Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn, Christian Tybring-Gjedde og Peter N. Myhre om overføring av deler av Aker sykehus fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus (Ahus) for å sikre tilstrekkelig sykehuskapasitet for pasientene innenfor Ahus sitt utvidede opptaksområde

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne viser til at ansvaret for 160 000 nye innbyggere fra Oslo-området er overført Akershus universitetssykehus (Ahus) sitt pasientgrunnlag fra 1. januar 2011. Dette som en følge av avvikling av Aker sykehus som fullverdig sykehus. Dette medfører at Ahus, som opprinnelig var planlagt med et pasientgrunnlag på ca. 350 000, nå har fått ansvaret for ca. 460 000 pasienter.

Signalene som er kommet, gjennom medieoppslag og ikke minst gjennom henvendelser fra ansatte, pasienter og pårørende, gjør at forslagsstillerne mener det er nødvendig med tiltak for å sikre forsvarlig kapasitet til å behandle pasientene i det utvidede opptaksområdet.

Forslagsstillerne mener det er grunn til å stille spørsmål om hvor god prosessen knyttet til nedleggelse av Aker sykehus, samt utvidelse av pasientgrunnlaget med 160 000 personer, har vært. Det vises i denne sammenheng til representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn (Dokument 8:70 S (2009–2010)), hvor forslagsstillerne advarte mot konsekvensene ved avviklingen av Aker sykehus. Representantforslaget om å stoppe nedleggelsen av Aker sykehus fikk kun støtte fra Kristelig Folkeparti. De øvrige partier valgte å forholde seg til opplysninger og forsikringer gitt av helse- og omsorgsministeren og regjeringspartienes representanter, opplysninger som i ettertid har vist seg å være svært mangelfulle og muligens feilaktige.

I stortingsdebatten om denne saken uttalte Arbeiderpartiets hovedtalsmann følgende:

«Vi ønsker å forsikre alle det gjelder, om at ingen vil få dårligere helsetjenester enn de mottar i dag, uansett omorganisering eller flytting. Trygge og gode helsetjenester står høyest i fokus for oss rød-grønne, og det er helt uaktuelt å kompromisse på kvalitet når det gjelder folks helse.»

I samme debatt uttalte statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen følgende:

«Når det er sagt, deler jeg forslagsstillernes syn på at endringene ikke kan iverksettes før vi er sikre på at befolkningen som overføres fra Aker, er sikret et like godt eller bedre tilbud ved Ahus. Forslagsstillerne er bekymret for kapasiteten ved Ahus og viser til at det har vært problemer med ventetider og korridorpasienter. Til det vil jeg bemerke at Ahus ikke er ferdig utbygd ennå. Kapasiteten vil være vesentlig utvidet fra 2011, når den siste sengefløyen og et nytt pasienthotell er ferdigstilt. Helse Sør-Øst har informert meg om at Ahus samarbeider med sykehusene som i dag betjener befolkningen i Alna og Follo, for å sikre gode løsninger når pasientene skal overføres. Jeg har forsikret meg om at Helse Sør-Øst fortløpende gjør risikovurderinger og korrigerer planene dersom det viser seg at det kan oppstå kapasitets- eller forsvarlighetsutfordringer i forbindelse med overføringen.»

Forslagsstillerne mener det er lite samsvar mellom de lovnader som helse- og omsorgsministeren har gitt og dagens situasjon for pasienter som er berørt av denne omleggingen. Det vises i så måte til at statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen har gjentatt disse løftene i mediene og i korrespondanse med Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter helt frem til desember 2010.

Situasjonen ved Ahus i dag er at korridorer benyttes til pasientbehandling, det er kraftig økning i ventetider og pasienter kan bli sendt til andre sykehus på grunn av mangel på kapasitet. Det vises til at dette er forhold forslagsstillerne påpekte i forbindelse med representantforslaget om å bevare Aker sykehus våren 2010.

