Lov om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
Innstilling avgitt 16.10.1996 Innst. O. nr. 5 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.1996

   Behandlet i Odelstinget: 22.10.1996

   Behandlet i Lagtinget: 15.11.1996