Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 5 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 59 (1995-96)
  • Dato: 16.10.1996
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen