Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker og Olemic Thommessen om endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke

Dette dokument

  • Dokument nr. 8:58 (2007-2008)
  • Dato: 14.02.2008
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Lov 18. mai nr. 11 1990 om stadnamn, § 5 annet ledd, gir hjemmel til tvangsendring av bruksnavn som språklig og geografisk faller sammen med nedarvede stedsnavn, eller med andre stedsnavn som skal brukes av det offentlige. Bestemmelsen forvaltes av Statens kartverk.

Denne bestemmelsen betyr at hovedregelen om at grunneier bestemmer hvordan navnet på egen eiendom skal staves, kan fravikes. Begrunnelsen for dette er at gårdsnavn ofte ligger til grunn for navnevalg på byggefelt, veier etc., det vil si navn som skal benyttes på skilt, kart og adresser.

Utøvelsen av bestemmelsen har gitt flere uheldige utslag der slektsnavn og gårdsnavn blir atskilt, eller at gårdsnavn forandres slik at det ikke lenger skaper den identitetsfølelsen navnet tradisjonelt har hatt. Et eksempel på det siste er en gruppe gårder i Sogn og Fjordane der Vassgård er endret til Vasskord. Andre eksempler er fra Østre Toten kommune der snaut hundre gårds- og stedsnavn er vurdert endret. Her finner vi eksempelvis at Hoel gård, som eies av en familie med samme navn, endres til Hol, eller at Hveem gård endres til Kvem. Tilsvarende på Bømlo der Hollund kan bli endret til Holland.

At slektsnavn følger gårdsnavn, har lange tradisjoner i vårt land. Dypest sett rører dette ved de samme kulturelt betingede hensyn som også begrunner eksempelvis odels- og åsetesretten, eller norske bønders ofte uttalte forhold til det å ha et forvalteransvar utover egen generasjon. Uavhengig av eventuelt sammenfall mellom gårdsnavn og slektsnavn er også fastsettelse av bruksnavn en naturlig del av utøvelsen av eiendomsretten, hvilket også er lovens hovedregel.

Det er vanskelig å se at tradisjonell stavemåte på vanlige gårdsnavn skal representere noe stort problem ved navnsetting. Om man i enkelte tilfeller velger en mer moderne stavemåte for byggefelt eller veier, må det være til å leve med, som et tenkt eksempel at Holsveien går til Hoel gård. Avveid mot eierhensynene synes ikke unntaksbestemmelsen å være godt nok begrunnet.

forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn, således at endring av bruksnavn ikke kan skje uten grunneiers samtykke.

14. februar 2008