Budsjettkapitler

(Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 4 (2004-2005))

Budsjettkapitler
Kapittel Ordfører
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen Thommessen, Olemic (H)
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen Thommessen, Olemic (H)
20 Statsministerens kontor Sjøli, Sonja Irene (H)
21 Statsrådet Sjøli, Sonja Irene (H)
24 Regjeringsadvokaten Knudsen, Ulf Erik (FrP)
664 Pensjonstrygden for sjømenn Øveraas, Eli Sollied (Sp)
666 Avtalefestet pensjon (AFP) Faldet, Eirin (A)
1500 Moderniseringsdepartementet Sjøli, Sonja Irene (H)
1502 Tilskudd til kompetanseutvikling Pedersen, Torny (A)
1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte Pedersen, Torny (A)
1506 Norge.no Bergo, Magnar Lund (SV)
1507 Datatilsynet Lånke, Ola T. (KrF)
1510 Fylkesmannsembetene Lånke, Ola T. (KrF)
1520 Statskonsult Lånke, Ola T. (KrF)
1522 Statens forvaltningstjeneste Knudsen, Ulf Erik (FrP)
1530 Tilskudd til de politiske partier Rafiq, Afshan (H)
1541 Pensjoner av statskassen Faldet, Eirin (A)
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse Hansen, May (SV)
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden Hansen, May (SV)
1544 Boliglån til statsansatte Øveraas, Eli Sollied (Sp)
1546 Yrkesskadeforsikring Faldet, Eirin (A)
1547 Gruppelivsforsikring Giske, Trond (A)
1550 Konkurransetilsynet Faldet, Eirin (A)
1580 Bygg utenfor husleieordningen Eriksen, Dagrun (KrF)
1581 Eiendommer til kongelige formål Eriksen, Dagrun (KrF)
1582 Utvikling av Fornebuområdet Knudsen, Ulf Erik (FrP)
1583 Utvikling av Pilestredet Park Knudsen, Ulf Erik (FrP)
2445 Statsbygg Pedersen, Torny (A)
2470 Statens Pensjonskasse Hansen, May (SV)
3024 Regjeringsadvokaten Knudsen, Ulf Erik (FrP)
4500 Moderniseringsdepartementet Sjøli, Sonja Irene (H)
4506 Norge.no Bergo, Magnar Lund (SV)
4510 Fylkesmannsembetene Lånke, Ola T. (KrF)
4522 Statens forvaltningstjeneste Knudsen, Ulf Erik (FrP)
4546 Yrkesskadeforsikring Faldet, Eirin (A)
4547 Gruppelivsforsikring Giske, Trond (A)
4581 Eiendommer til kongelige formål Eriksen, Dagrun (KrF)
5445 Statsbygg Pedersen, Torny (A)
5446 Salg av eiendom, Fornebu Knudsen, Ulf Erik (FrP)
5470 Statens Pensjonskasse Hansen, May (SV)
5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte Thommessen, Olemic (H)
800 Barne- og familiedepartementet Sjøli, Sonja Irene (H)
830 Foreldreveiledning og samlivstiltak Hansen, May (SV)
840 Krisetiltak Rafiq, Afshan (H)
841 Familievern og konfliktløsning Woldseth, Karin S. (FrP)
842 Statlig forvaltning av familievernet Faldet, Eirin (A)
844 Kontantstøtte Rafiq, Afshan (H)
845 Barnetrygd Øveraas, Eli Sollied (Sp)
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv. Rafiq, Afshan (H)
847 Likestillingssenteret Rafiq, Afshan (H)
848 Likestillingsombudet Rafiq, Afshan (H)
850 Barneombudet Woldseth, Karin S. (FrP)
852 Adopsjonsstøtte Eriksen, Dagrun (KrF)
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet Eriksen, Dagrun (KrF)
855 Statlig forvaltning av barnevernet Faldet, Eirin (A)
856 Barnehager Giske, Trond (A)
857 Barne- og ungdomstiltak Hansen, May (SV)
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Eriksen, Dagrun (KrF)
859 UNG i Europa Hansen, May (SV)
860 Forbrukerrådet Bergo, Magnar Lund (SV)
862 Positiv miljømerking Bergo, Magnar Lund (SV)
865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid Thommessen, Olemic (H)
866 Statens institutt for forbruksforskning Thommessen, Olemic (H)
867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet Pedersen, Torny (A)
868 Forbrukerombudet Pedersen, Torny (A)
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger Eriksen, Dagrun (KrF)
3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet Eriksen, Dagrun (KrF)
3855 Statlig forvaltning av barnevernet Faldet, Eirin (A)
3859 UNG i Europa Hansen, May (SV)
3860 Forbrukerrådet Bergo, Magnar Lund (SV)
300 Kultur- og kirkedepartementet Sjøli, Sonja Irene (H)
305 Lotteri- og stiftelsestilsynet Woldseth, Karin S. (FrP)
315 Frivillighetsformål Faldet, Eirin (A)
320 Allmenne kulturformål Giske, Trond (A)
321 Kunstnerformål Giske, Trond (A)
322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom Bergo, Magnar Lund (SV)
323 Musikkformål Thommessen, Olemic (H)
324 Teater- og operaformål Lånke, Ola T. (KrF)
325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer Lånke, Ola T. (KrF)
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål Øveraas, Eli Sollied (Sp)
328 Museums- og andre kulturvernformål Thommessen, Olemic (H)
329 Arkivformål Eriksen, Dagrun (KrF)
334 Film- og medieformål Bergo, Magnar Lund (SV)
335 Pressestøtte Giske, Trond (A)
336 Informasjonsberedskap - kringkasting Knudsen, Ulf Erik (FrP)
337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk Eriksen, Dagrun (KrF)
3300 Kultur- og kirkedepartementet Sjøli, Sonja Irene (H)
3305 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser Woldseth, Karin S. (FrP)
3320 Allmenne kulturformål Giske, Trond (A)
3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom Bergo, Magnar Lund (SV)
3323 Musikkformål Thommessen, Olemic (H)
3324 Teater- og operaformål Lånke, Ola T. (KrF)
3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer Lånke, Ola T. (KrF)
3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål Øveraas, Eli Sollied (Sp)
3328 Museums- og andre kulturvernformål Thommessen, Olemic (H)
3329 Arkivformål Eriksen, Dagrun (KrF)
3334 Film- og medieformål Bergo, Magnar Lund (SV)