Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten og Trine Skei Grande om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap

Dette dokument

  • Dokument 8:135 S (2009–2010)
  • Dato: 12.05.2010
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Staten er en betydelig eier i norsk næringsliv og det er viktig med søkelys på forvaltningen av dette eierskapet. Sist eierskapspolitikken var fremme i en stortingsmelding var i St.meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap, jamfør Innst. S. nr. 163 (2006–2007). Regjeringen legger til grunn i denne meldingen at størrelsen på det statlige eierskapet skal ligge fast. Det legges også til grunn at staten som eier skal legge til rette for langsiktig vekst og industriell utvikling.

Siden denne eierskapsmeldingen ble behandlet har det vært flere eierskapssaker til behandling i Stortinget, blant annet om eierskapet i SAS AB, og det er nå varslet en sak vedrørende Hydros foreslåtte kjøp av aluminiumsvirksomheten til brasilianske Vale. Det har også vært saker i mediene rundt eierskapsforvaltningen. I Dagens Næringsliv 17. februar 2010 uttaler statsråd Trond Giske seg om mulig statlig nedsalg i selskaper: «Det kan også hende at tiden er kommet til at staten ikke trenger å eie det samme som man eide før,» sier han. Uttalelsene til statsråden har senere også vært støttet av representanter fra de andre partiene i regjeringen.

Vurderinger

Forslagsstillerne mener det foreligger nye signaler fra regjeringen i forhold til målsettingene i eierskapsmeldingen, Et aktivt og langsiktig eierskap, og mener det derfor bør utarbeides en ny eierskapsmelding som tar opp i seg statsrådens uttalelser om taktskifte i den statlige eierskapsforvaltningen.

Forslagsstillerne mener det må legges til rette for et mangfold av eierskap i næringslivet og at det er et sterkt behov for å styrke rammebetingelsene for det private eierskapet i landets mange små- og mellomstore bedrifter. Forslagsstillerne mener det også er et stort behov for å reformere det statlige eierskapet og at staten bør redusere sitt engasjement i en rekke selskaper da det er bra for selskaper at det er flere typer eiere.

Forslagsstillerne vil understreke betydningen av å sikre et nasjonalt eierskap til strategisk viktige bedrifter. Det er imidlertid i dag ingen samlet politikk for hvor mye staten skal engasjere seg i slike selskaper slik at eierandeler varierer fra 34 pst. i DnB NOR ASA til 67 pst. i Statoil ASA. Forslagsstillerne mener at en gjennomgang av hvor mye staten skal engasjere seg i strategisk viktige selskaper er en naturlig del av en ny eierskapsmelding.

Statsråd Trond Giskes signaler fra februar 2010 om at det kan være grunnlag for å endre det statlige eierskapet gjør at en ny stortingsmelding også må behandle eierskapet i en rekke selskaper der forslagsstillerne mener det ikke lenger er noen god begrunnelse for statlig eierskap. I denne sammenheng er det naturlig at det vurderes avvikling av eierskapet i eksempelvis SAS AB, Flytoget AS og Cermaq ASA.

Forslag

På bakgrunn av dette fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utarbeide en stortingsmelding om statens eierskap.

12. mai 2010