Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om tollvern

Dette dokument

  • Dokument 8:11 S (2013–2014)
  • Dato: 26.11.2013
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Innenfor rammene av WTO-avtalen meldte Norge overgang fra kronetoll til prosenttoll for enkelte toll-linjer for ost, storfekjøtt og lam, med virkning fra 1. januar 2013. Disse endringene ble forankret i Stortinget gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2013, der et flertall på Stortinget sluttet seg til den rød-grønne regjeringens forslag. Dette bekreftes gjennom Innst. 3 S (2012–2013), pkt. 4.4.1.3.2, der

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.»

Disse endringene er også foreslått videreført i forslaget til statsbudsjett for 2014, som nå ligger til behandling i Stortinget.

Bakgrunnen for tollendringen var at verdien av tollbeskyttelsen har blitt sterkt svekket siden denne har vært bundet til kronebeløp ut fra 1990-verdi, og ikke ut fra dagens verdi. Tollbeskyttelse som var tilstrekkelig for å ivareta norske interesser på det tidspunkt de ble inngått, gir ikke lenger beskyttelse for de aktuelle vareslagene.

WTO-regelverket gir Norge fullt ut rom for å gjennomføre den overgangen fra kronetoll til prosenttoll som ble bestemt gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2013. Dette bekreftes også gjennom de premisser som ble lagt til grunn fra Stortingets side ved inngåelsen av WTO-avtalen. I Innst. S. nr. 65 (1994–1995), pkt. 2.1.2.3, sier komiteens flertall (alle unntatt medlemmene fra RV) at

«Norge har lagt frem bindingslister i GATT som viser både spesifikke satser (dvs. en sats angitt i kr pr. kg) og prosentvise satser, såkalte ad valorem-satser (dvs. at tollen skal beregnes som en andel av tollverdien). I hvert enkelt tilfelle er det den tollsats som gir det høyeste tollbeløp ved innførsel som skal benyttes.»

Et solid tollvern er avgjørende for landbruket og næringsmiddelindustrien i Norge. Tollvern er en bærebjelke for å sikre matproduksjon over hele landet. Å sette tollvernet i spill vil bety en svært usikker fremtid for alle de som er sysselsatt innen produksjon og videreforedling av trygg, norsk mat.

Et samlet storting står bak Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. I denne fremmes målsetting om 20 pst. vekst i matproduksjonen. En reversering av tollomleggingen vil sette denne målsettingen i fare.

Det er også viktig å sikre forutsigbarhet for aktørene i næringa, gjennom ikke å foreta stadige endringer, og gjennom å skape uklarhet om hva som er de framtidige rammevilkår.

I sin redegjørelse til Stortinget 21. november 2013 vektla ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, at

«De nåværende regjeringspartier var imot omleggingen da den ble foretatt. Det er vi fortsatt. Det er vår målsetting å endre det foreliggende tollregimet, noe jeg også meddelte under møtet i EØS-rådet.»

Gjennom dette skapes det uklarhet rundt hvorvidt Stortingets tollvedtak i statsbudsjettet for 2013, og som er foreslått videreført i statsbudsjettet for 2014, vil bli fulgt opp av Høyre-Fremskrittspartiet-regjeringen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets tollvedtak i gjeldende statsbudsjett, herunder tollomleggingen på enkelte varelinjer av ost, storfekjøtt og lam, som ble innført 1. januar 2013.

  • 2. Stortinget ber regjeringen legge dette til grunn for videre dialog med internasjonale organisasjoner.

26. november 2013