Representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Robert Eriksson og Laila Marie Reiertsen om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med retningslinjene

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

TT-ordningen er et transporttilbud til personer med forflyttingshemning som ikke kan benytte kollektivtransport. Denne ordningen drives av fylkeskommunene, og transportene gjennomføres i de fleste tilfeller med taxi. Det finnes imidlertid også andre løsninger, for eksempel har Akershus fylkeskommune et prøveprosjekt med bestillertransport i Eidsvoll og Hurdal der transportene samordnes og utføres med minibusser. Fremskrittsparti-styrte Oslo har landets beste TT-tilbud, ifølge Handicapnytt.no 5. desember 2008, samt svarbrev fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete av 20. mai 2008 på Dokument nr. 8:85 (2007–2008). Problemene med dagens ordninger er at det er store forskjeller fra fylke til fylke, og at det blant annet oppstår vanskeligheter når man skal forflytte seg på tvers av fylkesgrensene. TT-ordningen er nemlig avhengig av fylkeskommunens økonomi og hvor mye penger som avsettes til ordningen. Forslagsstillerne mener dette fører til forskjellsbehandling avhengig av hvor man bor i landet og mener at en løsning med like rettigheter og tilbud uavhengig av geografi bør tilstrebes. Finansieringen av TT-transporten bør derfor flyttes fra fylkene til staten. Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av Innst. S. nr. 259 (2002–2003), jf. St.prp. nr. 66 (2002–2003) om kommuneøkonomien for 2004 følgende:

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 utarbeide nasjonale retningslinjer for kvaliteten og kvantiteten for TT-transporten og foreslå en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med de nasjonale retningslinjene.»

Soria Moria-erklæringen fra forrige Stoltenberg-regjering sier at regjeringen vil «gjennomgå og forbedre ordningen med tilrettelagt transport (TT-ordningen)». Dette er, så vidt forslagsstillerne kan se, utelatt fra regjeringens politiske plattform for 2009–2013. Regjeringen etablerte i 2009 et treårig prosjekt med formål å prøve ut samordning av bestillertransport og tilrettelagt transport, men brukerorganisasjonene mener at dette ikke har gitt bedre TT-ordning. Oslo, Østfold, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag deltar i disse forsøkene.

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremmet felles forslag om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010–2019 i Innst. S. nr. 300 (2008–2009), og dette ble fulgt opp med felles forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 i Innst. 13 S (2009–2010). Fremskrittspartiet har faktisk fremmet slike forslag i en årrekke uten at noe har blitt gjort, og forslagsstillerne vil i den forbindelse blant annet vise til representantforslag i Dokument nr. 8:85 (2007–2008).

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) skriver i sin høringsuttalelse av 19. oktober 2010 til statsbudsjettet for 2011 at de ønsker en prøveordning der brukere i tre forsøksfylker med størst behov for individuell transport gis et tilnærmet ubegrenset antall fritidsreiser, og midler som frigjøres ved økt bruk av bestillingstransport, kan gå til denne satsingen. FFO viser i den forbindelse til FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, som Norge har signert, men ikke ratifisert. Artikkel 20 i denne handler om personlig mobilitet, og her forpliktes partene til å treffe

«effektive tiltak for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne en personlig mobilitet som gir størst mulig uavhengighet, herunder ved (a) å lette den personlige mobiliteten for mennesker med nedsatt funksjonsevne på den måte og på det tidspunkt de velger, til en overkommelig pris.»

Norges Blindeforbund har kommet med tilsvarende innspill til statsbudsjettet for 2011, og Blindeforbundet fikk i valgkampen 2009 over halvparten av stortingspolitikerne til å skrive under på at de støttet et slikt prøveprosjekt. Forslagsstillerne mener at en slik prøveordning bør kunne samordnes med nasjonale retningslinjer for TT-transporten.

Forslagsstillerne mener at det vil være hensiktsmessig at TT-ordningen legges til Nav, slik man har gjort med arbeids- og utdanningsreiser og grunnstønad til transport- og bilstønadsordningen. Med en samlet administrasjon av alle de ulike transportordningene vil man bedre kunne gjøre en samlet vurdering av hver enkelts transportbehov når det gjelder arbeid, utdanning og fritid, samtidig som den betydelige forskjellsbehandling som foregår i dag, kan unngås.

Det er skrevet og sagt mye om forskjellig organisering av transporttilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er imidlertid tverrpolitisk enighet om at funksjonshemmede skal ha de samme muligheter som funksjonsfriske til å delta i arbeid, utdanning, kulturliv, familieliv og fritidsaktiviteter. Muligheter til transport, innenfor et budsjett som tilsvarer det funksjonsfriske må regne med, er vesentlig for å oppfylle de planer, løfter og gode ønsker som personer med nedsatt funksjonsevne har fått gjennom mange år.

Forslag

Forslagsstillerne vil på denne bakgrunn fremme følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen snarest utarbeide nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten, og foreslå en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med de nasjonale retningslinjene.

11. november 2010