Budsjettkapitler

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) og St.meld. nr. 1 (2008-2009)

Budsjettkapitler
Kapittel Ordfører
571 Rammetilskudd til kommuner Sund, Eirin (A)
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner Sund, Eirin (A)
575 Ressurskrevende tjenester Sund, Eirin (A)
2309 Tilfeldige utgifter Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5309 Tilfeldige inntekter Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5501 Skatter på formue og inntekt Aasen, Marianne (A)
5506 Avgift av arv og gaver Lundteigen, Per Olaf (Sp)
5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5511 Tollinntekter Bergo, Magnar Lund (SV)
5521 Merverdiavgift Lundteigen, Per Olaf (Sp)
5526 Avgift på alkohol Syversen, Hans Olav (KrF)
5531 Avgift på tobakkvarer Hagesæter, Gjermund (FrP)
5536 Avgift på motorvogner mv. Hagesæter, Gjermund (FrP)
5537 Avgifter på båter mv. Momyr, Michael (H)
5541 Avgift på elektrisk kraft Momyr, Michael (H)
5542 Avgift på mineralolje mv. Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv. Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5546 Avgift på sluttbehandling av avfall Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5548 Miljøavgift på klimagasser Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5549 Avgift på utslipp av NOx Holmås, Heikki Eidsvoll (SV)
5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer Rytman, Jørund (FrP)
5556 Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer mv. Micaelsen, Torgeir (A)
5557 Avgift på sukker Micaelsen, Torgeir (A)
5559 Avgift på drikkevareemballasje Micaelsen, Torgeir (A)
5565 Dokumentavgift Sponheim, Lars (V)
5568 Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet Micaelsen, Torgeir (A)
5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet Syversen, Hans Olav (KrF)
5574 Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet Micaelsen, Torgeir (A)
5578 Sektoravgifter under Miljøverndepartementet Micaelsen, Torgeir (A)
5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet Jakobsen, Alf E. (A)
5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet Micaelsen, Torgeir (A)
5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser Hagesæter, Gjermund (FrP)
5700 Folketrygdens inntekter Lundteigen, Per Olaf (Sp)
5611 Aksjer i NSB AS Klungland, Rolf Terje (A)
5616 Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS Klungland, Rolf Terje (A)
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge Klungland, Rolf Terje (A)
5630 Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as Flåtten, Svein (H)
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet Sanner, Jan Tore (H)
5651 Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet Flåtten, Svein (H)
5652 Innskuddskapital i Statskog SF Flåtten, Svein (H)
5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning Klungland, Rolf Terje (A)
5680 Innskuddskapital i Statnett SF Klungland, Rolf Terje (A)
5685 Aksjer i StatoilHydro ASA Klungland, Rolf Terje (A)
5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank Klungland, Rolf Terje (A)