Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ketil Kjenseth og Carl-Erik Grimstad om forsøk med blokkjeder i det offentlige

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Blokkjeder er en relativt ny teknologi som tillater en ikke-kopierbar distribusjon av digital informasjon. Flere blokker med informasjon danner kjeder som ikke lar seg endre uten at partene får kjennskap til det. Blokkjeder er universelle databaser som styres uten noe sentralisert byråkrati. Teknologien er ennå i en tidlig fase, men vil trolig ha en stor innvirkning på både privat og offentlig sektor.

Bruken av databaser er i dag omfattende i norsk offentlig sektor, og alene i helsesektoren bruker man i dag rundt 58 000 helserelaterte databaser. Denne oppstykkingen av informasjon hindrer informasjonsflyt og fører til store administrasjonskostnader. Blokkjeder kan være en løsning på denne utfordringen, men hittil har det offentlige ikke vært i forkant når det gjelder å ta blokkjeder i bruk, selv om NOU 2017:4 «Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer» påpeker potensialet i teknologien.

Blokkjedeteknologi er ennå i et tidlig stadium, men kan allerede nyttes i mindre prøveprosjekter. Eksperimentering med blokkjedeteknologi er avgjørende for å kunne bestemme bruken av teknologien i offentlig forvaltning. Den desentraliserte strukturen til blokkjeder gjør at det blir en ny måte å tenke dataforvaltning på i Norge, og det betyr at endringer må være veloverveide og utprøvde.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen implementere flere mindre forsøksprosjekter med bruk av blokkjeder som erstatning for offentlige databaser innen blant annet helse, utdanning og arbeids- og sosialforvaltningen i tidsrommet 2018–2021.

12. oktober 2017

Trine Skei Grande

Ketil Kjenseth

Carl-Erik Grimstad