Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Kari Kjønaas Kjos og Ketil Kjenseth om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Den 23. februar 2017 voterte Stortinget over Innst. 170 S (2016–2017) om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens. Voteringen i forslag 1, 2 og 3 i saken viste 48 stemmer for og 45 stemmer imot. Forslagsstillerne har grunn til å tro at Stortingets vilje ikke kom til uttrykk i denne voteringen. Det ville være svært uheldig om regjeringen skulle følge opp vedtak som ikke er i samsvar med Stortingets vilje.

Etter forretningsordenen § 38 siste ledd er det ikke adgang til å bringe forslag frem på nytt i samme stortingssesjon med mindre det er «påtrengende nødvendig». Forslagsstillerne mener det er svært viktig å sikre at Stortingets vilje kommer til uttrykk i de vedtak som blir gjort, og fremmer derfor forslag om at Stortinget opphever anmodningsvedtakene som ble gjort ved behandlingen av denne saken.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortingets vedtak nr. 483, 484 og 485 av 23. februar 2017 ved behandlingen av Innst. 170 S (2016–2017) fra helse- og omsorgskomiteen om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens – oppheves.

8. mars 2017

Tone Wilhelmsen Trøen

Kari Kjønaas Kjos

Ketil Kjenseth