Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Martin Kolberg, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen og Karin Andersen om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av landbrukseiendommer. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og eier- og bruksforhold som er samfunnstjenlige. Dersom kjøperen skal bruke eiendommen til landbruksformål, skal kommunen foreta priskontroll i forbindelse med konsesjonsbehandlingen.

Forslagsstillerne viser til at priskontrollen er et virkemiddel for å ivareta flere mål. Den tar sikte på å rekruttere aktive yrkesutøvere til næringen og legge til rette for eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig, god ressursforvaltning. Videre er det et mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket. Det er lagt til grunn at om slike landbrukspolitiske mål skal nås, må prisnivået på landbrukseiendommene ikke være høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommenes driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital.

I henhold til dagens lovverk skal det gjøres en priskontroll dersom eiendommen har mer enn 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar skog. Selv om arealgrunnlaget overstiger disse grensene, skal det likevel ikke gjøres priskontroll dersom avtalt pris ikke overstiger 2,5 mill. kroner og eiendommen har et bolighus som ikke har en brukbar standard.

Forslagsstillerne viser til at Stortinget flere ganger de siste årene har slått fast at priskontrollen er viktig. I forbindelse med lovendringene i eiendomslovgivningen i 2009 la et flertall i næringskomiteen til grunn at det er viktig å holde fast på at bruksverdien til landbruksformål og kostnadsnivå for landbruksbygg skal danne grunnlaget for prissetting (jf. Ot.prp. nr. 44 (2008–2009) og Innst. O. nr. 90 (2008–2009).

I to forskjellige representantforslag fra representanter fra henholdsvis Fremskrittspartiet og Høyre, som ble behandlet i Stortinget våren 2011 (Dokument 8:18 S (2010–2011) og Dokument 8:24 S (2010–2011) ble spørsmålet om å oppheve priskontrollen behandlet, og i den forbindelse uttalte flertallet i næringskomiteen, (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti) følgende:

«Flertallet viser til at priskontrollen ved erverv av landbrukseiendom skal ivareta hensynet til å forbeholde landbrukseiendommer for aktive yrkesutøvere, sikre rekruttering til næringen og å gi yrkesutøvere økonomisk og sosialt tilfredsstillende forhold. Prisnivået på landbrukseiendommer må da ikke ligge høyere enn at en med normal god utnyttelse av eiendommens driftsgrunnlag kan oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat.»

Forslaget ble nedstemt av Stortinget.

Siste gang temaet var til behandling i Stortinget var da Fremskrittspartiet og Høyre i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords foreslo at regjeringen skulle fremme forslag om å oppheve prisregulering på landbrukseiendommer. Dette forslaget ble nedstemt, bare Fremskrittspartiet og Høyre stemte for.

Forslagsstillerne har merket seg at regjeringen den 5. desember 2013 sendte ut forslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven, med høringsfrist 1. februar 2014. Samtidig ble det sendt brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner samt Statens landbruksforvaltning, der det ble bedt om at det ikke skulle legges «avgjørende vekt på hensynet til pris i vurderingen av om det skal gis konsesjon». Forslagsstillerne mener at brevet foregriper Stortingets lovbehandling, og viser til at det har skapt betydelig usikkerhet i kommunene.

Høringen er nå avsluttet, og høringsuttalelsene viser at det er stor motstand mot forslaget om å fjerne priskontrollen. Forslagsstillerne er kritiske til at regjeringen med brevet til kommunene foregriper en nødvendig politisk prosess. Det foreslås derfor at Stortinget ber regjeringen presisere at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges, og at regjeringen avventer Stortingets behandling før eventuelle endringer implementeres.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen presisere overfor kommunene og fylkeskommunene at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges, og avvente Stortingets behandling før eventuelle endringer i konsesjonsloven iverksettes.

27. februar 2014