Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Petter Eide, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om forbud mot fluorskismøring

Dette dokument

  • Representantforslag 13 S (2019–2020)
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

De siste årene har oppmerksomheten om miljø- og helsekonsekvensene av fluormiljøgifter blitt stadig større. Skismørere som har jobbet for norske langrennsløpere, og folk som har smurt ski for sine barn med fluor, kan fortelle om sterke helseplager. I verste fall kan fluorsmøringen ha bidratt til kreft og dødsfall.

Nylig fant en forsker miljøgifter fra skismøring i levende organismer i skiområdet i Granåsen i Trondheim. I meitemark var det totale nivået av PFAS, miljøgiftige fluorkarboner, 35 pst. høyere i skianlegget enn i referanseområdet.

Fra langrennsmiljøet rapporteres det om betydelige helseskader hos skismørere som følge av fluorbruken i skismøring. Leger er åpne for at dette kan være årsak eller bidra til kreft. Problemene fluorsmøring medfører, er altså svært alvorlige.

Neste år kommer et forbud i EU mot de langkjedete (C8) fluorforbindelsene. Industrien har vært klar over dette i mer enn fem år og søker å tilpasse produksjonen deretter med såkalte C6-kjeder. Disse er heller ikke bra for hverken helse eller miljø. Et forbud mot all fluorsmøring er eneste vei å gå for å få bukt med disse problemene. Dessuten må skismøreprodusentene pålegges å bevise at smøringen de kommer med, er ufarlig for menneskers helse og miljøet. Kan de ikke påvise dette, kan smøringen heller ikke tillates brukt.

I Norge er det derfor innført et forbud mot bruk av fluorsmøring på skirenn for barn under 16 år. Dette forbudet må nå utvides til å gjelde alle nasjonale skirenn, i alle årsklasser. Forslagsstillerne mener Norge også må innføre et forbud mot fluorholdig skismøring på alle internasjonale idrettsarrangement som skal avholdes i Norge.

Argumentet mot å forby denne smøringen har fra norsk side tidligere vært at de norske løperne vil stille svakere om de ikke får bruke det. Men med et felles regelverk hvor ingen som skal konkurrere i Norge, får bruke denne smøringen, stiller alle likt. Det må parallelt med innføring av et forbud også etableres et kontrollsystem som kan kontrollere at løpere ikke jukser og likevel bruker fluorsmøring.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot bruk av fluorholdig skismøring ved alle skiarrangement i Norge, også internasjonale renn.

  2. Stortinget ber regjeringen arbeide for at det innføres et internasjonalt forbud mot fluorholdig skismøring på alle vinteridrettsarrangement.

  3. Stortinget ber regjeringen arbeide for at det innføres et internasjonalt forbud mot produksjon og bruk av fluorholdig skismøring.

  4. Stortinget ber regjeringen, inntil et forbud mot bruk av fluorholdig skismøring er på plass, sørge for skikkelig faremerking på skismøring som inneholder fluor.

  5. Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til produsenter av skismøring om å bevise smøringens ufarlighet for menneskers helse og for miljøet før det blir tillatt å ta den i bruk.

19. november 2019

Lars Haltbrekken

Petter Eide

Mona Fagerås

Freddy André Øvstegård

Arne Nævra