Representantforslag om endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke

Dokument nr. 8:58 (2007-2008), Innst. S. nr. 124 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olemic Thommessen, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 18.12.2008 Innst. S. nr. 124 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke og vedtatt enstemmig at forslaget vedlegges protokollen. Familie- og kulturkomiteen har i en enstemmig innstilling gått inn for at det bør utredes å endre lov av 18. mai nr 11 1990 om stadnamn, slik at kravet om at navnene skal følge gjeldende rettskrivingsprinsipper ikke skal gjelde selve gårds-/bruksnavnet, og at kravet om ensartet skrivemåte i ulike funksjoner oppheves. Komiteen mener at grunneiernes synspunkt i saken bør tillegges særskilt vekt. Komiteen anser det ellers som nødvendig med endring av sammensetningen av klagenemnd for å sikre større legitimitet ved behandlingen av klagesaker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.01.2009