Forslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen, Gunnar Gundersen og Jan Tore Sanner om skattemessig likebehandling ved opprettelse av gaveprofessorater ved universiteter og høyskoler

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Dagens skatteregler praktiseres slik at givere som gir midler til opprettelse av gaveprofessorater, får anledning til skattefradrag for gaven bare i de tilfeller der vedkommende institusjon har statlig styrerepresentasjon. Dette fører f.eks. til at gave til opprettelse av et gaveprofessorat ved Norges Handelshøyskole gir skattefradrag, mens en tilsvarende gave til opprettelse av et gaveprofessorat ved Stiftelsen Handelshøyskolen BI ikke omfattes av ordningen med skattefradrag.

Etter den nye universitets- og høyskoleloven er det likestilling mellom offentlige og private institusjoner for så vidt angår kvalitetssikring og akkreditering. Et krav om statlig styrerepresentasjon, som kan ha vært godt begrunnet under tidligere lov- og regelverk, burde derfor ikke lenger være avgjørende for om en institusjon kan motta gaver til vitenskapelige formål med fradragsrett for giveren. Dagens praktisering av skatteloven § 6-42 bidrar til en urimelig og utilsiktet forskjellsbehandling mellom institusjoner innenfor høyere utdanning.

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen tok opp saken i et skriftlig spørsmål 26. april 2006 (spørsmål 803) til finansministeren. Statsråd Kristin Halvorsen står i svaret fast på at kravet om statlig medvirkning må gjelde generelt. Statsråden mener også at en generell avvikling av kravet om statlig medvirkning kan reise administrative og kontrollmessige problemstillinger, og at det er vanskelig å overskue konsekvensene av en slik utvidelse av ordningen med skattefradrag for gaver til vitenskapelige formål.

Forslagsstillerne mener at dagens praktisering av skatteloven kan endres uten slike vidtgående konsekvenser. Tvert imot vil opprettelse av gaveprofessorater bare være aktuelt ved et fåtall institusjoner innenfor høyere utdanning. Siden dagens praktisering av skatteloven § 6-42 er basert på:

"… at Finansdepartementet i sin praksis har antatt at vilkåret om statlig medvirkning innebærer et krav om at staten må være representert i institusjonens styre …"

står departementet fritt til å endre sin praksis på dette området. Forslagsstillerne mener at den nye universitets- og høyskoleloven og kravene om NOKUT-akkreditering (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), betyr at situasjonen for private institusjoner innenfor høyere utdanning er vesentlig endret i forhold til tidligere.

Forslagsstillerne mener at det er viktig å fjerne dagens urimelige forskjellsbehandling, som åpenbart er i strid med intensjonene om likebehandling mellom offentlige og private institusjoner i den nye universitets- og høyskoleloven. Forslagsstillerne mener at man uten problemer kan utvide ordningen med fradrag for gaver til opprettelse av gaveprofessorater til å omfatte alle NOKUT-akkrediterte institusjoner innenfor høyere utdanning.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen sørge for skattemessig likebehandling ved opprettelse av gaveprofessorater ved institusjoner innenfor høyere utdanning, under forutsetning av at vedkommende institusjon er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

24. mai 2006