Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8:47 S (2017–2018)

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Det er et akutt behov for umiddelbart å stanse effektuering av retur av asylsøkere til Afghanistan. Bakgrunnen er manglende dokumentasjon fra regjeringen om sikkerhetssituasjonen generelt i Afghanistan, og særlig situasjonen for returer med henvisning til internflukt i Kabul av de som har oppholdt seg i Norge som enslige mindreårige asylsøkere, men nettopp har blitt myndige, og av barnefamilier.

Det er i dag en reell usikkerhet om situasjonen er slik at de som har fått avslag på søknad om opphold, kan returneres til Afghanistan generelt, og med henvisning til internflukt spesielt. Organisasjoner som Amnesty International har vist til at situasjonen er blitt verre, og de mener det er i strid med Norges forpliktelser etter flyktningkonvensjonen å gjennomføre returene. Stortinget må derfor ta ansvar for at ingen blir returnert til Afghanistan i strid med Norges forpliktelser om ikke å returnere noen til en situasjon som medfører reell fare.

Det er stilt flere spørsmål fra stortingsrepresentanter til regjeringen for å få klarhet i hvilke faktarapporter en støtter seg på, uten at regjeringen har gitt et eneste konkret svar på dette. Flere partier har nå uttrykt stor uro over situasjonen fordi alle åpne kilder anfører at situasjonen stadig forverrer seg, og at myndighetene heller ikke klarer å etablere sikkerhet for sivilbefolkningen i Kabul, og at sikkerhet kun til en viss grad eksisterer for myndighetspersoner og den internasjonale tilstedeværelsen. Arbeiderpartiet uttalte følgende til TV2 den 31. oktober 2017:

«Vi mener at vi ikke har fått tilgang til helheten i sikkerhetsvurderingene, og det kan det være gode grunner til at regjeringen ikke vil gi ut. Men det er dette vi nå vil be utenriksministeren redegjøre nærmere for.»

Samtidig velger et stort antall unge asylsøkere å legge ut på ny flukt i Europa fordi de frykter retur mer enn et liv på gata. Ved utgangen av september hadde 443 av 913 ungdommer bosatt på mottak med midlertidig oppholdstillatelse lagt ut på ny flukt.

Det vises til Representantforslag 47 S (2017–2018), som ligger til behandling i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, for videre bakgrunn når det gjelder situasjonen i Afghanistan for retur. Det kan imidlertid ta flere uker å få behandlet forslaget, og sett i lys av utviklingen de siste ukene, er det derfor behov for å vedta en returstopp i påvente av at saken blir behandlet der.

Forslagsstillerne ser at det er et sterkt behov for at vedtak om avslag på asylsøknader og retur til Afghanistan ikke kan effektueres før Stortinget har truffet vedtak vedrørende Dokument 8:47 S (2017–2018).

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8:47 S (2017–2018).

7. november 2017

Karin Andersen

Lars Haltbrekken