 000

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 96 mot 4 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.43.32)

Presidenten []: Det voteres over forslag nr. 3, fra Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner endres slik at ordningen kan gi månedlige utbetalinger.»

Votering:

Forslaget fra Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti ble med 93 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.43.49)

Presidenten []: Det voteres over forslag nr. 4, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til forbedringer i strømstøtteordningen for næringslivet.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 83 mot 17 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.44.07)

Presidenten []: Det voteres over forslag nr. 2, fra Høyre og Venstre. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1428

Enova SF

51

(Ny) Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet ifb. høye strømpriser,bevilges med

2 400 000 000

Votering:

Forslaget fra Høyre og Venstre ble med 76 mot 23 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.44.23)

Presidenten []: Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen senest innen desember 2022 vurdere om ordningen med energitilskudd fungerer etter hensikten, om det er behov for energitilskudd eller lignende ordninger til bedrifter i 2023, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ble med 70 mot 30 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.44.42)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

5 000 000

fra kr 97 183 000 til kr 102 183 000

159

Regionbevilgninger

73

(Ny) Ukraina og naboland, kan overføres,bevilges med

3 995 000 000

315

Frivillighetsformål

61

Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, kan overføres,økes med

70 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 550 000 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

73

Merkur, kan overføres,økes med

23 000 000

fra kr 61 310 000 til kr 84 310 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,økes med

194 000 000

fra kr 4 463 588 000 til kr 4 657 588 000

732

Regionale helseforetak

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning,økes med

16 000 000

fra kr 4 249 675 000 til kr 4 265 675 000

880

Den norske kirke

60

(Ny) Midlertidig tilskuddsordning til kirkelige fellesråd,bevilges med

30 000 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner,økes med

2 000 000

fra kr 41 302 000 til kr 43 302 000

1142

Landbruksdirektoratet

75

Stønad til jordbruks- og veksthusnæringen for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning,økes med

376 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 876 000 000

1420

Miljødirektoratet

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien,økes med

900 000 000

fra kr 2 800 000 000 til kr 3 700 000 000

1428

Enova SF

51

(Ny) Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet ifb. høye strømpriser,bevilges med

1 600 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

79

(Ny) Militær støtte til Ukraina, kan nyttes under kap. 1720, post 01,bevilges med

2 691 000 000

1720

Forsvaret

1

Driftsutgifter,økes med

305 000 000

fra kr 34 869 621 000 til kr 35 174 621 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45,økes med

4 000 000

fra kr 2 010 886 000 til kr 2 014 886 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter,økes med

1 000 000

fra kr 409 697 000 til kr 410 697 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

210 000 000

fra kr 3 896 642 000 til kr 4 106 642 000

2460

Eksportfinansiering Norge

26

(Ny) Forvaltning av midlertidig lånegarantiordning ifb. høye strømpriser,bevilges med

5 000 000

27

(Ny) Forvaltning av garantiordningen for luftfarten,bevilges med

10 000 000

56

(Ny) Tapsavsetning for midlertidig lånegarantiordning ifb. høye strømpriser,bevilges med

200 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp,økes med

1 200 000

fra kr 7 199 050 000 til kr 7 200 250 000

5460

Eksportfinansiering Norge

78

(Ny) Inntekter fra midlertidig lånegarantiordning ifb. høye strømpriser,bevilges med

1 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II
Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og distriktsdepartementet i 2022 kan utgiftsføre uten bevilgning:

  1. inntil 1 200 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2023 til kommuner.

  2. inntil 300 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2023 til fylkeskommuner.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2022 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

91,8 mill. kroner

IV
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men som ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Beløp

1428

Enova SF

51

Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet ifb. høye strømpriser

1 200 mill. kroner

V
Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier under midlertidig lånegarantiordning i forbindelse med høye strømpriser innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 1 000 mill. kroner.

Andre fullmakter

VI
Fullmakt til å foreta donasjoner av militært materiell fra Forsvaret

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet, i tråd med omtalen i proposisjonen, kan foreta donasjoner av militært materiell fra Forsvaret dersom det på grunn av utviklingen i krigen i Ukraina anses særlig viktig for å bidra til Ukrainas forsvarskamp. Fullmakten er gyldig til og med 31. desember 2023 og er beløpsmessig begrenset med inntil 3 mrd. kroner.

Presidenten []: Det voteres over VI.

Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 90 mot 4 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.45.02)

Presidenten []: Det voteres over I, Kapittel 1700, post 79.

Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 93 mot 4 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.45.25)

Presidenten []: Det voteres over øvrige deler av I samt II, III, IV og V.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: I sakene nr. 2 og 3 foreligger det ikke noe voteringstema.