Representantforslag om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft

Dette dokument

  • Representantforslag 124 S (2019–2020)
  • Fra: Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Det er i dag på den ene siden stort fokus på elektrifisering i det norske samfunnet, og på den annen side diskusjoner om hvilken type kraftproduksjon som ønskes i Norge. Det er samtidig viktig å legge til rette for verdiskaping og trygge arbeidsplasser.

Store sektorer som transport, olje- og gassvirksomhet og industri står foran store endringer med økt elektrifisering. Kraftbransjen bidrar både med fornybar kraft til dette og med solide inntekter både til staten og kommuner. Fremskrittspartiet er opptatt av å legge til rette for utvikling og verdiskaping i denne bransjen.

Fremskrittspartiet ønsker at Norge skal være et attraktivt land for tradisjonell kraftkrevende industri og for etablering av ny industri som datasentre og batteriproduksjon i fremtiden.

En rekke utviklingstrekk tilsier at behovet for elektrisk kraft vil stige i årene som kommer.

Vannkraften er ryggraden i norsk kraftproduksjon, og om lag 94 prosent av kraftproduksjonen kommer fra denne energikilden. Vannkraftens fordeler er mange. Den er fornybar, ren, forutsigbar, fleksibel, og den kan forsyne mange generasjoner med rimelig energi fra lokale ressurser.

Vannet kan lagres i magasiner, noe som gjør vannkraften både fleksibel og stabil. Dette gjør vannkraft særlig godt egnet som energikilde i fremtidens kraftsystemer, som vil kunne kombinere fleksibel vannkraft med varierende kraftproduksjon fra vind og sol.

Vannkraftverkenes magasiner har også vist seg å være svært viktige for å begrense skadene ved flom. Intensivt regnvær om høsten, med ekstreme nedbørsmengder på kort tid, inntreffer stadig oftere og er mye mer krevende å håndtere enn vårflommen. Det er ingen som overvåker værsituasjonen så tett som kraftbransjen, og disse kan på kort tid sette inn tiltak for å minske risiko.

En rapport som Multiconsult har utarbeidet, viser at forsikringsutbetalinger etter flom har firedoblet seg i Norge etter 2010, og at regulerte kraftverk bidrar til å redusere flomskader for enorme summer hvert år.

Stortinget har siden 1970-tallet vedtatt verneplaner for vassdrag. Vernet gjelder først og fremst mot vannkraftutbygging. Til sammen består verneplanene av 389 objekter, noen av betydelig størrelse.

Utvikling av ny teknologi gjør at det stadig oppnås bedre utnyttelse av disse naturressursene, uten at det går på særlig bekostning av natur- og miljøhensyn. I de første verneplanene ble det ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging. De enkelte elementene i vassdraget ble ikke utredet.

I mange tilfeller ble landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urørthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste verneplanene ble det i større grad fokusert på verdien av ulike områder og elvestrekninger i vassdragene (jf. NVE: Verneplan for vassdrag). Grunnlaget for vernet er avveininger basert på kunnskap og kompetanse fra en annen tid.

Fremskrittspartiet mener det derfor er behov for å se på verneplanene på nytt, og basert på ny kunnskap, kompetanse og teknologi gi flere muligheter for verdiskaping i kraftindustrien.

Kunnskap og ny teknologi gir mulighet for å ivareta natur- og miljøhensyn og samtidig legge til rette for verdiskaping i flere vassdrag. Magasinene gir oss stor fleksibilitet, noe som sikrer oss kraftreserver. Denne fleksibiliteten har stor samfunnsøkonomisk verdi og stor verdi for kraftselskapene. Den bidrar både til leveransetrygghet, flomsikring og til å dempe svingningene i kraftprisen. Derfor vil Fremskrittspartiet gjennomgå gamle vernede vassdrag og se på muligheter for verdiskaping og kraftproduksjon.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen gjennomgå planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft.

11. juni 2020

Helge André Njåstad

Jon Georg Dale

Terje Halleland