Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Helga Pedersen, Eirin Sund, Kjell-Idar Juvik, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Magne Rommetveit og Kari Henriksen om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Situasjonen med økende innslag av kriminalitet og sosial dumping i den grenseoverskridende transportsektoren er svært alvorlig, både når det gjelder arbeidsvilkårene for sjåførene, konkurransevilkårene for seriøse bedrifter og ikke minst for trafikksikkerheten på veiene.

Underbetalte sjåfører som ofte ikke overholder hviletider, bryter trafikkregler, med mangelfull eller ikke-eksisterende kompetanse på norske vei- og kjøreforhold, med dårlig utrustede biler, blir et vanligere innslag på norske veier. Dette er en trussel mot trafikksikkerheten, det skaper press på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen samt uholdbare konkurransevilkår for seriøse transportører. Ofte går det så galt at det ender med ulykker før de useriøse aktørene stanses.

Det er ikke først og fremst behov for mange nye reguleringer og pålegg for å få bukt med denne uønskede utviklingen i transportsektoren. Det er behov for å styrke samhandlingen mellom de forskjellige etatene og styrke deres muligheter til å håndheve dagens regelverk som for ofte brytes. Økte ressurser til kontroller, som ved grenseovergangene, må prioriteres. I tillegg til økt håndheving av eksisterende regler er det nødvendig å vurdere noen skjerpede krav til utstyr og kompetanse hos sjåførene og kjøretøyene, samt virksomheter som kjøper transporttjenester og deres medansvar.

Forslagsstillerne mener det er et problem at virksomheter som kjøper transporttjenester, både direkte eller via underleverandører, i dag ikke har et medansvar for at transportøren har de nødvendige forsikringer, sertifikater, sikkerhetsforanstaltninger osv. i orden.

Transportkjøper kan derfor kjøpe tjenester til en urimelig lav pris, og dermed bidra til å undergrave den seriøse delen av transportbransjen, samtidig som kjøper ikke har noe økonomisk eller annet ansvar hvis en ulykke eller et uhell skulle inntreffe. For eksempel vil en transportør som systematisk bryter loven og unnlater å betale bompenger, være billigere enn en transportør som driver innenfor regelverket. Det bør derfor utredes om ikke transportkjøper (virksomheter) skal ha et medansvar for at transporten foregår under forskriftsmessige forhold.

For regjeringen Stoltenberg var kampen mot sosial dumping en hovedprioritet. regjeringen Stoltenberg la derfor frem, og gjennomførte, to handlingsplaner mot sosial dumping fra 2005–2013. I mai 2013 la daværende regjering frem en tredje handlingsplan. I denne planen har sikkerhet og sosial dumping i transportsektoren et hovedfokus. Lanseringen av et nytt bransjeprogram for transportsektoren er i handlingsplan 3 ett av virkemidlene for å komme den uheldige utviklingen til livs.

Forslagsstillerne mener det er viktig at regjeringen i samarbeid med partene i transportsektoren raskt kommer fram til konkrete tiltak mot den uønskede utviklingen man ser brer om seg i deler av transportbransjen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utarbeide og legge frem for Stortinget tiltak for å stanse utviklingen med sosial dumping, kriminalitet og økt sikkerhetsrisiko i transportsektoren, herunder vurdering av å innføre:

  • 1. Juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester.

  • 2. Regionale verneombud for transportsektoren som kan bidra til å få oversikt over, samt avdekke, ulovlige og uønskede forhold i sektoren.

  • 3. Styrke, samt bedre samordningen av Tollvesenet, påtalemyndighetene, vegmyndighetene, Biltilsynet og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet.

  • 4. Bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter: Vegmyndighetene og politiet må få tydeligere retningslinjer og myndighet til å kunne holde igjen kjøretøy som viser seg ikke å være egnet for norske vegforhold. Mulighetene for å avsløre falske førerkort må bedres.

  • 5. Krav om at det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før det aktuelle transportmiddel krysser norsk grense.

  • 6. Innskjerpede regler for kabotasjekjøring i godstransporten, herunder vurdering av de finske reglene for kabotasje.

  • 7. Økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre: krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører, samt strengere krav til kvalitet på vinterdekk, deriblant krav om vinterdekk på tilhengere.

  • 8. Et sentralt nettbasert register over alle transportoppdrag som pågår i Norge, slik at det blir enklere for myndighetene å føre kontroll.

  • 9. Hvordan kabotasjekjøring innen turbilbransjen bør reguleres.

  • 10. Styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen.

16. januar 2014