Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om automatiske økninger av straffeutmålingen for vanekriminelle

Til Stortinget

Det fremmes forslag om å be Regjeringen foreslå nødvendige lovbestemmelser slik at det innføres en ordning der straffeutmålingen automatisk dobles for andregangskriminelle, tredobles for tredjegangskriminelle, firedobles for fjerdegangskriminelle osv.

4. oktober 1999