Forslagsstillerne mener på denne bakgrunn det er behov for å gjennomføre tiltak som sikrer pasientbehandlingen i den aktuelle regionen, når det gjelder pasientsikkerhet, sengepost- og behandlingskapasitet, fjerning av korridorpasienter samt å redusere ventetider.

En delegasjon bestående av leder i Fremskrittspartiets seniororganisasjon, Carl I. Hagen, stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (helse- og sosialkomiteen), byråd for helse og eldreomsorg i Oslo, Cecilie Brein, leder av helse- og omsorgskomiteen i Oslo kommune, Mazyar Keshvari, byrådssekretær Himanshu Gulati og medisinsk fagsjef hos byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester i Oslo, Peter Richard Martin, var 3. februar 2011 på besøk på Ahus. Under samtalene med avdelingsledere og tillitsvalgt for legene ble det bekreftet at sengepostkapasiteten var for lav og at Ahus var helt avhengig av filialsykehusene Stensby sykehus (egentlig vedtatt nedlagt, men nå under oppgradering for å øke kapasiteten) og Ski sykehus for å unngå for store problemer. Til tross for at Ahus hadde økt dagkirurgisk behandling, var det fortsatt stort behov for behandlinger og operasjoner som trengte sengeposter. Sengekapasiteten var altfor lav, selv om en viss omorganisering av sengeposter mellom ulike medisinske fagavdelinger hadde avhjulpet noe når det gjaldt antall korridorpasienter.

Under samtalen med de berørte avdelingsledere og tillitsvalgt lege presenterte delegasjonen en mulig løsning for den manglende kapasiteten når det gjaldt både bemanning, utstyr og sengeposter. Forslaget gikk ut på å overføre relevante sengeposter, utstyr og bemanning ved deler av gamle Aker sykehus fra Oslo universitetssykehus til Ahus. På den måten vil deler av Aker sykehus bli en «filial» av Ahus, på linje med Stensby sykehus og Ski sykehus. En slik løsning vil øke den totale kapasitet ved Ahus, og er mer i samsvar med de behov det økte pasientgrunnlaget gir.

I og med at både Oslo universitetssykehus og Ahus er foretak under Helse Sør-Øst, bør dette kunne gjennomføres relativt raskt og enkelt. En slik løsning vil helt åpenbart bedre sykehussituasjonen for de mange pasienter som Ahus nå har ansvaret for.

Forslagsstillerne viser i denne sammenhengen til det økende befolkningsgrunnlaget Ahus vil få de kommende årene, da Oslo og områdene rundt har en estimert befolkningsvekst på 15–20 000 personer årlig. Det er derfor er behov for økt kapasitet; særlig når planlegging og etablering av ny spesialisthelsekapasitet kan ta opp til ti år fra behovet er klart til kapasiteten foreligger. I denne sammenheng vil det være mer naturlig, rimelig, fornuftig og nødvendig å innlemme deler av kapasiteten ved Aker sykehus under nye Ahus, for å sikre økt kapasitet og bedre pasientbehandling umiddelbart.

En prosess med en slik omorganisering må iverksettes så raskt som mulig for å hindre unødvendig tap av tid, og sikre at kompetanse og kapasitet ikke går tapt. I og med at Helse Sør-Øst er underlagt helse- og omsorgsministeren direkte, er det heller ingen formelle og/eller byråkratiske hindringer for en slik overføring av kapasitet fra Oslo universitetssykehus til Ahus. Kun en enkel instruks er nødvendig overfor styre og administrasjon i Helse Sør-Øst.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

I

Stortinget ber regjeringen instruere Helse Sør-Øst om å overføre deler av Aker sykehus til Ahus som en filial på linje med Stensby sykehus og Ski sykehus.

II

Stortinget ber regjeringen sørge for at relevante bygninger, bemanning og utstyr fra Aker sykehus overføres til Ahus, slik at Ahus oppnår økt kapasitet og forsvarlig pasientbehandling.

22. februar 2011