Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I samarbeidsavtalen og gjennomføringspunkter om utlendingsfeltet fremforhandlet av Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre, er det foreslått to forskriftsendringer til utlendingsforskriften som omhandler lengeværende asylbarn. Det gjelder «en varig ordning som sikrer en sterkere vektlegging av barns situasjon» hvor det blant annet uttales at «intensjonen i endringen er at barns beste tillegges større vekt enn i dag», og det gjelder en «midlertidig bestemmelse om oppholdstillatelse til lengeværende barn».

Forslagsstillerne mener regjeringen nå må foreta de nødvendige skritt for å sikre at barn som kan få oppholdstillatelse etter nytt regelverk ikke sendes ut av Norge.

Regjeringen kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda i prioritering av saker, jf. utlendingsloven § 76 andre ledd siste punktum. Forslagsstillerne viser til at flere barnefamilier nå har fått en berettiget forventning om at de kan få oppholdstillatelse som følge av de varslede regelverksendringene. Forslagsstillerne viser videre til at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda i 2006 ble instruert om å stille saker hvor barn som hadde vært i Norge i tre år eller mer, i bero, i påvente av regelverksendringer. Forslagsstillerne mener dette også bør gjøres i nåværende tilfelle slik at barna som nå lurer på om de omfattes av regelverksendringene, kan få trygghet og ro fram til endringene er kommet på plass.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen, i påvente av varslet nytt regelverk, sørge for umiddelbar stans i utsendelser av lengeværende asylbarn som har vært her i tre år eller mer, og deres familier. Sakene stilles i bero, og det gis utsatt iverksettelse.

4. mars 2014