Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens

Til Stortinget
4. oktober 2016

Kjersti Toppe

Per Olaf Lundteigen