Representantforslag om å redde fødeavdelingen i Kristiansund

Dette dokument

  • Representantforslag 12 S (2021–2022)
  • Fra: Seher Aydar
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

For å sikre at alle får en trygg og god fødselsomsorg, må også dagens fødeinstitusjoner sikres. Gravide kvinner har fått stadig lengre vei til fødetilbud fordi helseforetakene, med skiftende regjeringers velsignelse, har lagt ned fødeavdelinger og fødestuer på lokalsykehus. Studier som viser konsekvensene av lengre reiseveier ved fødsel, bekrefter behovet for å bevare fødeavdelingene. Det er nemlig dobbelt så høy risiko for livstruende komplikasjoner når det er over én times reisevei til føden.

Det er i dag planlagt for ett sykehus, felles for innbyggerne i Romsdal og på Nordmøre, lokalisert på Hjelset i Molde. Det vil si at dagens sykehus i Lundavang erstattes av dette nye sykehuset, mens Kristiansund sykehus legges ned og erstattes av et distriktsmedisinsk senter (DMS). En nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund vil gi kvinner i Aure, Halsa og Smøla en reisevei på opptil tre timer.

Forslagsstiller viser til at forsker og gynekolog (Phd) Hilde Marie Engjom har undersøkt 647 302 fødsler for å se sammenhengen mellom økt reisevei og risiko for de fødende. Ved uplanlagt fødsel utenfor institusjon var risikoen for at barnet døde under fødselen eller i løpet av det første døgnet, mer enn tredoblet. Kvinner med lang reisetid til nærmeste fødestue eller avdeling hadde også økt risiko for potensielt livstruende svangerskapskomplikasjoner.

Ifølge Folkehelseinstituttet og Medisinsk fødselsregister er variasjonene i viktige resultater små mellom fødeinstitusjoner i Norge (2019). Helsedirektoratet skriver i sitt innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan at kvalitetsforskjeller mellom sykehus og ulike tilbud finnes i Norge, men at skillelinjene ikke først og fremst går mellom mindre lokalsykehus og store sykehusklinikker. I tillegg viser de nasjonale brukerundersøkelsene for fødselsomsorg at de mellomstore og minste fødestedene kommer best ut.

Forslagsstiller viser til at dagens sykehus i Molde trenger utbedring og nybygg. Det som bygges på Hjelset i Molde, kan derfor være erstatning for dette sykehuset. Samtidig bør ikke det stå i veien for at sykehuset i Kristiansund videreføres. To sykehus gir bedre tilgjengelighet for de fleste innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal. Fødeavdeling med nødvendige akuttfunksjoner i Kristiansund er særlig viktig for kvinner fra ytre Nordmøre (Aure, Kristiansund, Smøla og Averøy), som vil få betraktelig lengre reisevei til Hjelset.

Forslagsstiller mener at det er behov for å stanse utviklingen med nedleggelse av fødeavdelinger og sentralisering av sykehustilbudet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund bevares, også etter at det nye sykehuset på Hjelset er i drift.

12. oktober 2021

Seher Aydar