Lov om endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. O. nr. 30 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 10.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996