Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Ivaretakelse av sikkerhet og trygghet for innbyggerne er en av statens viktige oppgaver. Det handler blant annet om relevant beredskap og oppfølging ved hendelser som skyldes uvær, flom, ras og naturkatastrofer. Det er derfor viktig at staten tar et betydelig ansvar for å sikre at landet har en velfungerende infrastruktur. Når katastrofer inntreffer, må staten tre inn som støttende part overfor innbyggerne i de fylkeskommunene som blir rammet.

Norge er et langstrakt land med mye vær og over 4 000 vassdrag. Det gjør at landet alltid har vært utsatt for flom og skred. Hendelser i løpet av det siste året, senest i Agder høsten 2017, viser at en må være forberedt på mer ekstremvær fremover.

Fylkeskommunenes ansvar

Fylkeskommunene har ansvaret for at sikkerheten mot flom og skred ivaretas ved ny utbygging og gjennom lokal beredskap. Fra statens side er det forventet at fylkeskommunene er aktive, gjennomfører kartlegging av risiko og sårbarhet og tar ansvar for håndteringen av flom- og skredrisikoen på lokalt nivå. Samtidig kan flom, skred og annen naturskade utgjøre en stor byrde på budsjettene. I en del tilfeller vil naturskader kunne oppstå i områder med stort areal og liten befolkning. Presset på de fylkeskommunale budsjettene kan i en del tilfeller bli urimelig stort. Stadig oftere ser man tilfeller hvor fylkeskommuner rammes uforholdsmessig hardt av flom og skred, med den følge at det blir krevende å gjennomføre nødvendig opprydding og utbedring. I slike tilfeller mener forslagsstillerne det er naturlig at staten tar et større økonomisk ansvar.

Større statlig ansvar

Forslagsstillerne mener regjeringen må gjennomgå regelverket for kompensasjon ved flom, ras og naturskade med sikte på at staten tar et større økonomisk ansvar når fylkeskommuner rammes uforholdsmessig hardt. Det er samtidig behov for en bedre oversikt over behovet for flom- og rassikring, med en tilhørende statlig strategi for hvordan situasjonen skal håndteres.

Fylkeskommunene er en viktig aktør i beredskapsarbeidet, både når det gjelder forebygging og oppfølging. Forslagsstillerne mener det er behov for en tettere oppfølging og bistand fra statlige myndigheter knyttet til de finansielle utfordringene regionale myndigheter vil stå overfor i tiden som kommer, som følge av mer ekstremvær, flom og ras.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for kompensasjon ved flom, ras og naturskade til fylkeskommunene, med formål om å legge til rette for at staten skal ta et større økonomisk ansvar når fylkeskommuner rammes uforholdsmessig hardt.

  2. Stortinget ber regjeringen igangsette et kartleggingsprogram for å styrke kunnskapsgrunnlaget og få bedre oversikt over behovet for flom- og rassikring, med en tilhørende statlig strategi for hvordan situasjonen skal håndteres.

  3. Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere et fond med formål om å gi fylkeskommuner økonomisk støtte når infrastruktur har blitt skadet som følge av flom, skred, oversvømmelse eller annen naturskade.

30. januar 2018

Hans Fredrik Grøvan

Trude Brosvik

Geir Jørgen Bekkevold

Torhild Bransdal